Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Prestatieafspraken 2016

Dovnload 316.09 Kb.

Prestatieafspraken 2016Pagina1/4
Datum24.11.2018
Grootte316.09 Kb.

Dovnload 316.09 Kb.
  1   2   3   4

Prestatieafspraken 2016


In dit document leggen we de prestatieafspraken vast tussen:

 1. Gemeente Leeuwarden, rechtsgeldig vertegenwoordigd door wethouder mevrouw L.I. Diks gemachtigd door de burgemeester, handelend namens het college van burgemeester en wethouders, hierna te noemen: ‘de gemeente’.

 2. Elkien, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de directeur-bestuurder de heer A. Bonnema, hierna te noemen: ‘Elkien’.

 3. WoonFriesland, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de directeur-bestuurder mevrouw S.K. Hoekstra, hierna te noemen: ‘WoonFriesland’ .

 4. Huurdersvereniging De Bewonersraad Friesland, rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar algemeen-directeur de heer F.J.H.E. van den Broek, hierna te noemen: ‘HDBF’.

 5. Huurdersplatform Nieuw Elan, rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar directeur de heer R. Velthuis, hierna te noemen: ‘Nieuw Elan’.

Gemeente Leeuwarden, Elkien, WoonFriesland, HDBF en Nieuw Elan gezamenlijk ook te noemen: ‘partijen’.

Elkien en WoonFriesland gezamenlijk ook te noemen: ‘de corporaties’.

HDBF en Nieuw Elan gezamenlijk ook te noemen: ‘de huurdersorganisaties’.


Partijen werken vanuit een gezamenlijk gedragen volkshuisvestingsvisie voor de periode 2016-2020, door de gemeenteraad van Leeuwarden vastgesteld op 14 december 2015.
Deze prestatieafspraken 2016 zijn geldig vanaf 1 januari 2016 na ondertekening door alle partijen en worden per 1 januari 2017 herijkt;

Bij fusies dragen de partijen er zorg voor dat de in deze overeenkomst gemaakte prestatieafspraken door de nieuwe rechtspersoon worden overgenomen;

Deze overeenkomst kan alleen met instemming van zowel de gemeente als de corporaties, als de huurdersorganisaties worden ontbonden.
Deze overeenkomst is ondertekend op 16 december 2015 te Leeuwarden
Gemeente Leeuwarden; L. I. Diks
WoonFriesland: S. K. Hoekstra
Elkien: A. Bonnema
Huurdersvereniging De Bewonersraad HDBF: F. J. H. E. van den Broek
Huurdersplatform Nieuw Elan: R. Velthuis

 1. Inleiding


De gemeente Leeuwarden, WoonFriesland, Elkien, HDBF en Nieuw Elan werken samen aan het ‘Nieuw Leeuwarder Bestek 2016 – 2020’, de opvolger van het Leeuwarder Bestek 2012-2016. Samen hebben de partijen de volkshuisvestingsvisie opgesteld (zie bijlage). De gemeente, corporaties en huurdersorganisaties maken op basis van de volkshuisvestingsvisie jaarlijks prestatieafspraken, met een doorkijk naar de jaren erna. Voor 2016 is afgesproken, in verband met de actualiteit van de nieuwe Woningwet, om voor één jaar afspraken te maken. De doorkijk naar de jaren erna geven de partijen in 2016 vorm. Dit omdat de corporaties naar aanleiding van met name nieuwe wetgeving bezig zijn hun investeringsagenda opnieuw vorm te geven. We benutten daarmee 2016 als 'leerjaar' en om te komen tot een proces waarin we vanaf 2017 jaarlijks concrete voortschrijdende afspraken hebben voor meerdere jaren.

Schematisch ziet dit er als volgt uit:De gezamenlijke volkshuisvestingsvisie gaat over huishoudens die niet volledig op eigen kracht in hun huisvesting kunnen voorzien. De focus van die visie ligt daarmee enerzijds op huishoudens met een laag inkomen tot € 34.911 belastbaar per jaar (prijspeil 2015, wettelijke primaire doelgroep woningcorporaties), en anderzijds op de sociale huurvoorraad met een huurprijs tot € 710,68 van de woningcorporaties (prijspeil 2015, wettelijke grens sociale huurvoorraad).

De opgave vanuit de volkshuisvestingsvisie is om voldoende betaalbare en kwalitatief goede woningen in de stad en dorpen van de gemeente Leeuwarden te bieden. In volgorde van prioriteit gaat het dan om:

1) betaalbaarheid

2) beschikbaarheid

3) kwaliteit
Premisse

De prestatieafspraken betreffen de afspraken die de gemeente en corporaties contractueel overeenkomen en waarbij de huurdersorganisaties op grond van de Woningwet volwaardig partner zijn bij de totstandkoming. De ondertekening door alle partijen van de onderhavige afspraken laat onverlet de contractuele verantwoordelijkheden en de rechten en verplichtingen van de gemeente en individuele corporatie betreffende de nakoming. Met individuele corporatie worden bedoeld Elkien en WoonFriesland ieder voor zich; in het vervolg aan te duiden als ‘iedere corporatie’.

 

Het in de onderhavige afspraken verwerkte bod van iedere corporatie is gebaseerd op een inschatting omtrent de financiële situatie en draagkracht van de corporatie nu en in de voorzienbare toekomst. Het bod van iedere corporatie is tegen die achtergrond bovendien ambitieus geformuleerd. Iedere corporatie heeft de buitengrenzen opgezocht van wat redelijkerwijs van haar verwacht kan worden. Dat hoge ambitieniveau betekent dat de haalbaarheid van het bod gevoelig is voor tegenslagen. Indien en zodra de (financiële) situatie zich in ongunstige zin ontwikkelt, al of niet onder invloed van wijzigingen in wet- en regelgeving, komen de doelstellingen direct onder druk te staan. Partijen treden dan, op initiatief van de individuele corporatie, in overleg over de gerezen situatie en spannen zich ten volle in om de prestaties zoveel als mogelijk overeind te houden. Partijen onderkennen echter dat alleen iedere corporatie eindverantwoordelijk is en blijft voor de bedrijfsvoering, voor de financieel-economische gezondheid en voor een afdoende weerstandsvermogen van de corporatie. Dat heeft tot consequentie dat deze prestatieafspraken in geen geval tot investeringen of kosten zullen kunnen leiden, die iedere corporatie in de gegeven omstandigheden op financieel-economische gronden niet verantwoord acht. Beperkende factoren voor de corporaties hebben betrekking op ontwikkelingen die buiten de invloedssfeer van de contractpartners liggen (niet limitatieve opsomming):


 • verkoopplan van de corporatie kan niet worden doorgevoerd: geen toestemming overheid/WSW, slechte marktomstandigheden

 • kostenverhogende bouwvoorschriften

 • wijzingen in wet en regelgeving en in borging financiering (WSW)


Partijen verklaren bij ondertekening van deze prestatieafspraken dat zij onverkort akkoord zijn met deze premisse en dat zij de werking van de in deze premisse opgenomen disclaimer over en weer zullen respecteren en zullen nakomen.
Leeswijzer

De prestatieafspraken zijn als volgt opgebouwd.

Hoofdstuk 2 gaat over de samenwerking en jaaragenda 2016.

Vanaf hoofdstuk 3 geven we per thema uit de volkshuisvestingsvisie eerst de visie, vervolgens de gezamenlijke activiteiten en daarna de afspraken per partij.

De gezamenlijke visie en het bod van iedere corporatie is een bijlage bij deze afspraken.

  1   2   3   4

 • Inleiding

 • Dovnload 316.09 Kb.