Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Ruimte voor cultuur Uitgangspunten cultuurbeleid 2017-2020 Inhoud

Dovnload 302.31 Kb.

Ruimte voor cultuur Uitgangspunten cultuurbeleid 2017-2020 InhoudPagina1/13
Datum25.09.2018
Grootte302.31 Kb.

Dovnload 302.31 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


Ruimte voor cultuur

Uitgangspunten cultuurbeleid 2017-2020
Inhoud


Inleiding 5

Deel 1: Ruimte voor cultuur 7

Adviezen 7

Uitgangspunten voor de periode 2017-2020 9

Deel 2: Thema’s in het cultuurbeleid 11

Cultuureducatie 11

Talentontwikkeling 14

Maatschappelijke waarde 16

Digitalisering 18

Internationaal cultuurbeleid 19

Deel 3: Basisinfrastructuur 2017-2020 21

Criteria 21

Fondsen 22

Podiumkunsten 23

Musea 27

Beeldende kunst 28

Creatieve industrie 30

Film 33


Letteren 34

Bovensectorale instellingen 35

Aanvraag en beoordeling 37

Financieel kader 38

Toezeggingen 40

Deel 4: Toekomstagenda 42

Tot slot 44


Samenvatting

Uitgangspunten cultuurbeleid 2017-2020

Voor u ligt de brief met de uitgangspunten voor het cultuurbeleid in de periode 2017-2020. Ik geef in deze brief mijn reactie op het advies Agenda Cultuur van de Raad voor Cultuur en de verkenning Cultuur herwaarderen van de WRR. Ook schets ik in deze brief de thema’s van het cultuurbeleid en de beoogde functies in de basisinfrastructuur 2017-2020.

De beleving en productie van cultuur verandert in Nederland, net als in de landen om ons heen. Mijn beleid richt zich erop kunstenaars en instellingen in staat te stellen met die verandering om te gaan: door kwaliteit voorop te stellen, door innovatie en profilering aan te moedigen en door samenwerking te stimuleren. Ik sluit met mijn beleid aan op de adviezen van de Raad voor Cultuur en de WRR.
De Raad voor Cultuur adviseert om ruimte te maken voor makers en instellingen om aan te sluiten bij veranderingen in financiering, smaak en gedrag van publiek en de opkomst van stedelijke regio’s. De WRR pleit voor een herwaardering van het “culturele” binnen het cultuurbeleid: een herwaardering van beleid, waarbij de aandacht in de eerste plaats uitgaat naar de inhoudelijke ontwikkelingen binnen de cultuursector.
In voorbereiding op deze brief heb ik gesprekken gevoerd met de cultuursector en bestuurlijke partners. Uit deze gesprekken blijkt dat instellingen en medebestuurders voor de periode 2017-2020 hechten aan stabiliteit en geen grootscheepse stelselwijzigingen voorstaan. De cultuursector wijst erop dat het nodig is dat instellingen snel kunnen reageren op veranderingen in hun omgeving.
Ik kies dan ook voor een cultuurbeleid dat kunstenaars en instellingen ruimte geeft. Ruimte om in te zetten op een eigen profiel dat past bij hun artistieke signatuur of collectie, hun eigen kwaliteiten, de lokale omgeving en het (inter)nationale speelveld waarin zij zich bewegen. Cultuur draagt bij aan de ontplooiing van burgers, aan kritisch kijken en denken en aan onze creativiteit. Mijn inzet is die kracht van cultuur te versterken. Ik zet daarbij onverminderd in op de volgende thema’s: cultuureducatie, talentontwikkeling, de maatschappelijke waarde van cultuur, digitalisering en internationaal cultuurbeleid.
Basisinfrastructuur culturele instellingen

In deze brief ga ik ook in op de samenstelling van de basisinfrastructuur, de culturele instellingen die een subsidie direct van het rijk ontvangen. Voor de nieuwe periode (2017-2020) maak ik uit mijn cultuurbegroting € 18,6 miljoen extra vrij. Zo komen er extra middelen voor jeugdgezelschappen in de basisinfrastructuur en bij het Fonds Podiumkunsten. Er komt een extra bedrag van € 50.000,- per jaar voor elk jeugdtheatergezelschap en het dansgezelschap met aanbod voor de jeugd in de basisinfrastructuur. Het budget van het Fonds Podiumkunsten voor gezelschappen voor jeugddans, jeugdmuziek en jeugdtheater verhoog ik met € 350.000.


Talentontwikkeling

Voor talentontwikkeling continueer ik het tijdelijk budget – dat is een bedrag van € 2,5 miljoen per jaar – van de fondsen voor ten minste 3 jaar. De middelen hiervoor komen uit het bestemmingsfonds OCW voor de fondsen, voor zover deze reserves strekken. Ik behoud de functie van postacademische instellingen in de basisinfrastructuur. Het gaat om plekken waar beeldend kunstenaars zich gedurende een langere periode onder begeleiding kunnen ontwikkelen. Voor talentontwikkeling in de podiumkunsten en film maak ik € 2,4 miljoen per jaar extra vrij. Dit bedrag zet ik in via de cultuurfondsen. Van dit bedrag is € 1,6 miljoen bestemd voor de podiumkunsten en € 0,8 miljoen gereserveerd voor de film. Festivals spelen volgens de Raad voor Cultuur een belangrijke rol als platform en podium. Verder zijn ze volgens de Raad van belang voor talentontwikkeling. Voor festivals in alle disciplines heb ik € 2,6 miljoen extra gereserveerd. Dit bedrag zet ik ook in via de cultuurfondsen.
Muziek

In de basisinfrastructuur komt een nieuwe functie voor een symfonieorkest met aanbod van pop en jazz. De Tweede Kamer heeft daar ook herhaaldelijk aandacht voor gevraagd in relatie tot de positie van het Metropole Orkest. Ik reserveer voor deze functie een bedrag van € 3 miljoen per jaar. Ook continueer ik de extra middelen voor samenwerking tussen symfonieorkesten. Het gaat hierbij om een bedrag van € 3 miljoen per jaar.


Musea

Aan het budget voor de rijksmusea worden extra middelen toegevoegd, een bedrag van € 5,5 miljoen per jaar. Mede daardoor kan het Tropenmuseum, dat intussen deel uitmaakt van het Museum voor Wereldculturen, open blijven. Ook zet ik de samenwerkingsregeling voor musea bij het Mondriaan Fonds de komende vier jaar voort. Daarvoor bestem ik een bedrag van € 1 miljoen per jaar. Als musea van lokale en provinciale overheden een aanvraag indienen, dan is matching door deze overheden een voorwaarde.


Criteria

De plannen voor culturele instellingen worden in de periode 2017-2020 op drie criteria getoetst: kwaliteit, educatie en participatie en maatschappelijke waarde. Ik hecht zeer aan een toegankelijk, over het land gespreid cultuuraanbod. Alle Nederlanders moeten in staat zijn te genieten van een rijk en veelzijdig cultuuraanbod. Ik vraag de Raad dan ook bij de beoordeling van aanvragen uit te gaan van een evenwichtige spreiding van culturele voorzieningen over het land.


Eigen inkomsten

Ik handhaaf in de periode 2017-2020 de eigeninkomstennorm. Alle instellingen die subsidie willen ontvangen van het rijk, moeten aan deze norm voldoen. De norm voor eigen inkomsten zal ik in de komende subsidieperiode niet verhogen. Ook daardoor ontstaat ruimte om met de instellingen meer kwalitatieve afspraken te maken over hoe zij zich de komende jaren willen ontwikkelen, bijvoorbeeld in hun profilering, innovatie en werkgeverschap.


Extra investeringen 2017-2020

 • Ik continueer het tijdelijke budget bij de fondsen voor ten minste 3 jaar, vooralsnog voor € 2,5 miljoen per jaar. De middelen hiervoor komen uit het bestemmingsfonds OCW van de fondsen, voor zover deze reserves strekken.

 • Voor het duurzaam beleggen van talentontwikkeling in podiumkunsten en film maak ik € 2,4 extra vrij. Daarvan is een bedrag van € 1,6 miljoen bestemd voor de podiumkunsten en € 0,8 miljoen gereserveerd voor de film. Dit bedrag zet ik in via de cultuurfondsen. Volgens de Raad spelen festivals een belangrijke rol als platform en podium en zijn zij van belang voor talentontwikkeling. Ik reserveer € 2,6 miljoen extra voor festivals. Dit bedrag is bestemd voor alle disciplines en zet ik in via de cultuurfondsen.

 • Voor de jeugdgezelschappen in de basisinfrastructuur en bij het Fonds Podiumkunsten is vanaf 2017 in totaal € 0,8 miljoen extra beschikbaar.

 • Aan het bedrag voor orkesten is voor een symfonieorkest voor aanbod van pop en jazz € 3 miljoen toegevoegd voor financiering van deze extra functie.

 • De tijdelijke middelen voor samenwerking tussen symfonieorkesten worden in de periode 2017-2020 voortgezet. Die middelen worden structureel toegevoegd aan het bedrag voor de orkesten. Het gaat om een bedrag van € 3 miljoen.

 • Aan het budget voor de rijksmusea wordt € 5,5 miljoen per jaar toegevoegd. Mede daardoor kan het Tropenmuseum, dat intussen deel uitmaakt van het Museum voor Wereldculturen, open blijven.

 • De samenwerkingsregeling voor musea bij het Mondriaan Fonds wordt voortgezet voor € 1 miljoen per jaar voor de periode 2017-2020.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

 • Samenvatting Uitgangspunten cultuurbeleid 2017-2020
 • Basisinfrastructuur culturele instellingen
 • Extra investeringen 2017-2020

 • Dovnload 302.31 Kb.