Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Plan van aanpak Implementatie van de eu richtlijn Overstromingsrisico’s

Dovnload 414.53 Kb.

Plan van aanpak Implementatie van de eu richtlijn Overstromingsrisico’sPagina5/5
Datum14.09.2017
Grootte414.53 Kb.

Dovnload 414.53 Kb.
1   2   3   4   5

Coördinatiegroep Nationaal

Vast

Agenda

RijkFrank Alberts - WD (vz)

Teamcoordinator (schrijver)

Buiteveld, H. – WD (Internationale afstemming)

Deltares


Tot 2011: begeleiding basis ORBP

Ws

vertegenwoordiger vanuit “bescherming”: pm
VR

vertegenwoordiger vanuit “paraatheid” : Tijhaar, Mirella
IPO

vertegenwoordiger vanuit preventie”: pm
Vanaf 2011

Schrijft. Rijn

Voorzitter pm
Schrijft. Maas

Voorzitter pm
Schelde

Voorzitter pm
Eems

Voorzitter pm

Productieteam Kaarten

Vast

Agenda

Prov.

Voorzitter (ook in IMPRO)
(inhuur?)

Coordinator (=spin)
RWS

Gegevens bd, internatioaal en relatie ander projecten
UvW

Optimale betrokkenheid waterschappen
Deltares

Kwaliteit van de gegevens en methode

Productieteam ORBP per stroomgebied (vanaf 2011)

Vast

Agenda

Rijk

CSN (vz.)

Schrijver + coordinator


Prov

Inhoudelijk bescherming
Ws

Inhoudelijk preventie
VR

Inhoudelijk paraatheid
 1. Informatie-uitwisseling en coördinatie in het internationale Rijndistrict

(Stand van zaken 31-3-2010. NB. Dit voorstel is nog niet vastgesteld door de ICBR)
Het Rijndistrict voor de implementatie van de ROR is identiek aan het internationale Rijndistrict dat is vastgesteld voor de implementatie van de Kaderrichtlijn Water (KRW) (vgl. art. 2). Kaart 1 toont het internationale Rijndistrict en de indeling in werkgebieden. Nederland ligt in het werkgebied Rijndelta, samen met (kleine) delen van Noordrijn-Westfalen en Neder-Saksen.


Kaart 1: Overzicht van het internationale Rijndistrict met een

stroomgebied > 2.500 km2 en indeling in negen werkgebieden
Voor de rapportage aan de Europese Commissie wordt onderscheid gemaakt (conform de KRW) tussen een overkoepelend deel A (niveau A, stroomgebied > 2.500 km²) en regionale delen voor de afzonderlijke (inter)nationale werkgebieden en/of nationale delen (niveau B)
Het internationale Rijndistrict (deel A, stroomgebied > 2.500 km²) omvat naast de hoofdstroom (inclusief het Bodenmeer en het IJsselmeer) ook veel zijrivieren van de Rijn (Aare, Ill, Neckar, Main inclusief Fränkischer Saale en Regnitz, Nahe, Lahn, Moezel/Saar inclusief Sauer, Sieg, Ruhr, Lippe, Vecht). De (Overijsselsche) Vecht is de enige zijrivier uit het werkgebied Rijndelta, die tot deel A behoort.
Rapportage van de lidstaten aan de Europese Commissie

In de bovenstaande figuur is de structuur van de internationale coördinatie voor deImplementatie van de ROR in het internationale Rijndistrict weergegeven.
Het overkoepelende deel van het overstromingsrisicobeheerplan van het internationale Rijndistrict (stroomgebied > 2.500 km2 = deel A) wordt in de Internationale Rijncommissie (ICBR) gezamenlijk opgesteld door vertegenwoordigers van alle betrokken staten. Het plan blijft beperkt tot de essentiële aspecten van hogere orde in het internationale Rijndistrict. De (bilaterale/trilaterale) coördinatie op (inter)nationaal niveau gebeurt, cf de KRW, in de werkgebieden, rekening houdend met de noodzakelijke coördinatie tussen de betrokken staten, deelstaten en regio's. De werkgebieden beslissen zelf over de organisatie van de coördinatie. De implementatie van de ROR in het internationale Moezel-Saargebied (B-niveau) wordt bijvoorbeeld gecoördineerd door de IKSMS; in dit gebied is de samenwerking al sinds jaren vastgelegd in een verdrag.
Het resultaat van de coördinatie in de werkgebieden wordt weergegeven in e delen B van de overstromingsrisicobeheerplannen, die ofwel betrekking hebben op afzonderlijke werkgebieden, ofwel op bepaalde nationale trajecten of deelstroomgebieden. Alle rapportages samen vormen een afgestemd overstromingsrisicobeheerplan voor het internationale Rijndistrict (deel A, delen B).
De verantwoordelijkheid voor de rapportage aan de Europese Commissie over de implementatie van de ROR berust uitsluitend bij de EU-lidstaten c.q. het EER-lid Liechtenstein. De ICBR vervult in dit kader de rol van platform voor informatie-uitwisseling en noodzakelijke coördinatie op het niveau van het internationale Rijndistrict. De ICBR stelt de gezamenlijk opgestelde elementen voor de implementatie van de ROR (rapporten en kaarten) ter beschikking op haar website.
De ICBR brengt de volgende producten tot stand:


 1. Een overzichtskaart van de voorlopige beoordeling van de potentieel significante overstromingsrisico’s in het internationale Rijndistrict (stroomgebied > 2.500 km²), voor het eerst in 2010, actualisering in 2011 - redactie van een beknopt rapport bij de overzichtskaart voor eind 2011; 1. Overzichtskaarten op basis van de overstromingsgevaar- en overstromingsrisicokaarten van het internationale Rijndistrict (stroomgebied > 2.500 km²) voor eind 2013 als onderdeel van het overstromingsrisicobeheerplan – redactie van een beknopt rapport over deze overzichtskaarten voor eind 2013;
 1. Actualisering en uitbreiding van de Rijnatlas 2001 (schaal van 1:100.000, alleen webgebaseerd), geharmoniseerd voor de hoofdstroom van de Rijn incl. Alpenrijn, Bodenmeer, IJsselmeer en kustzone voor eind 2013/2014 als gecoördineerd onderdeel van het overstromingsrisicobeheerplan;
 1. Aanpassing/herstructurering/uitbreiding van het Actieplan Hoogwater (APH) om te komen tot een overstromingsrisicobeheerplan conform ROR:

 • 2011 – 2013: Definitie van het doel met inachtneming van de aspecten van de klimaatverandering;

 • 2013 – 2014: Definitie van de maatregelen, afronding van het ontwerp;

 • Voor eind 2015: Afronding van het overstromingsrisicobeheerplan (deel A) en de delen B voor de werkgebieden en de nationale delen in het internationale Rijndistrict.


 1. Kalender implementatieproces ROR 2010-2015

De kalender is als apart document meegestuurd.1 overstroming: het tijdelijk onder water staan van land dat normaliter niet onder water staat. Deze term bestrijkt overstromingen door rivieren, bergstromen, efemere waterlopen in het Middellandse-Zeegebied, en overstromingen door de zee in kustgebieden, met mogelijke uitsluiting van overstromingen door rioolstelsels (art.2.1);

2 overstromingsrisico: de kans dat zich een overstroming voordoet in combinatie met de mogelijke negatieve gevolgen van een overstroming voor de gezondheid van de mens, het milieu, het cultureel erfgoed en de economische bedrijvigheid (art. 2.2);

3 potentieel significant wordt niet in de ROR gedefinieerd, dit is aan de lidstaten overgelaten.

4 In dit document wordt gebruik gemaakt van de terminologie zoals die in Europese context wordt gebezigd. Die verschilt van de Nederlandse terminologie zoals die in het NWP wordt gebruikt. In bijlage 1 is een vertaaltabel opgenomen waarin de verschillen in betekenis worden uitgelegd.

5 Omdat het bij de ROR om bedreigde gebieden gaat liggen de grenzen minder definitief vast. Immers, overstromingsdreiging kan in sommige gebieden van verschillende kanten komen.

6 Dit zijn de termen van de meerlaagsveiligheidbenadering uit het NWP; in Europese termen is dit resp. bescherming en preventie.

7 Zie bijlage 3 voor een overzicht van de deelnemers aan de verschillende projectteams

ROR plan van Aanpak, eindconcept - 28 april 2010
1   2   3   4   5

 • Productieteam Kaarten Vast Agenda
 • Productieteam ORBP per stroomgebied (vanaf 2011) Vast
 • Informatie-uitwisseling en coördinatie in het internationale Rijndistrict
 • Kaart 1: Overzicht van het internationale Rijndistrict met een stroomgebied > 2.500 km 2 en indeling in negen werkgebieden
 • Rapportage van de lidstaten aan de Europese Commissie
 • Overzichtskaarten op basis van de overstromingsgevaar- en overstromingsrisicokaarten
 • Aanpassing/herstructurering/uitbreiding van het Actieplan Hoogwater (APH)

 • Dovnload 414.53 Kb.