Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Studiereis vbg 2011: engeland !

Dovnload 74.88 Kb.

Studiereis vbg 2011: engeland !Datum06.07.2017
Grootte74.88 Kb.

Dovnload 74.88 Kb.

Studiereis VBG 2011 Engeland

STUDIEREIS VBG 2011: ENGELAND !
Shrewsbury

Inleiding

Leden van de VBG (directie, temleiders en docenten VMBO Groen) maken van woensdag 2 november tot en met zaterdag 5 november 2011 (week 44) een buitenlandse studiereis naar Birmingham en Shrewsbury in Centraal Engeland


Thema van de studiereis zal zijn: ‘BUITENSCHOOLS LEREN’
Zoals aangekondigd op de VBG-studiemiddag op 16 maart in Barneveld valt dit jaar het oog op Engeland omdat daar buitenschools leren al duidelijk vorm en inhoud heeft gekregen, diverse partijen verbindt en een nationale structuur heeft. Bij de studiereis gaat het zowel om (nationaal) beleid, inhoud en organisatie op niveau van de school en team, docent en leerling.
Motivatie

Binnen de VBG is buitenschools (praktijk)leren een belangrijk onderwerp. Vrijwel alle afdelingen met VMBO Groen binnen de VBG maken vorderingen bij het verbinden van binnen-


met buitenschools leren. Het ministerie van EL&I stelt jaarlijks een startbedrag per leerling vmbo Groen beschikbaar om buitenschools praktijkleren op lokale en regionale bedrijven of praktijkscholen mogelijk te maken. Buitenschools leren biedt mogelijkheden voor leren in echte authentieke situaties. Leeropbrengsten en motivatie van de leerlingen worden sterk verhoogd door waardevolle binnenschoolse kennis te koppelen aan de buitenschoolse werkelijkheid. In het succesvolle KIGO-project ‘VBG-scholen buitengewoon in wijk en regio’ (2010-2011) worden door de 13 deelnemende VBG-scholen nieuwe samenwerkingsverbanden met buitenschoolse partijen onderzocht en uitgediept. Door actuele buitenschoolse elementen te betrekken bij de opleiding treedt vernieuwing op van het groene programma. Scholen komen direct in contact te staan met hun omgeving. Dit biedt scholen de mogelijkheid te werken aan de verbetering van hun imago en pr.
Hoe werkt het in de praktijk ? Welke organisatie en docentcompetenties zijn nodig om buitenschools leren op verantwoorde wijze de school binnen te halen ? Hoe vindt borging van de bereikte resultaten in de opleiding plaats ?

Deze studiereis biedt de gewenste verdieping op gebied van buitenschools leren. Vooraf wordt een uitgebreide informatiemap samengesteld. In het programma worden voorbeelden in de schoolpraktijk bezocht, getoond en besproken met directie, collega-docenten en leerlingen. De studiereis vindt plaats in de context van het Engelse schoolsysteem. Behalve een uiteenzetting en toelichting op de scholen is tevens een bezoek aan de Engelse Inspectie Onderwijs (Ofsted) gepland. Een nieuw element is dat op het laatste dagdeel aandacht wordt geschonken aan de transfer van alle verzamelde kennis naar de situatie op de eigen school.

Tenslotte wordt ca. 2 maanden (januari 2012) na terugkomst een vervolgbijeenkomst georganiseerd om de eerste ervaringen uit te wisselen, kennis te delen of een specifiek onderwerp nader toe te lichten.What is Learning Outside the Classroom ?

At its simplest, it is when young people move outside their immediate and accustomed environment to learn from first-hand experiences. For many learners that environment will be the classroom, but it may also be the village hall where the playgroup meets, a pre-school nursery, a youth club, a specialist facility for young people with learning disabilities and specific educational needs, or a further education workshop. Wherever young people learn, from the ages of 0 to 19, the principles of learning outside the classroom has a part to play as an integral element in that learning.All young people should experience learning outside the classroom and its benefits, not as a bolt-on to learning but as a central aspect of their learning experience’.


Doel van het bezoek

De studiereis stelt de leden de VBG in staat gezamenlijk kennis te vergaren over actuele, nieuwe ontwikkelingen op gebied van buitenschools praktijkleren aan de hand van projecten van ‘learning outside the classroom’ in het voortgezet en beroepsonderwijs en overleg te voeren over de opzet, organisatie, inhoud, didactiek, beoordeling en docentcompetenties.

Door actief kennis te maken met manieren van aanpak, materialen en structuren kunnen de deelnemers hun eigen visie op buitenschools (leren) ontwikkelen en vorm geven.
Het bestuur van de VBG denkt voorlopig aan de volgende subdoelstellingen:


 • Leren van onderwijsontwikkelingen in Engeland.

Het accent ligt daarbij op de contacten met de wijk en regio voor buitenschools leren. Onderwerpen zijn bijvoorbeeld inhoud, organisatie, resultaten, ervaringen, plaats in het curriculum, borging, beoordeling, samenwerking met bedrijven en nationale ondersteuning.presentaties, vragen, stellingen over bovenstaande onderwerpen. Een ieder is

uitgenodigd voor een (gemeenschappelijke) bijdrage.

Suggesties daarover kunt u kwijt op het aanmeldingsformulier. • Leggen van (bilaterale) contacten met vergelijkbare scholen in Engeland voor toekomstige contacten (internationalisering), o.a. met Engelse collega’s over mogelijke samenwerking en uitwisseling en praktijkleren.
 • Kennis nemen van de ontwikkelingen in de groene sector (o.a. verbreding) in Engeland.Periode

November 2011 (week 44): woensdag 2 november heen en zaterdag 5 november terug.

Om de beschikbare tijd efficiënt te gebruiken is vliegen de beste optie. Hoewel ‘learning outside the classroom’ (LOtC) in de UK nationaal is ontwikkeld wordt de studiereis geconcentreerd in een beperkte regio in Midden-Engeland (Birmingham – Shrewsbury), onder meer om de beschikbare tijd zo efficiënt mogelijk te benutten.
Begeleiding

Dit jaar worden we begeleid door Hans Smit van Veldwerk Nederland.


Hans is projectmanager bij Veldwerk Nederland, hét kennis - en praktijkcentrum voor natuureducatie en -communicatie in Nederland. Zijn expertise ligt daar op internationale projecten en onderwijskunde. Daarnaast werkt Hans op een AOC in het MBO en coacht daar leerlingen en beginnende docenten, geeft Engels en is projectleider internationalisering.

Onze contactpersoon/gastheer in Engeland is dr. James Hindson


James Hindson worked as a secondary school teacher for eight years and an ESD trainer with the Field Studies Council, an environmental NGO, for 18 years before starting Sense & Sustainability, with Ken Webster in 2008. As a teacher James wrote a number of text books including a GCSE Geography text for pupils in Wales and in the FSC was responsible for managing a range of projects working in over twenty countries.

Hans Smit en Cees de Jong vormen de reisleiding ter plekke.


Deelnemers

Docenten, teamleiders en (sector)directeuren van VBG scholen.

Daarnaast zijn beleidsmedewerkers van het ministerie van EL&I en het ministerie van OCW, Groene Kennis Coöperatie en het Ontwikkelcentrum uitgenodigd. Ook medewerkers van het Platform VMBO Intersectoraal en Inspectie Onderwijs hebben belangstelling.

Het maximaal aantal deelnemers is voorlopig geraamd op 25 personen.


Elementen voor de programma inhoud

Leren buiten de klas is, om diverse redenen, een onderwijskundige aanpak waarvan zowel leerlingen als docenten profiteren. Inhoudelijk kunnen veel invalshoeken dienstig zijn, maar gezien de aard van de VBG scholen is het thema Natuur en Milieu of het thema Duurzaamheid een goede invalshoek. Deze thema’s bieden veel inhoudelijke ruimte, vormen een proeftuin met weinig risico’s en zijn maatschappelijk relevant.


Naast gesprekken met en op enkele scholen die LOTC in de praktijk brengen, scholen voor groen beroepsonderwijs, een inleiding in het Engelse onderwijssysteem is voorzien in een ontmoeting met de Engelse onderwijsinspectie (Ofsted). Het meten van resultaten van buitenschools leren bij leerlingen en docenten is ook een interessant issue in de reis.

Op strategisch niveau (‘hoe vertel ik het mijn collega’s ?”) houden we op de vrijdagmiddag 5 november een eerste reflectie om de mogelijkheden binnen de eigen school al wat te concretiseren.

Verder wordt kennis genomen van het werk van organisaties buiten de scholen, die een (gecertificeerd) aanbod hebben.
De ervaring leert dat de inspiratie, de inzichten en het enthousiasme van een studiereis een kans lopen snel naar de achtergrond kunnen verdwijnen door de terugkeer naar ‘day-to-day business’. Om die reden stellen we voor om 4-6 weken na afloop van de studiereis een bijeenkomst te plannen met de deelnemers. Terugblikken en uitwisselen van bijvoorbeeld foto’s is waardevol. Centraal gespreksthema: hoe ga je om met de inspiratie en nieuwe ideeën in je team ? Wellicht ontstaan hierdoor peer-to-peer networks die elkaar stimuleren om ‘ Van Buiten Leren’ een functionele plaats te geven op school.
Kosten

Zoals elk jaar bedragen de kosten ca. € 1000,-, waarbij is inbegrepen de retourvlucht van Amsterdam naar Birmingham, lokaal vervoer (bus), overnachtingen in hotel, ontbijt, lunches en diners, begeleiding, voorbereiding en materialen.


De uiteindelijke kosten zijn opgebouwd uit groepskosten en persoonsgebonden kosten.

De uiteindelijke kosten worden daardoor mede bepaald door het aantal deelnemers.


Hotelaccommodatie is op basis van eenpersoonskamers in een 3-sterrenhotel.
De deelnemers wordt gevraagd vóóraf € 1.000,- over te maken op de rekening van de VBG.
Na afloop wordt de balans opgemaakt en het teveel betaalde bedrag teruggestort dan wel het tekort gefactureerd.


Subsidie studiereizen: regeling BIOS

Al enkele jaren organiseert de VBG succesvolle studiereizen. Meerdere collega’s hebben interessante ervaringen opgedaan en waardevolle contacten gelegd. Het zijn kortom reizen die de moeite waard zijn. Omdat men in Europa het belang van deze contacten inziet, wil men deze initiatieven ondersteunen.


Hiervoor is de regeling ‘Bevordering Internationale Oriëntatie en Samenwerking’ (BIOS) in het leven geroepen, die de deelnemers de mogelijkheid geeft om een bijdrage in de kosten te krijgen.
De voorwaarden en het aanvraagformulier zijn te vinden op de volgende website:

www.europeesplatform.nl

Op deze site navigeren via  VMBO en  FORMULIEREN naar  ‘BIOS Docentenmobiliteit aanvraagformulier 2011’


De aanvraag moet wel gepaard gaan met een duidelijk programma van de reis.

Het is financieel de moeite waard.


Vragen en hulp

Wanneer er nog vragen zijn kunt u terecht bij ons bestuurslid Wim Meijnen via gw.meijnen@schaersvoorde.nl


Concept-programma excursie Shrewsbury-Birmingham
Het programma is op hoofdlijnen bekend. Aanpassingen vinden plaats n.a.v. uw wensen.

Uw wensen kunt u kenbaar maken op het VRAGENFORMULIER (laatste pagina van deze informatiebrief).


Uitgangspunten

Het centrale uitgangpunt is dat de studiereis voor de deelnemers input oplevert over het thema ‘buitenschools leren’, zowel inhoudelijk, didactisch als logistiek.

Met dit uitgangspunt komen subthema’s aan bod zoals:


 • Hoe waardeer je buitenschools leren;

 • Doe valideer je buitenschools leren;

 • Hoe pas je de uitvoering in, in je eigen organisatie;

 • Wat is het effect op leerlingen;

 • Is er een combinatie met stage ervaringen mogelijk.

 • Enz.

Om het rendement van de studiereis zo optimaal te maken zal aan de deelnemers enige voorbereiding gevraagd worden door: • vooraf de eigen leer- en informatievragen te formuleren, eventueel in de vorm van stellingen of presentaties ;

 • enige informatie over het Britse onderwijssysteem en LoTC door te nemen.


Dagelijks kort reflectiemoment

Tijdens de studiereis is dagelijks een reflectiemoment ingebouwd om systematisch aandacht te besteden aan de groei aan inzicht c.q. nieuwe vragen.

Dit kan in de vorm van een logboekachtige opzet, die vooraf aan de deelnemers wordt verstrekt. In dit document is achtergrondinformatie opgenomen (inclusief Engelse vaktermen), is ruimte om eigen leer- en informatiepunten op te nemen en wordt gestimuleerd om per dag te noteren wat de ervaringen en informatie de deelnemer zelf hebben opgeleverd.

Op hoofdlijnen ziet het concept-programma er als volgt uit:Woensdag

2 november

Ochtend

Heenreis vanaf Schiphol naar Birmingham Transfer naar hotel


Middag

Uiteenzetting over het Britse onderwijssysteem. Typen scholen, nationaal curriculum, rol onderwijsinspectie (Ofsted)
Uiteenzetting over ‘Learning outside the classroom’ (LoTC) en het kwaliteitssysteem

Avond

Diner gesprek over de eerste ervaringen afgezet tegen de eigen leervragen.
Toelichting op het programma van de komende dagen.

Donderdag

3 november

Ochtend

Praktijkbezoeken. We plannen bezoek aan een tweetal scholen en praten met directie, docenten en leerlingen over hun ervaringen.


Middag

Cultureel bezoek aan Shrewsbury, de geboortestad van Charles Darwin.
De tegenpool: wat spreekt er tegen LoTC, discussie met sceptici op basis van enkele stellingen

Avond

Dinergesprek over de ervaringen van de dag

Vrijdag

4 november

Ochtend

Input van organisaties die een aanbod hebben voor scholen, met name de diverse trusts.

Middag

Praktijkbezoeken. We plannen bezoek aan een tweetal scholen en praten met directie, docenten en leerlingen over hun ervaringen.

Voornemens en plannen. Op basis van de opgedane ervaringen bespreken we vragen als: waar wil je over een jaar staan ? Hoe ga je dit realiseren, wat is daarvoor nodig en wat heeft deze studiereis daaraan bijgedragen?Avond

Dinergesprek over de ervaringen van de dag. Relaxte bijeenkomst.Zaterdag

5 novemberOchtendEigen invulling in de omgeving, Shrewsbury en/of Birmingham.

Middag

Retour naar Schiphol, aankomst uiterlijk 18.00u


Wat verder te doen op dit moment ?
Deelnemers wordt verzocht zich zo spoedig mogelijk aan te melden bij het secretariaat van de VBG (via mw. Joke Voorneman T:033-4534238 of j.voorneman@cps.nl), zodat de tickets definitief kunnen worden besteld.
Het aanmeldingsformulier en vragenformulier is bijgesloten, alsmede een portvrije retourenveloppe.

Mede aan de hand van de ingevulde vragenformulieren zal het basisprogramma in de komende weken en maanden verder worden aangevuld.


In het vragenformulier kunt u ook aangeven welke vragen over welke onderwerpen voor u van belang zijn binnen buitenschools leren (onderwerpen zijn bijvoorbeeld inhoud, organisatie, resultaten, ervaringen, plaats in het curriculum, borging, beoordeling, samenwerking met bedrijven en nationale ondersteuning). Wij passen het programma zoveel als mogelijk op deze vragen aan.
Ruim voor het vertrek ontvangen de deelnemers een informatieve reisgids met programma, informatie hotels, deelnemerslijst, achtergrondinformatie over buitenschools leren (‘learning outside the classroom’) en het Engelse onderwijssysteem en het logboek voor het noteren en bijhouden van de leervragen.
Begin januari 2012 is een vervolgbijeenkomst gepland om de eerste ervaringen uit te wisselen, kennis te delen of een specifiek onderwerp nader toe te lichten.
Na de zomervakantie nemen wij weer contact met u op in september, via Joke Voorneman.
Bij vragen stellen wij het op prijs als u contact met ons zoekt.

Met vriendelijke groeten, mede namens het bestuur VBG,


van
Hans Smit (06-22904613) & Cees de Jong (06-21247948)

Meer informatie
Nuttige websites:
Meer informatie over het Engels onderwijssysteem vindt u op http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/eurybase_en.php#uk
Informatie over Shrewsbury staat op http://www.shrewsburyguide.info/
Over het kwaliteitssyteem LOtC vindt u informatie op http://lotcqualitybadge.org.uk/
Algemene informatie over LOtC staat op http://lotc.org.uk/
Informatie over de Engelse onderwijs inspectie staat op http://www.ofsted.gov.uk/


Shrewsbury
Shrewsbury is de hoofdstad van het Engelse graafschap Shropshire. De stad, die strategisch gelegen is in een lus van de rivier de Severn, vlakbij de grens met Wales, werd gesticht in de vroege middeleeuwen en telt 70.689 inwoners (2008).

Er zijn veel monumenten in Shrewsbury, onder meer het kasteel en de Benedictijnenabdij, die beiden in de elfde eeuw gesticht werden. In de veertiende en vijftiende eeuw beleefde de stad zijn grootste bloei dankzij de sterke ontwikkeling van de handel in wol. In 1403 vond de Slag bij Shrewsbury plaats op een steenworp afstand van de stad, tussen de Engelse koning Hendrik IV en Henry Percy, bijgenaamd 'Hotspur'.


Shrewsbury heeft sinds 1977 een stedenband met Zutphen. Sir Philip Sidney, Engels staatsman en dichter groeide op in de Engelse plaats en raakte dodelijk gewond in 1586 tijdens de Slag bij Warnsveld, een militaire confrontatie tussen de Engelse troepen en Spanjaarden.

De serie van de Britse schrijfster Ellis Peters over de detective-monnik Cadfael speelt zich af in Shrewsbury en omstreken.

De belangrijkste zoon van Shrewsbury is ongetwijfeld Charles Darwin (12 februari 1809) een Engels natuuronderzoeker, bioloog en geoloog.
Onderwijssysteem Engeland


Toelichting

ISCED 0 covers pre-primary education. Participation at this level is not compulsory, but publicly-funded provision is available for all three- and four-year-olds, and also for some two-year-olds in deprived areas. It can be provided in schools or by funded providers in the private and voluntary sectors. The Early Years Foundation Stage (EYFS), introduced in September 2008, provides a single framework of curricular and care requirements for children from birth to age five.

ISCED 1 covers primary education for children aged between five and 11. Primary education is divided into two phases: key stage 1 (ages five to seven), and key stage 2 (ages seven to 11). At primary school, children follow a general programme of education as set out in the National Curriculum.

ISCED 2 covers secondary education for students aged between 11 and 14. During this phase, known as key stage 3, students follow a general programme of education as set out in the National Curriculum.

ISCED 3 covers secondary education for students aged between 14 and 16. This phase is known as key stage 4 and is generally provided in the same school as key stage 3. At key stage 4,

students select specific programmes of study which lead to a number of nationally recognised qualifications normally taken at 16. These can be in vocational subjects, or, more commonly, in general subjects. Compulsory school ends at 16.


ISCED 3 also covers post-compulsory advanced level programmes. When taken by school leavers, they typically last for two years (ages 16 to 18). Students at this stage are also assessed by means of external qualifications. They may choose between general (academic) and vocational subjects or courses, or take a mixture of the two. Where students follow post-compulsory advanced level programmes in schools, the sixth form is the term used to describe this school phase. Sixth forms tend to offer more general programmes, although vocational programmes are also available. Sixth form colleges are also major providers of general programmes. Another option is for students to transfer to a further education (FE) college (see introduction to chapter 4).

A wide range of general and vocational qualifications at ISCED 3 are also available to learners of all ages. FE colleges are major providers to both 16- to 19-year-olds and older learners. Programmes for older learners at ISCED 3 vary in their duration.

ISCED 4 applies to one very specific programme – the access course. Access courses are provided by further education colleges and are aimed at mature students wishing to gain entry to higher education. They are designed and taught to meet the needs of adult learners.

ISCED 5 and 6 cover higher education programmes, which includes bachelor’s degrees, master’s degrees and doctorates as well as a number of shorter vocationally oriented programmes. Higher education is provided in 133 higher education institutions (HEIs), including 90 universities. It is also provided in some further education colleges.


AANMELDINGSFORMULIER ENGELAND 2 NOVEMBER-5 NOVEMBER 2011
BUITENLANDSE EXCURSIE VBG 2011: SHREWSBURY/BIRMINGHAM EN OMGEVING
(prijs ca. € 1.000,- p.p., waarbij is uitgegaan van vier dagen reis- en verblijfskosten)
Deze opgave is bindend

School:
Adres:


Postcode & Woonplaats:Deelnemer

Naam + voornamen zoals op paspoort staat vermeld

Mailadres

Mobiel nummer

Privé-telefoonnummer

123


Handtekening tekeningsbevoegde:


Naam:

Datum en Plaats:NB: in verband met aanschaf vliegtickets naam en voornamen vermelden zoals op het paspoort

vermeld staat !

Dit formulier zo spoedig mogelijk retourneren door middel van bijgevoegde portvrije

enveloppe naar Joke Voorneman, CPS.


VRAGENFORMULIER ENGELAND WO 2 nOVEMBER-ZA 5 NOVEMBER 2011

School:
Adres:


Postcode & Woonplaats:ONDERWERPEN, SCHOOLTYPEN EN BEDRIJVEN, LEERVRAGEN
Onderwerpen

Geef hieronder de onderwerpen aan die u graag op het programma ziet opgenomen.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Schooltypen

Wat voor scholen wilt u bezoeken ?

Welke type functionarissen wilt u spreken ?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Bedrijven

Wat voor type (leer)bedrijven wilt u graag bezoeken in Engeland ?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Presentatie

Welke leervragen zijn voor u van belang voor buitenschools leren ?

_________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Vereniging Buitengewoon Groen
Dovnload 74.88 Kb.