Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Vervanging van de Cipal reservatiesystemen chiron en ithaca” – Bestek nr. P01734

Dovnload 14.59 Kb.

Vervanging van de Cipal reservatiesystemen chiron en ithaca” – Bestek nr. P01734Datum01.08.2017
Grootte14.59 Kb.

Dovnload 14.59 Kb.

Beslissing van het bevoegde orgaan van het lokaal bestuur om beroep te doen op de dienstverlenende vereniging Cipal (verder genoemd “Cipal dv”) als opdrachtencentrale voor afname van de raamovereenkomst “Vervanging van de Cipal reservatiesystemen CHIRON EN ITHACA” – Bestek nr. P01734

Model van beslissing

De Gemeenteraad (of de bevoegde budgethouder in geval van bevoegdheid in toepassing artikel 57, §3, of 58 of 159 GD)
Of:
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn (of de bevoegde budgethouder in toepassing artikel 52, eerste lid en tweede lid, 12° en vijfde lid of 161 van het OCMW-decreet van 19 december 2008)
Gelet op:


 • artikel 43, §2, 11° van het Gemeentedecreet (of artikel 57, §3 of 58 GD);

Of:

artikel 52, eerste en tweede lid,12 ° en vijfde lid van het OCMW-decreet; • de wetgeving op de overheidsopdrachten, inzonderheid op de artikelen 2, 4° en 15 van de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten;

 • de principiële beslissing van de raad van bestuur van Cipal dv van 24 juni 2015 tot gunning via een onderhandelingsprocedure met Europese bekendmaking van de overheidsopdracht waarvan het voorwerp bestaat uit “Vervanging van de Cipal reservatiesystemen CHIRON EN ITHACA” ;

 • de in uitvoering van deze beslissing door de raad van bestuur van Cipal dv goedgekeurde opdrachtdocumenten, inzonderheid:

  • het bestek waar het stelt in punt 3.4: “Cipal dv zal overeenkomstig artikel 15 van de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten, in het kader van onderhavige opdracht kunnen optreden als opdrachtencentrale voor alle deelnemers in de dienstverlenende vereniging Cipal. Deze besturen zullen zich, net als hun verenigingen en verzelfstandigde entiteiten, op de opdrachtencentrale kunnen beroepen om het reservatiesysteem, in het kader van de te sluiten raamovereenkomst die het voorwerp uitmaakt van deze opdracht, af te nemen.

Een overzicht van alle deelnemers in de vereniging werd reeds ter gelegenheid van de kandidaatstelling ter beschikking gesteld.

Cipal dv zal in het kader van onderhavige opdracht tevens kunnen optreden als opdrachtencentrale voor:   • Alle andere Vlaamse provincies en provinciale instellingen, hun verenigingen en verzelfstandigde entiteiten

   • Alle andere Vlaamse gemeente- en OCMW-besturen, hun verenigingen en verzelfstandigde entiteiten

  • het bestek waar het stelt in punt 3.5: “Cipal dv oefent de overkoepelende leiding van en het overkoepelende toezicht op de uitvoering van de raamovereenkomst uit, terwijl de afnemer de leiding van en het toezicht op de levering van de door de afnemer geplaatste bestelling uitoefent.”

  • Het bestek waar het stelt (punt 3.8.2): “Gezien de raamovereenkomst niet exclusief is, behoudt de opdrachtgever - net als de andere afnemers - steeds de vrijheid om een bepaalde aankoop niet via het raamcontract maar volgens de gewone procedures, die de wet op de overheidsopdrachten toelaat, te voeren. In voorkomend geval wordt dit niet als een wijziging van de opdracht beschouwd.”;

 • de beslissing van de raad van bestuur van Cipal dv van 11 december 2015 waarbij voornoemde opdracht wordt gegund aan e2e nv met maatschappelijke zetel in de Bruiloftstraat 127, 9050 Gentbrugge.

Overwegende hetgeen volgt: • De voornoemde opdracht van Cipal dv “Vervanging van de Cipal reservatiesystemen CHIRON en ITHACA” is een raamovereenkomst met één leverancier en Cipal dv treedt hierbij op als opdrachtencentrale in de zin van artikelen 2,4° en 15 van de wet van 15 juni 2006;

 • De gemeente (of OCMW) kan van de mogelijkheid tot afname van de raamovereenkomst via de opdrachtencentrale gebruik maken waardoor zij/het krachtens artikel 15 van de wet van 15 juni 2006 is vrijgesteld van de verplichting om zelf een gunningsprocedure te organiseren;

 • Het is aangewezen dat de gemeente / het OCMW gebruik maakt van de opdrachtencentrale om volgende redenen:

  • de in de opdrachtencentrale voorziene oplossing inzake ‘zaalreservatiesystemen’ voldoen aan de behoefte van het bestuur;

  • het bestuur moet zelf geen gunningsprocedure voeren wat een besparing aan tijd en geld betekent;

  • Zowel de bijzondere bepalingen van het bestek, de definitie van de gunningscriteria als de evaluatie van de offertes werden in volstrekte unanimiteit beslist door een beoordelingsteam, samengesteld uit vertegenwoordigers van zeven verschillende gemeentelijke cultuur- en sportdiensten en Cipal dv.

 • De gemeente/het OCMW is niet verplicht tot enige afname van de raamovereenkomst (geen afnameverplichting);

 • De nodige budgetten zijn beschikbaar.


Besluit:
Artikel 1

De gemeente / het OCMW doet beroep op de opdrachtencentrale van Cipal dv voor aankoop van een zaalreservatiesysteem aangeboden via de raamovereenkomst “Vervanging van de Cipal reservatiesystemen CHIRON en ITHACA” – (Bestek nr. P01734)

Artikel 2:

Gemeente: …. ( het college van burgemeester en schepenen, of de bevoegde budgethouder) wordt belast met de uitvoering.OCMW: ….(de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn of de bevoegde budgethouder) wordt belast met de uitvoering.

 • Besluit: Artikel 1

 • Dovnload 14.59 Kb.