Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Plan van aanpak Implementatie van de eu richtlijn Overstromingsrisico’s

Dovnload 414.53 Kb.

Plan van aanpak Implementatie van de eu richtlijn Overstromingsrisico’sPagina4/5
Datum14.09.2017
Grootte414.53 Kb.

Dovnload 414.53 Kb.
1   2   3   4   5

Inzet capaciteit

 1. Inzet van het Rijk

Het Rijk is als eindverantwoordelijke voor de kaarten en plannen en de rapportage aan de EC gedurende het gehele productieproces regievoerder: bij het opstellen van de basis ORBP-en, de analyse daarvan (2010-2012), de rapportage van de kaarten (2013), de verwerking van de regionale input (2014) en de organisatie en verwerking van de inspraak op de ontwerp ORBP-en in 2015.
De internationale afstemming, waaronder de invulling van het deel A van de ORBP-en, gebeurt zo veel mogelijk binnen de IRC’s en via de Nederlandse delegatie in de WG F. Er wordt geen extra inzet voor het implementatieproces verwacht.


Inzet in Fte

2010

2011

2012

2013

2014

2015

DGW

Waterveiligheid

Regie & Bestuur

1,3


0,7

1,3


0,7

1,3


0,7

1,3


0,7

1,3


0,7

1,3


0,7

HDJZ

Vertegenw.


0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05


IVW

Vertegenw. in IMPRO


pm

pm

pm

pm

pm

pm


WD

Projectleider

Vertw. internationaal

Coord. Kaarten

Rapportage EU

0,7


0,4

0,3


0,1

0,7


0,4

0,3


0,1

0,7


0,4

0,3


0,1

0,7


0,4

0,3


0,1

0,7


0,4

0,3


0,1

0,7


0,4

0,3


0,1

CSN

Voorz. productieteams
3

3

3

3

3


VROM

Vertegenw. in IMPRO


0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1


BZK

Vertegenw. in IMPRO


0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1


IOOV

Vertegenw. in IMPRO


0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1
   1. Inzet van de regio

Aan de provincies, waterschappen, veiligheidsregio’s en gemeenten wordt primair de vraag gesteld de noodzakelijke informatie te verzamelen, overleg over de ORBP-en in passende gebiedsoverleggen te organiseren en eventuele consistentietoetsen tussen de verschillende regionale overstromings- en risicoplannen uit te voeren. Het IPO organiseert de regionale inzet en zorgt daarbij voor de afstemming tussen de regionale partijen. Waar het Rijk het voortouw heeft bij het opstellen van de basis ORBP-en heeft de regio het voortouw bij de invulling van het regionale deel van de basis ORBP-en in 2010-2011 en vervolgens bij het aanvullen en toetsen van de basis ORBP-en in de periode 2012-2014.
a) de inzet voor coördinatie vanuit de regionale partijen


Inzet in Fte

2010

2011

2012

2013

2014

2015

IPO

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

U v Waterschappen

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

Veiligheidsregio

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

VNG

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

b) de inzet van de regionale partijen zelf in fte/jr,. Bij de laatste wordt de kanttekening gemaakt dat de inzet vanwege regionale verschillen.
Inzet in Fte per

2010

2011

2012

2013

2014

2015

provincie

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

waterschap

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

Veiligheidsregio

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

gemeente

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5
  1. Inzet middelen

In de onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van de noodzakelijke middelen voor de hoofdproducten. Het betreft alleen middelen die ten laste komen van de begroting van DGW.


Middelen in K€

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Kennisproducten tbv risicobeoordeling, productie kaarten en plannen

270

150

Beleidsproducten tbv kaarten en plannen (w.o ondersteuning coördinatie team nationaal en productieteams 4 ORBP-en)

50

250

300

300

200

50

Beheer kaarten (40% aandeel totale kosten)

90

90

130

130

130

130

Communicatie/ participatie

30

30

30

30

30

30

Internationale afstemming

20

50

50

50

20
Eindrapportage (Onderdeel NWP 2014)

100
Totaal

460

570

510

510

480

210

Bijlagen 1. Vergelijking van het begrippenkader van de EU-ROR en het NWP

In de EU-ROR wordt voor de beschrijving van de hoofdaspecten van overstromingsrisicobeheer gebruik gemaakt van een begrippenkader dat is geïntroduceerd in mededeling COM(2004)472 uit 2004.

Dit begrippenkader wijkt op een aantal punten duidelijk af van het begrippenkader dat wordt gehanteerd in het NWP.

Bij de implementatie van de EU-ROR zal consequent het begrippenkader van de ROR worden gehanteerd. Ter voorkoming van misverstanden wordt in deze bijlage bij het plan van aanpak een ‘vertaaltabel’ gepresenteerd waarin kan worden gezien hoe de verschillende typen maatregelen passen in beide kaders. De opsomming van typen maatregelen is nu illustratief, niet uitputtend.

Het begrippenkader van de EU-ROR onderscheidt de volgende 5 hoofdaspecten:
Preventie

Schade door overstromingen voorkomen door te vermijden dat woonhuizen en industriële installaties worden gebouwd in gebieden die kwetsbaar zijn voor overstromingen of dat in de toekomst kunnen worden; daarvoor kan worden gezorgd door toekomstige ontwikkelingen af te stemmen op het overstromingsrisico en door aangepaste vormen van bodemgebruik en landbouw- en bosbouwpraktijken te bevorderen.Bescherming

Door het nemen van structurele en andere maatregelen de kans op overstromingen en/of de ernst van de gevolgen van overstromingen op specifieke plaatsen doen afnemenParaatheid

De bevolking (en bedrijven/ instellingen) informeren over het overstromingsrisico en de gedragsregels die bij overstromingen moeten worden gevolgd.Calamiteitenplanning

Opstellen van calamiteitenplannen (en de daarmee samenhangende organisatorische en technische maatregelen) voor als zich een overstroming voordoetHerstelmaatregelen en benutting van ervaringen

zo snel mogelijk de normale situatie herstellen en zowel de maatschappelijke als de economische gevolgen voor de getroffen bevolking verzachten.

In het NWP worden voor het waterveiligheidsbeleid drie lagen onderscheiden:
Preventie (laag 1)

Het voorkómen van een overstromingsramp door het handhaven van een stevige zandige kust, een ruim rivierbed in combinatie met sterke dijken, kaden, duinen,

dammen en stormvloedkeringen.

Duurzame ruimtelijke planning (laag 2)

Risicobewuste ruimtelijke planning en maatregelen, die de omvang van de schade, het aantal slachtoffers en maatschappelijke ontwrichting kunnen beperken.Rampenbestrijding en crisisbeheersing (laag 3)

Een goede (organisatorische) voorbereiding is essentieel om efficiënt te kunnen handelen bij een eventuele overstromingsramp. Dit beperkt slachtoffers en schade.NWPLaag 1

Laag 2

Laag 3

EU-ROR

Preventie
RO- maatregelen, aangepast bouwen, risicozonering
toepassing NBW-principe water vasthouden/bergen afvoeren
Bescherming

Beheer/onderhoud en versterking van waterkeringen. Ruimte voor de Rivier. Versterking zwakke schakels kustParaatheidInformeren/ bewustwording bevolking, tijdig
waarschuwen bevolking en crisisorganisatie

Calamiteitenplanningevacuatieplanning, crisismanagementorganisatie, fysieke noodmaatregelen,

vluchtplaatsen
Herstelmaatregelen en benutting ervaringenSchaderegeling, psychosociale nazorg, evaluatie 1. Provinciale deel Plan van Aanpak Richtlijn Overstromingsrisico’s

De provincies spelen een centrale rol bij het opstellen en afstemmen van de regionale bouwstenen van de orbp-en. In dit stuk wordt beschreven welke rol de provincies op zich zullen nemen in het proces op weg naar de definitieve concept orbp-en in december 2014. De rol van de provincies wordt per periode beschreven en is gebaseerd op huidige inzichten in het verloop van het proces.
Najaar 2010: bijeenbrengen informatie

In september 2010 wordt de aftrap voor het samenstellen van de regionale deel van de orbp-en gegeven. De provincies zullen daartoe samen met het ministerie van Verkeer & Waterstaat regionale voorlichtingsbijeenkomsten op provinciaal niveau organiseren. Deze bijeenkomsten hebben twee doelen: enerzijds het informeren van de regionale partijen (veiligheidsregio’s, waterschappen en provincies) over de gemaakte afspraken en planning voor zowel de kaarten als de plannen, anderzijds wordt tijdens deze bijeenkomsten ook een start gemaakt met het samenstellen van de informatiebouwstenen. De provincies nemen hierin de leiding. Eind 2010 zullen de informatiebouwstenen in concept versie gereed zijn.


Begin 2011: interregionale afstemming bouwstenen

De periode januari - mei 2011 zal benut worden voor afstemming van informatiebouwstenen tussen de verschillende provincies (met hun inliggende waterschappen en veiligheidsregio’s). Het IPO zal hier met de IPO-werkgroep Orbp-en een trekkende rol in spelen. In de ROR vormen stroomgebieden het uitgangspunt, maar in praktijk zal afstemming op dijkringniveau het belangrijkste schaalniveau blijken te zijn. Tussen de volgende provincies (met hun waterschappen en veiligheidsregio’s) zal de afstemming zich moeten concentreren.
 • Brabant & Limburg (Maas)

 • Noord-Holland, Zuid-Holland & Utrecht (systeem van dijkring 14, 15 & 44)

 • Utrecht, Gelderland & Overijssel (Rijn & Ijssel)

 • Friesland, Groningen & Drenthe (dijkring 6)

Op het gebied van waterveiligheid bestaan er al samenwerkingsrelaties tussen deze gebieden (denk aan Randstad Urgent), de afstemming in het kader van de ROR zal hier een natuurlijk gevolg op zijn. In Zeeland en Flevoland zal afstemming van het beleid en de plannen met andere gebieden een veel minder grote rol spelen.

De voorzitter van de provinciale werkgroep Orbp-en zal een trekkende rol in het organiseren van deze afstemming hebben.
De benodigde afstemming binnen de stroomgebieden voor het basis-orbp krijgt op deze manier zijn beslag in het voorjaar van 2011. In de loop van 2011 verschuift de nadruk van informatie bijeenbrengen en afstemmen (provinciale taak) naar het daadwerkelijke schrijven van de vier orbp-en door de vier schrijfteams (verantwoordelijkheid rijk). Voor de stroomgebieden van de Eems, Schelde & Maas zal dit een relatief eenvoudige exercitie zijn. Het stroomgebied van de Rijn vraagt echter om een goede wisselwerking en afstemming tussen het schrijfteam en de regionale partijen.
2012-2013: doorontwikkeling beleid & actualisering orbp-en

In de periode 2011-2013 gaat de beleidsontwikkeling bij de regionale overheden door en zal uitwerking worden gegeven aan de leemte-analyse die op rijksniveau is uitgevoerd. Eind 2013 zullen de basis orbp-en naar aanleiding van het dan vigerende regionale beleid geactualiseerd worden. 1. Samenstelling projectteams


  IMPRO

  Vast

  Agenda

  Rijk

  Alberts, Frank – WD (pl)

  Balfoort, Hans – DGW (vz)

  Berkel, William van – DGW (vz Impro I)

  Buiteveld, Hendrik – WD

  Schooten, Marlies van (secr)  Koopmans, Ellen - HDJZ

  Naarding, Bert - DGW  Vlak, Kees- VROM
  Mirella Tijhaar - BZK

  Ligthart, Nils -BZK
  Pl gebiedsprojecten Deltaprogramma  CSN Pl Schrijfteams (2011),
  Prov

  Kamphuis, Cees – IPO


  Baan, Huo van der - IPO

  Ploeger, Jan - IPO  Ws

  Kruik, Henk de - UvW
  Gm

  Marieke Vennevertloo - VNG

  Reginald Grendelman - VNG

  IVW

  Arno van Breemen
  IOOV

  Dorst, Anton
  VR

  Pm via BZK

Coördinatiegroep Internationaal

Vast

Agenda

Rijk

Alberts, Frank (vert. coordgr. Nat.)

As, Dick - RWSBerkel,William van – DGW (vz)

Buiteveld, Hendrik – WD

Dekker, Bob – DGW

Hendriks, Jan Rolf - RWS

Rooy, Marc de - DGW

Schooten, Marlies van (secr)

Sprong, Ton - DGW


Balfoort, Hans - DGW

Vlak, Kees - VROM

Mirella Tijhaar – BZK

Goemans, Corsmas - BZK

Prov

pm

Verhoef, Frans – prv. Gld

Ws

Bijl, Joop de - Aaenmaas
Gm

pm
VR

pm

-

1   2   3   4   5

 • Inzet in Fte 2010 2011
 • Inzet in Fte per 2010 2011
 • Middelen in K€ 2010 2011
 • Vergelijking van het begrippenkader van de EU-ROR en het NWP
 • Herstelmaatregelen en benutting van ervaringen
 • Duurzame ruimtelijke planning (laag 2)
 • Provinciale deel Plan van Aanpak Richtlijn Overstromingsrisico’s
 • Najaar 2010: bijeenbrengen informatie
 • Begin 2011: interregionale afstemming bouwstenen
 • 2012-2013: doorontwikkeling beleid actualisering orbp-en
 • Samenstelling projectteams
 • Balfoort, Hans – DGW (vz)
 • Coördinatiegroep Internationaal Vast Agenda
 • Berkel,William van – DGW (vz)

 • Dovnload 414.53 Kb.