Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Verkiezingen ouders

Dovnload 47.33 Kb.

Verkiezingen oudersDatum17.09.2018
Grootte47.33 Kb.

Dovnload 47.33 Kb.

Verkiezingen ouders

Hoofdstuk 1 Voorwaarden om kiesgerechtigd te zijn
Artikel 1

Iedereen die naar Belgisch recht in het bezit is van het ouderlijk gezag, of die de voogdij of de pleegvoogdij uitoefent over de regelmatig ingeschreven leerlingen van de onderwijsinstellingen die onder de schoolraad ressorteren, heeft per schoolraad één stem.


Artikel 2

Ingeval van pleegvoogdij hebben de natuurlijke ouders geen stemrecht.


Artikel 3

Ingeval van feitelijke of wettelijke scheiding hebben beide ouders stemrecht, ongeacht wie het exclusief ouderlijk gezag uitoefent.Artikel 4

De ouders die uit de ouderlijke macht ontzet zijn, hebben geen stemrecht.


Hoofdstuk 2: Voorwaarden om gekozen te worden
Artikel 5

Iedere stemgerechtigde kan zich kandidaat stellen en worden verkozen.Hoofdstuk 3: Voorwaarden om te zetelen (onverenigbaarheden)
Artikel 6

Een verkozene kan niet tegelijkertijd lid zijn van het schoolbestuur, de schoolraad of de oudervereniging van een onderwijsinstelling van een ander net.


Artikel 7

Een verkozene kan niet tegelijkertijd lid zijn van het schoolbestuur van de school.


Artikel8

Een verkozene kan niet tegelijkertijd personeelslid zijn van:

- de betrokken scholen die vallen onder de schoolraad;

- het begeleidend CLB van de school.Hoofdstuk 4 De organisatie van de verkiezingen
Het kiesbureau
Artikel 9

Het college van burgemeester en schepenen stelt een kiesbureau samen bestaande uit een afgevaardigde van het schoolbestuur en minstens twee afgevaardigden van de oudervereniging.


Artikel 10

De leden van het kiesbureau mogen geen kandidaat zijn voor een mandaat in de schoolraad.


De kiezerslijst
Artikel 11
De kiezerslijst wordt opgemaakt door de directeur en omvat alle kiesgerechtigde personen, met vermelding van hun naam en adres.

De directeur moet waken over de correctheid en volledigheid van de lijst, zodat iedere ouder op rechtmatige wijze aan de verkiezingen kan deelnemen.


Artikel 12

aan de schoolingangen wordt ad valvas een bericht opgehangen door de directeur. Dit bericht maakt melding van het feit dat de kiezerslijst kan worden geraadpleegd op het schoolsecretariaat.


Artikel 13

Elke ouder, voogd of pleegvoogd krijgt tien werkdagen vanaf de bekendmaking het recht om foutieve gegevens in de kiezerslijst te corrigeren of om zich alsnog op de lijst te laten inschrijven. Na afloop van deze termijn wordt de lijst definitief afgesloten.De kandidatuurstelling en oproeping


Artikel 14

Na het afsluiten van de kiezerslijsten maakt de directeur deze lijst over aan het kiesbureau.


Artikel 15

Onder verantwoordelijkheid van het kiesbureau gebeurt er een schriftelijke oproep tot kandidaatstelling naar alle stemgerechtigden met vermelding van verkiesbaarheidsvoorwaarden en onverenigbaarheden, de wijze waarop en de termijn waarbinnen moet worden gekandideerd.


Artikel 16

Deze oproep tot kandidaatstelling wordt tegelijkertijd ad valvas bekendgemaakt aan de schoolingang(en).


Artikel 17

De kandidaturen worden binnen de tien werkdagen na het afsluiten van de kiezerslijst neergelegd bij de directeur, die ze op zijn beurt bekendmaakt door ad valvas de kandidaturenlijst aan de schoolingangen op te hangen.


Hoofdstuk 5: De verkiezingsprocedure

Algemeen


Artikel 18

De verkiezingen worden georganiseerd per vestigingsplaats.


Artikel 19

Indien het mandaat van één van de leden van de geleding van de ouders vroegtijdig wordt beëindigd en er binnen het lopende mandaat geen plaatsvervangers beschikbaar zijn, moet er een nieuwe oproep worden gedaan met eventuele verkiezingen tot gevolg.


Artikel 20

Indien bij gebrek aan voldoende kandidaten de geleding van de ouders niet volledig kan worden samengesteld, bestaat de schoolraad rechtsgeldig voor zover alle nodige decretaal vastgelegde stappen met het oog op de samenstelling van de schoolraad zijn ondernomen.
Aanduiding van rechtswege


Artikel 21

Indien er niet meer kandidaten zijn dan de op het niveau van de school effectief te begeven zetels, dan worden deze kandidaten van rechtswege als verkozen beschouwd.


Artikel 22

Het kiesbureau maakt een proces verbaal op dat onmiddellijk wordt overgemaakt aan het college van burgemeester en schepenen. Een stemming is dan niet noodzakelijk.Aanduiding na stemming


Artikel 23

Indien er meer kandidaten zijn dan de op het niveau van de school effectief te begeven zetels, moet er worden gestemd.


Artikel 24

De directeur brengt de kiesgerechtigden op de hoogte via een oproepingsbrief.


Artikel 25

De directeur organiseert een geheime stemming tijdens een oudergebeuren. Een proces verbaal wordt onmiddellijk opgemaakt en wordt overgemaakt aan het college van burgemeester en schepenen.


Artikel 26

De kandidaten met het grootst aantal stemmen volgens het aantal te begeven mandaten zijn verkozen.


Artikel 27

Bij gelijk aantal stemmen wordt voorrang gegeven aan de jongste kandidaat.


Artikel 28

De kandidaten die niet werden verkozen als effectief lid, worden in volgorde van hun stemmenaantal als plaatsvervanger aangewezen.Hoofdstuk 6: De verkiezingswerkzaamheden

De stemming


Artikel 29

Het kiesbureau legt in overleg met het college van burgemeester en schepenen de verkiezingsdatum en het stembiljet vast.

De afgevaardigde van het schoolbestuur is verantwoordelijk voor de ordehandhaving.
Artikel 30

Meldt men zich bij de stemming aan zonder oproepingsbrief, dan is stemmen toegestaan mits men voorkomt op de kiezerslijst en zijn identiteit kan bewijzen.Het tellen van de stemmen


Artikel 31

Het tellen van de stemmen gebeurt onmiddellijk na de stemming. Er wordt voor het beëindigen van de vergadering een proces verbaal gemaakt, dat zal worden overgemaakt aan het college van burgemeester en schepenen ter bekrachtiging.Beroepsmogelijkheid
Artikel 32

Iedere stemgerechtigde kan bij het college van burgemeester en schepenen en binnen een termijn van vijf werkdagen na de verkiezingen beroep aantekenen tegen de verkiezingsuitslag.


Toelichting artikel 1

Dit volgt uit het samen lezen van de artikelen 2, 7°; 2, 10° en 12, §1, 1° van het Participatiedecreet.

Onder ouderlijk gezag wordt verstaan het geheel van de rechten die de wet toekent aan de ouders, met betrekking tot het bestuur van de persoon en de goederen van hun niet-ontvoogde minderjarige kinderen, teneinde de ouders toe te laten hun ouderlijke plichten te vervullen (art.371-387bis en 487quater-sexies B.W.).

Onder voogdij wordt verstaan een instelling waarbij een persoon, de voogd, de opdracht krijgt om eventueel voor de persoon van de minderjarige te zorgen, maar om alleszins zijn goederen te beheren en hem in de privaatrechtelijke handelingen te vertegenwoordigen. De voogdij valt open bij de dood van één van de ouders of als de afstamming t.a.v. minstens een ouder niet vaststaat. Zodra er slechts één titularis is van het ouderlijk gezag wordt de voogdij ingericht.

Onder pleegvoogdij wordt verstaan een gezagsinstelling over een minderjarige waarbij een persoon, op contractuele basis, de belangrijkste ouderlijke verplichtingen overneemt van de ouders, en meteen ook sommige, maar niet alle prerogatieven van het ouderlijk gezag (of van het voogdijgezag) verwerft (art. 475bis-475 septies B.W.).
Toelichting artikel 4

Het reglement van de verkiezing mag geen ouders of andere personen uitsluiten die volgens het decreet stemgerechtigd zijn.

Zie artikel 12, §1, 1° Participatiedecreet.
Toelichting artikel 5

Zie artikel 12, §1, 1° Participatiedecreet.
.

Toelichting artikel 20

Artikel 12, §1 Participatiedecreet bepaalt dat de het schoolbestuur de nadere regelen inzake de verkiezingsprocedure vastlegt. Deze procedure waarborgt ten minste de verkiezing, desgevallend tussentijds, van een redelijk aantal plaatsvervangers voor de effectieve vertegenwoordigers van de ouders.
Toelichting artikel 21

De schoolraad is regelmatig samengesteld, ook al kan een geleding niet of onvoldoende worden samengesteld op grond van een gebrek aan kandidaten. Dit gebrek kan te wijten zijn aan het feit dat er te weinig verkiesbare kandidaten of verkozenen van ouders, personeel en/of leerlingen zijn of aan het feit dat er zich geen vrijwilligers vanuit de lokale gemeenschap aandienen.

Zie artikel 10 §3 Participatiedecreet.

Toelichting artikel 27,28 en 29

Artikel 10 §4 Participatiedecreet bepaalt dat de het schoolbestuur waarborgen kan uitwerken opdat geledingen uit verschillende vestigingsplaatsen of verschillende scholen in de schoolraad zouden worden vertegenwoordigd.

Toelichting artikel 29

Inzake het regelmatig stemmen zijn er twee procedures mogelijk:

- ofwel beschikt ieder stemgerechtigde over een naamstem;

- ofwel beschikt ieder stemgerechtigde over zoveel naamstemmen (en stembiljetten) als er mandaten te begeven zijn, en kan hij als het ware zijn voorkeurdelegatie aanduiden.
Deze formule heeft het voordeel dat alle kandidaten stemmen zullen krijgen en ook alle mandaten kunnen worden opgenomen.

Toelichting artikel 30

Hierbij zijn twee elementen van belang: hoe worden de kandidaten vermeld (met welke naam), en hoe worden de kandidaten op de lijst geplaatst.

Mogelijkheden om de volgorde te bepalen zijn de loting of de alfabetische rangschikking.

Toelichting artikel 32

In het kiesreglement kan eventueel stemmen bij volmacht zijn voorzien. Het is echter wenselijk dit te beperken tot maximaal één stem per volmachtdrager.
Gemeentelijke Basisschool De Springplank
Dries 26 Tel 016/77 77 77


3380 Glabbeek Fax 016/77 01 55

GEMEENTERAADGoedkeuring verkiezingsreglement voor de geleding van de ouders
De gemeenteraad,
Gelet op het Decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad, inzonderheid artikel 12, §1, laatste lid.
Overwegende dat de huidige mandaten van de schoolraad normaliter aflopen op 31 maart 2013.
Overwegende dat er geen ouderraad bestaat binnen het gemeentelijk basisonderwijs.
Gelet op het PV van niet-oprichting van een ouderraad, pedagogische raad of leerlingenraad van
14/12/2012
Overwegende dat er verkiezingen moeten worden georganiseerd om de geleding van de ouders samen te stellen.
Overwegende dat de inrichtende macht/het schoolbestuur de nadere regelen inzake de verkiezingsprocedure bepaalt.
Gezien het advies van 13/12/2012 van de schoolraad.
Gelet op het gemeentedecreet/de nieuwe gemeentewet.

BESLUIT
Artikel 1 Het verkiezingsreglement voor de geleding van de ouders, waarvan de tekst in bijlage, goed te keuren.

Aldus beslist in zitting van heden.

Namens de gemeenteraad:


De voorzitter De secretaris

  • De kandidatuurstelling en oproeping
  • Algemeen
  • Aan duiding van rechtswege
  • Aanduiding na stemming
  • De stemming
  • Het tellen van de stemmen

  • Dovnload 47.33 Kb.