Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Protocolakkoord

Dovnload 41.76 Kb.

ProtocolakkoordDatum22.05.2018
Grootte41.76 Kb.

Dovnload 41.76 Kb.

PROTOCOLAKKOORD

Betreffende de gemeentelijke administratieve sancties
in geval van gemengde inbreukenVerkeersinbreuken krachtens artikel 3, 3°
van de wet van 24 juni 2013 betreffende de
gemeentelijke administratieve sancties


TUSSEN:

De gemeente ***, vertegenwoordigd door haar college van burgemeester en sche­penen, in wiens naam ***, burgemeester, en ***, secretaris *, handelen in uitvoering van de beslissing van de gemeenteraad van ***;EN

De procureur des Konings van het gerechtelijk arrondissement Brussel, de heer Jean-Marc Meilleur;WERD OVEREENGEKOMEN WAT VOLGT:

Gezien de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties;

Gelet op de artikelen 119bis, 123 en 135, § 2 van de Nieuwe Gemeentewet;

Gelet op het koninklijk besluit van 9 maart 2014 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties voor de overtredingen betreffende het stilstaan en het parkeren en voor de overtredingen betreffende de verkeersborden C3 en F103, vastgesteld met automatisch werkende toestellen.A. Wettelijk kader

De wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties (BS van 1 juli 2013), hierna “de GAS-wet” genoemd, bepaalt in artikel 3, 3° dat de gemeenteraad in zijn reglementen of ordonnanties een administratieve sanctie kan voorzien voor de inbreuken die worden bepaald door de Koning, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, op basis van de algemene reglementen bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer.

In het onderhavig geval verplicht artikel 23, § 1, 5de alinea van de GAS-wet de opmaak van een protocolakkoord voor de behandeling van verkeersinbreuken krachtens artikel 3, 3° van de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties.

De kwestieuze inbreuken zijn verder opgenomen in het koninklijk besluit van 9 maart 2014 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties voor de overtredingen betreffende het stilstaan en het parkeren en voor de overtredingen betreffende de verkeersborden C3 en F103, vastgesteld met automatisch werkende toestellen (BS van 20 juni 2014).B. Conventioneel kader

Artikel 1. - Uitwisseling van informatie

 1. Alle partijen verbinden zich ertoe samen te werken en elkaar te informeren binnen de grenzen van hun bevoegdheden en staan garant voor de vertrouwelijkheid van deze uitwisseling. Daartoe duidt de procureur des Konings één of meerdere magistraten van zijn arrondissement aan, hierna de "referentiemagistraten GAS" genoemd. De referentiemagi­straten kunnen door de door dit akkoord gebonden gemeenten gecontacteerd worden in geval van moeilijkheden bij de toepassing van de wet of het onderhavige akkoord of om informatie te verkrijgen over het gevolg dat aan bepaalde processen-verbaal werd gegeven. 1. De contactgegevens van de referentiemagistraten en de referentiepersonen binnen de ge­meenten worden tussen de verschillende partners uitgewisseld. De briefwisseling en/of de telefoongesprekken en/of de e-mailberichten betreffende de administratieve sancties worden aan hen gericht. 1. De partijen verbinden zich ertoe elke wijziging van de contactgegevens van de voornoemde personen onverwijld mee te delen.

Artikel 2. - Behandeling van de inbreuken

Preambule 1: Alleen meerderjarige natuurlijke personen of rechtspersonen kunnen het voorwerp uitmaken van een administratieve sanctie overeenkomstig het koninklijk besluit van 9 maart 2014.

Preambule 2: De ondertekenende partijen komen uitdrukkelijk overeen dat de inbreuken begaan en vastgesteld op parkings langs autosnelwegen waar het verkeersbord F7 van toepassing is (art. 71 van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg) uitgesloten zijn uit het toepassingsgebied van de gemeentelijke administratieve sancties.

2.1 De procureur des Konings verbindt zich ertoe voor de hierna opgesomde verkeersinbreuken geen vervolging in te stellen en de betrokken gemeenten verbinden zich ertoe de naar behoren vastgestelde inbreuken te behandelen:

Inbreuken op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg (de ‘wegcode’ genaamd) zoals opgenomen in het koninklijk besluit van 9 maart 2014:


 1. Bestrafte inbreuk van 1ste categorie:

Artikels:

 • 22bis 4°, a)

 • 22ter.1, 3°

 • 22 sexies 2

 • 23.1, 1°

 • 23.1, 2°

 • 23.2 alinea 1, 1° tot 3°

 • 23.2 alinea 2

 • 23.3

 • 23.4

 • 24 alinea 1, 2°,4° en 7° tot 10°

 • 25.1, 1°, 2°, 3°, 5°, 8°, 9°, 10°, 11°, 12°, 13°

 • 27.1.3

 • 27.5.1

 • 27.5.2

 • 27.5.3

 • 70.2.1

 • 70.3

 • 77.4

 • 77.5

 • 77.8

 • 68.3 (borden C3 en F103 – inbreuken vastgesteld met automatisch werkende toestellen) 1. Inbreuken van 2de categorie:

Artikels:

 • 22.2 en 21.1, 4°

 • 24 alinea 1, 1°, 2°, 4°, 5°, 6°

 • 25.1, 4°, 6°, 7°

Voor de bovenvermelde inbreuken wordt het originele administratief proces-verbaal opgestuurd naar de sanctionerende ambtenaar, uitgezonderd voor de inbreuken op art. 24, al. 1, 3°, 25.1, 14° en 27bis van de wegcode (cf. punt 2.2 hierna).

Als het origineel naar de sanctionerende ambtenaar opgestuurd wordt, wordt de procureur des Konings hierover geïnformeerd op de volgende wijze: één keer per trimester wordt een lijst opgestuurd naar het politieparket met de volgende gegevens: het nr. van het administratief proces-verbaal, de identiteit van de overtreder, het adres van de plaats van de feiten (straat, straatnummer en gemeente) en de nummerplaat.

2.2 De procureur des Konings verbindt zich ertoe een gevolg te geven (volgens de modaliteiten van zijn vervolgbeleid) aan de onderstaande verkeersinbreuken:

Inbreuken op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg zoals opgenomen in het koninklijk besluit van 9 maart 2014:
 • Bestrafte inbreuk van 1ste categorie:

Art. 27bis (parkeerplaatsen voorbehouden voor perso­nen met een handicap)

 • Inbreuken van 2de categorie:

Art. 25.1, 14° (de voertuigen gebruikt door personen met een handicap)

 • Inbreuken van 4de categorie:

Art. 24 alinea 1, 3° (stilstaan of parkeren op de overwegen)

In het kader van de procedure betreffende artikel 24, alinea 1, 3°; 25.1, 14° en 27bis van de wegcode, zoals hierboven bedoeld, worden de administratieve processen-verbaal, opgesteld door de politie, steeds opgestuurd naar de procureur des Konings.

De administratieve processen-verbaal, opgesteld door vaststellende ambtenaren, zullen overgemaakt worden aan de sanctionerende ambtenaar die de feiten zal aangeven in toepassing van artikel 29 van het Wetboek van Strafvordering bij het Politieparket, Dienst Overtredingen (PORTALIS site - Vierarmenstraat 2-4 - 1000 Brussel).

2.3 Gevallen van verkeersinbreuken, vastgesteld ten laste van de gebruiker van een voertuig die direct of indirect betrokken lijkt in een ongeval of gevallen waarbij er een verband is met een andere gemengde inbreuk horende tot de bevoegdheid van de procureur des Koning of inbreuken verbonden aan andere feiten die niet in aanmerking komen voor administratieve sancties of die hebben geleid tot vrijheidsberoving:

In de eerste twee gevallen wordt het proces-verbaal binnen een termijn van een (1) maand overgemaakt aan de procureur des Konings. Enkel de procureur des Konings zal bepalen welk gevolg gegeven zal worden aan al deze inbreuken, met uitzondering van elke administratieve sanctie. Dit geldt eveneens voor wat betreft de hoedanigheid van de overtreder waarvan de woon- of verblijfplaats in België onbekend blijft.

Indien de inbreuk verband houdt met andere feiten die niet in aanmerking komen voor administratieve sancties of die hebben geleid tot vrijheidsberoving, is de toepassing van de GAS-procedure uitgesloten.


Artikel 3

Indien de bevoegde sanctionerende ambtenaar bij de toepassing van de procedure betreffende het opleggen van een gemeentelijke administratieve sanctie, vaststelt dat de verdachte zich kennelijk ook schuldig heeft gemaakt aan andere misdrijven, zal hij de feiten aangeven bij de referentiemagistraat GAS in toepassing van artikel 29 van het Wetboek van Strafvordering.

Rekening houdend met de aard van de aangegeven feiten beslist de referentiemagistraat GAS of hij een gevolg zal geven aan het geheel van de feiten met inbegrip van het feit of de feiten waarvoor de administratieve procedure werd ingesteld. Hij brengt de sanctionerende ambte­naar daarvan op de hoogte binnen de termijn van 2 maanden na de aangifte, die vervolgens de administratieve procedure afsluit. Zonder beslissing van de procureur des Konings heeft de sanctionerende ambtenaar niet langer de mogelijkheid om een administratieve geldboete op te leggen.

Artikel 4

De onderhavige overeenkomst wordt afgesloten onder de ontbindende voorwaarde van op­schorting en/of vernietiging door de toezichthoudende overheid waaronder de gemeente van de beraadslaging van de gemeenteraad, die de onderhavige overeenkomst goedkeurt, ressor­teert.Artikel 5

De verschillende partijen komen minimaal een keer per jaar samen om de toestand te evalue­ren en een stand van zaken op te maken met betrekking tot de verschillende gebruikte proce­dures.

Opgemaakt te ……………………, op …... in evenveel exemplaren als er partijen zijn.

Voor de gemeenten Parket van de procureur des Konings van Brussel
BIJLAGE

Coördinaten van de referentiemagistraat en de referentiepersonen binnen de gemeenten

Referentiemagistraat van het Parket van de procureur des Konings:

Benoit Stoquart Substituut van de procureur des Konings tel : 02/508.71.99 benoit.stoquart@just.fgov.beReferentiepersonen binnen de gemeenten:

Anderlecht : Philippe KRIKILION (sanctionerend ambtenaar) et Lilinda POSHO (beheerder ) tel : 02 526 21 42

Oudergem : Etienne SCHOONBROODT (sanctionerend ambtenaar) et Audrey DELWAIDE (beheerder ) tel : 02 676 48 05

Sint-Agatha-Berchem : Philippe ROSSIGNOL (sanctionerend ambtenaar) et Ariane TORNEL (beheerder) tel : 02 464 04 16

Brussel-Stad : Luc SYMOENS et Stéphanie MENTEN (2 Sanctionerende ambtenaren) tel: 02 279 20 62

Etterbeek : Valérie LEYS (sanctionerend ambtenaar) et Alexandre HALSBERGHE (beheerder) tel : 02 627 23 42

Evere : Séverine RONGVAUX (sanctionerend ambtenaar) et Martine VANGEEL (beheerder) : tel : 02 247 62 33

Vorst : Youna MALOLO (sanctionerend ambtenaar) tel : 02 348 17 31

Ganshoren : Nathalie PELTYN (sanctionerend ambtenaar) et Ann-Joëlle DIRICQ (beheerder) tel : 02 563 19 95

Elsene : Bertrand de BUISSERET (sanctionerend ambtenaar) tel : 02 515 61 93

Jette : Paul-Marie EMPAIN (sanctionerend ambtenaar et Sophie DE BLAERE (beheerder) tel : 02 423 12 21

Koekelberg : Dave DEGRENDELE (sanctionerend ambtenaar) et Valérie DIAZ GARCIA/Francesca SIGNORE (beheerders) tel : 02 412 14 06

Sint-Jans-Molenbeek: Priscilia DAXHELET (sanctionerend ambtenaar) tel : 02 412 37 55

Sint-Gillis : Laurent PAMPFER (sanctionerend ambtenaar) et Ajejandra GONZALES (beheerder) tel : 02 536 03 46

Sint-Jos : Patrick NEVE (sanctionerend ambtenaar) et Elisabeth SPECKSTADT (beheerder) tel : 02 220 27 73

Schaarbeek : David NEUPREZ (sanctionerend ambtenaar) et Wendy LEEMANS (beheerder) tel : 02 244 73 25

Ukkel : Eric VAN DAMME (sanctionerend ambtenaar) tel : 02 852 94 25

Watermaal-Bosvoorde : Etienne TIHON (sanctionerend ambtenaar) et Sophie RONGVAUX (beheerder) tel :02 674 74 07

Sint-Lambrechts-Woluwe : Christian FEREMANS (sanctionerend ambtenaar) et Marjorie DESMARET (beheerder) tel : 02 761 29 00

Sint-Pieters-Woluwe : Florence VAN LAMSWEERDE en Catherine GILLIS (sanctionerende ambtenaren) et Catherine DAVENNE (beheerder) tel : 02 773 05 78


 • B. Conventioneel kader Artikel 1. - Uitwisseling van informatie
 • Artikel 2. - Behandeling van de inbreuken Preambule 1: Alleen meerderjarige
 • (art. 71 van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg) uitgesloten
 • Bestrafte inbreuk van 1ste categorie
 • Inbreuken van 2de categorie
 • Bestrafte inbreuk van 1ste categorie: Art. 27bis (parkeerplaatsen voorbehouden voor perso­nen met een handicap) Inbreuken van 2de categorie
 • Voor de gemeenten Parket van de procureur des Konings van Brussel BIJLAGE
 • Referentiepersonen binnen de gemeenten

 • Dovnload 41.76 Kb.