Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Plan van aanpak Implementatie van de eu richtlijn Overstromingsrisico’s

Dovnload 414.53 Kb.

Plan van aanpak Implementatie van de eu richtlijn Overstromingsrisico’sPagina2/5
Datum14.09.2017
Grootte414.53 Kb.

Dovnload 414.53 Kb.
1   2   3   4   5

Inhoud: het ORBP rapporteert de doelen en maatregelen uit het vigerende nationale en regionale beleid ten aanzien van overstromingsrisicobeheer (zie onderstaande figuur). Speciale nadruk ligt op preventie, bescherming en paraatheid. Het op een samenhangende wijze bijeenbrengen van de in de plannen genoemde doelen en maatregelen ten aanzien van zowel bescherming als preventie en paraatheid is vernieuwend. Dit kan een stimulans betekenen voor de invulling van het concept meerlaagsveiligheid uit het NWP.

planoverzicht ROR


Hoofdelementen en de meest belangrijke te ontwikkelen producten van het huidige rijksbeleid voor overstromingsrisicobeheer in de periode 2010 – 2015 staan (onder meer) in het NWP. In het Rijksdeel van de ORBP-en worden de deze producten uit het NWP opgenomen:

 • Het vaststellen van een nieuw normeringssysteem voor primaire keringen (grondslag, normtype en normhoogte).

 • Ontwikkeling methode en toepassing systeem van risicozonering

 • Nadere regels voor de beschermingszones van primair keringen

 • AMvB Vitale infrastructuur

 • Verkenning nieuwe concepten dijkontwerp (deltadijken)

 • Herijking beleid buitendijkse gebieden

 • Versterking rol waterbeheerders in crisismanagement (samenwerking waterbeheerders - veiligheidsregio’s)

 • Resultaten 3e toetsing primaire keringen (2011)

 • Uitvoering PKB ruimte voor de Rivier, Maaswerken, Zwakke schakels, programma steenbekledingen en het hoogwaterbeschermingsprogramma

Inmiddels krijgt ook het Deltaprogramma vorm. Te nemen Deltabeslissingen in de komende periode tot 2014 zullen verankerd worden in het volgende NWP waarvan het ontwerp eind 2014 zal verschijnen.


 • Regionale partijen nemen zelf het initiatief en zorgen, in overleg met het Rijk, voor de verdere uitwerking van de meerlaagsveiligheid in haar beheergebied. Daarbij genieten zij een zekere vrijheid: regio’s kunnen de mijlpaal van ORBP-en in 2015 eventueel benutten om meerlaagsveiligheid sneller te ontwikkelen.
 • De basisgegevens voor de productie van ORBP-en zijn in Nederland beschikbaar in een grote variëteit aan vigerende nationale en regionale (ruimtelijke, water- en crisis-) plannen (zie figuur). Ten aanzien van andere beleidsontwikkelingen is afstemming met zowel de gebiedsprojecten uit het Deltaprogramma als met de buurlanden en de departementen van VROM en BZK noodzakelijk.
 • Proces: Bij het ontwikkelingsproces van de ORBP-en zijn verschillende bestuurslagen betrokken: het Rijk, de provincies, waterschappen, veiligheidsregio’s en gemeenten. Omdat het gaat om rapportage van vigerend beleid veranderen bestaande bevoegdheden niet: het Rijk is verantwoordelijk voor de input vanuit het Rijksbeleid. De provincies coördineren, op basis van de handreiking vanuit het Rijk, de input vanuit de regionale plannen en stimuleren afstemming tussen de partijen op regionaal niveau. Voor het daadwerkelijke schrijven van de ORBP-en organiseren het Rijk en de regionale partijen zich in productieteams op stroomgebiedniveau. Het Rijk draagt de uiteindelijke verantwoordelijkheid voor de ORBP-en. Een beschrijving van de rol van de provincies in het implementatieproces is te vinden in bijlage 2.
 • Planning: In december 2011 ligt er per stroomgebied een concept ORBP, gebaseerd op vigerend beleid van zowel Rijk als regionale overheden, onder regie van het Rijk. Vanaf 2012 nemen de regio’s het voortouw bij update (afstemming, invoegen nieuw beleid etc.) van de plannen.

Deze keuzes sluiten aan bij de gevolgde werkwijze voor de stroomgebiedbeheer- plannen (KRW) en de bij de het beleid zoals dat is neergelegd in het NWP.
  1. Gemaakte keuzes t.a.v. de internationale afstemming en samenwerking

Internationale afstemming vindt plaatst via de werkgroep Impro Internationaal, volgens de daartoe opgestelde internationale strategie. Afstemming van de activiteiten tav de ROR is opgedeeld in:
a) Overleg in de Europese Werkgroep F (WG F).  

De WG F is één van de werkgroepen onder het Waterdirecteurenoverleg vanwege de KRW. In dit forum worden tussen lidstaten ervaringen en kennis over de implementatie van de ROR uitgewisseld. Verder overleggen de staten onderling over aspecten van de ROR die uniforme uitleg of interpretatie behoeven. Resultaten worden voor algemene toepassing voorgelegd aan het Waterdirecteurenoverleg. Belangrijkste items in WG F kader tot nu toe waren (i) diverse rapporten van workshops ten behoeve van de overdracht van kennis op diverse issues (ii) concepten van zg. reporting sheets door middel waarvan de eindproducten aan de Europese Commissie worden gerapporteerd. Nederland heeft de mogelijkheid om commentaar te leveren benut en zal dat waar mogelijk ook in 2010 nog doen.


De reporting sheets die al zijn vastgesteld door de Waterdirecteuren zijn:

- RS competente autoriteiten

- RS voorlopige risicobeoordeling
De voor Nederland belangrijkste reporting sheets worden in 2010 vastgesteld:

- RS overstromingsgevaarkaarten

- RS overstromingsrisicokaarten

- RS overstromingsrisicobeheerplannen


Mogelijk wordt er aanvullend een reporting sheet voor de overgangsregeling met betrekking tot de voorlopige risicobeoordeling opgesteld.
b) Afstemming binnen de internationale stroomgebiedcommissies

Nederland gebruikt de drie internationale stroomgebiedcommissies en de Stuurgroep Eems als afstemmingsforum voor de ontwikkeling van zowel de kaarten als deel A van de ORBP-en. Binnen deze fora is hierover overeenstemming bereikt. Afstemming met betrekking tot de kaarten is in de stroomgebiedcommissies geagendeerd in 2009. Afstemming met betrekking tot de plannen is voor het Rijnstroomgebied op gang gekomen en komt naar verwachting in 2010 ook voor de overige stroomgebieden op gang. Verwacht wordt dat het overleg in Rijn een voorbeeldrol blijft vervullen (bijlage 4).


c) Instellen overlegstructuur voor de kleine grensoverschrijdende rivieren.

Zowel in het Rijn- als het Maasstroomgebied lopen kleine grensoverschrijdende rivieren. Het gaat hier om de grens met België en Duitsland. De IRC’s beperken zich tot afstemming en besluitvorming voor de hoofdstroom en de grote zijrivieren. Voor de kleine grensoverschrijdende rivieren moet volgens de ROR wel informatie-uitwisseling en afstemming plaatsvinden en daarom moeten hiervoor andere overlegstructuren gevonden worden (bijlage 4).


Voor het Rijnstroomgebied is al uitgekristalliseerd welke wateren onder de ICBR vallen en voor welke wateren andere overlegstructuren ingesteld moeten worden (zie bijlage 3) waar informatie-uitwisseling en afstemming plaatsvindt. Met Noordrijn-Westfalen en Neder-Saksen zal worden afgesproken hoe de informatie-uitwisseling en coördinatie wordt georganiseerd. Dat geldt ook voor de Overijsselsche Vecht omdat Neder-Saksen geen deel uit maakt van de ICBR.
Voor het stroomgebied van de Maas, Schelde en Eems is nog niet volledig uitgekristalliseerd of en zo ja welke zijrivieren in de Internationale commissies besproken zullen worden en welke in andere gremia. Daarover zal in de loop van 2010 meer duidelijkheid komen. 1. Resultaat en producten

  1. Resultaat

Het resultaat van het in dit Plan van Aanpak beschreven proces is de tijdige en correcte rapportage aan de EU van

a) de Voorlopige Risicobeoordeling in december 2011

b) de overstromingsgevaar- en overstromingsrisicokaarten in december 2013, en

c) de overstromingsrisicobeheerplannen (ORBP-en) in december 2015.


Correct wil zeggen dat de kaarten en plannen zowel voldoen aan de inhoudelijke als aan de procedurele eisen zoals die in de ROR worden gesteld. Zie voor de opsomming en interpretatie hiervan de hoofdstukken 1 en 2.

  1. Producten / Rapportages aan de EU

   1. Vereiste eindproducten
product

bevat

Verantw.

planning

Toepassingsbereik regionale wateren /Basiskaart

Uitsluitsel over welke regionale wateren een potentieel significant overstromingsrisico hebben en als gevolg daarvan in de ORBP-en worden opgenomen.

DGW

22 dec. 2011

Overstromingsgevaar- en risicokaarten

De door de ROR vereiste kaarten die beschikbaar zijn via risicokaart.nl

DGW (ism IPO)

22 dec. 2013

Overstromingsrisicobeheerplannen (4)

De door de ROR vereiste internationaal afgestemde, plannen per stroomgebied, met doelen en maatregelen voor overstromingsrisicobeheer

DGW (ism met de regionale overheden)

22 dec. 2015   1. Rapportages aan de EU
product

bevat

Verantw.

planning

Lijst competent authorities

Overzicht van de verdeling van verantwoordelijkheden in het overstromingsrisicobeheer

DGW/HDJZ

Mei 2010

Óf Brief besluit art. 13 lid 1, 2

Officieel document aan EU waarin beargumenteerd wordt aangeven dat Nederland afziet van de voorlopige risicobeoordeling

DGW/HJDZ

22 dec. 2010

Óf Reporting PFRA

(afhankelijk van het besluit omtrent uitvoering van VRB, zie par. 2.2)

DGW, actie uitbesteed aan WD

Dec. 2011

Reporting kaarten

Rapportage aan EU volgens de vooropgezette reporting sheets kaarten. Exacte vereisten nog niet volledig uitgekristalliseerd.

DGW, actie uitbesteed aan WD

Dec. 2013

Reporting ORBP-en

Rapportage aan EU volgens de vooropgezette reporting sheets plannen. Exacte vereisten nog niet volledig uitgekristalliseerd.

DGW, actie uitbesteed aan WD

Dec. 2015  1. Beleidsproducten

product

bevat

Verantw.

planning

Definitieve aanpak voor productie van kaarten

Op basis van set dummykaarten, definitieve lijst van de te maken kaarten. Per kaart is aangegeven met welke gegevens de kaart tot stand komt.

DGW, actie bij IPO

1e kwt 2011

Toepassingsbereik regionale wateren /Basiskaart

Uitsluitsel over welke regionale wateren een potentieel significant overstromingsrisico hebben en als gevolg daarvan in de ORBP-en worden opgenomen. Zie toelichting.

DGW

1e kwt 2011

Basis ORBP-en (4x)

Eerste geïntegreerde ORBP-en (rijk/regio en meerlagen) per stroomgebied. Is opgebouwd uit de basis ORBP-en van het Rijksbeleid en het Regionale beleid. Zie toelichting.

DGW

4e kwt 2011

Voorstel voor inhoudelijke voortgang

Voorstel waarin, op basis van de analyse (zie onder kennisproducten) is aangegeven (a) op welke manier eventuele leemten tav ROR-vereisten worden aangevuld en (b) welke ontwikkelpunten (bijv. tav meerlaagsveiligheid) worden opgepakt

DGW, ism regionale overheden/IPO

1e kwt 2012

Voortgangsnota’s

2x/jaar overzicht tk van projectvoortgang. Indien nodig besluitvorming op deelaspecten

DGW

2012-2014

rapportage gevaren - en risicokaarten

Kaarten beschikbaar voor publiek. Daarnaast ingevulde reporting sheets kaarten (zie 3.1)

DGW/HDJZ, actie bij IPO

Dec. 2013

concept ORBP-en (deel B) + Definitieve gevaar en risicokaarten

Volledige afgestemde ORBP-en.

DGW

1e kwt 2014

Delen A van ORBP-en

Delen A met een weergave van essentiele doelen en maatregelen op niveau van de hoofdstromen (zie bijlage 1 voor werkwijze in het internationale Rijndistrict)

IRC’s

2014

ontwerp ORBP-en (deel A+B) inclusief gevaar- en risicokaarten

Volledige ORBP-en, afgestemd met Deltapogramma en alle betrokken regionale en nationale partijen. Worden ter inzage gelegd.

DGW

Dec. 2014

Definitieve ORBP-en (deel A+B) inclusief gevaar- en risicokaarten

Volledige en door ministerraad goedgekeurde ORBP-en na verwerking van zienswijzen.

DGW

22 dec. 2015

Toelichting:


Toepassingsbereik regionale wateren/Basiskaart

Nederland ziet vooralsnog af van de voorlopige risicobeoordeling (zie paragraaf 2.2) en beschouwt het gehele land als risicogebied. Het nationale toepassingsbereik van de ROR is in het implementatieplan (2008) als volgt vastgesteld:

Groen = Altijd in de plannen / in beginsel op kaart

Licht groen = In plannen indien significant / in beginsel op kaart

Rood = Niet in plannen/kaarten (niet significant)
Het gaat bij de ROR primair om de gevaren vanuit de grote wateren zoals de Noordzee, grote rivieren, Ijsselmeer, Markermeer en de Deltawateren. Overstromingen vanuit gesloten watersystemen (rioleringen) en grondwater worden categorisch uitgesloten. Ook lokale overstromingen als direct gevolg van overvloedige neerslag, die als wateroverlast worden betiteld, zullen niet op de kaarten komen.
Gebieden met een potentieel significant overstromingsrisico worden weergegeven in de zogenaamde basiskaart. Er blijft sprake van een (relatief klein) ‘grijs’ gebied van regionale wateren zonder genormeerde keringen. In 2010 wordt volgens een systematische methode (in een grensoverschrijdende pilot significant risico) definitief vastgesteld welke van deze wateren potentieel significante overstromingsrisico’s hebben. Daarbij wordt ook de term ‘wateroverlast’ uitgewerkt en gedefinieerd.
De keuzes voor de invulling en mate van het potentieel significante risico worden afgestemd in de IRC’s om vreemde overgangen in grensgebieden te voorkomen of in ieder geval te verklaren.

Basis ORBP-en (4)/ Nota met voorstel voor inhoudelijke voortgang

De vier basis ORBP-en vormen een weergave van de algemene stand van zaken in de vier nationale stroomgebieden op het gebied van overstromingsrisicobeheer. Zij worden geschreven op basis van de “basisnota vigerend rijksbeleid overstromingsbeheer” en de “provinciale rapportages vigerend regionaal beleid overstromingsrisicobeheer”. Die laatsten worden geschreven volgens de “Handreiking tbv het regionale deel van de ORBP-en”.


De basis ORBP-en zijn het uitgangspunt voor een analyse van

a) de vraag of deze ORBP-en voldoen aan de inhoudelijke vereisten van de ROR;

b) de eventuele mogelijkheden om de benadering van meerlaagsveiligheid zoals die in het NWP is verwoord verder uit te werken in bepaalde deelgebieden.

De uitkomst van deze analyse wordt vastgelegd in een Nota met een voorstel voor de inhoudelijke ambities met betrekking tot de implementatie van de ROR. Dit kan er toe leiden dat er bestuurlijke gemaakt moeten worden over het opnemen van nieuwe doelen en maatregelen in de ORBP-en, om aan de vereisten van ROR te voldoen.

Verder vormen de basis ORBP-en, inclusief de bovengenoemde analyse, het uitgangspunt voor regionale afstemming en onderhandelingen, afstemming met de gebiedsprojecten uit het Deltaprogramma, afstemming met de KRW en voor afstemming binnen de IRC’s.


  1. Kennisproducten

De kennisproducten vormen de inhoudelijke basis voor de hierboven genoemde beleidsproducten.


product

bevat

Verantw.

planning

Handreiking tbv

regionaal deel

basis ORBP-en


Opsomming van vereiste gegevens voor het opstellen van een ORBP en de manier waarop die door de regionale partijen aangeleverd kunnen worden.

DGW

Maart 2010

Grensoverschrijdende pilot significant risico

Advies over de al dan niet potentieel significante overstromingsrisico’s van twee pilot wateren zonder genormeerde keringen (Roer en Vecht) én een voorstel voor een onderzoeksmethode naar potentieel significante overstromingsrisico’s van andere regionale wateren met (niet genormeerde) keringen.

DGW, actie WD

Juni 2010

Basis ORBP Rijksdeel (“basisnota vigerend rijksbeleid overstromingsrisicobeheer”)

Doelen en maatregelen op gebied van overstromingsrisicobeheer (preventie, bescherming, paraatheid) uit vigerend nationaal beleid (V&W, BZK, VROM), inclusief stand van zaken internationale afstemming.

DGW, actie WD

Juni 2010

methode productie gevaren- en risicokaarten

Set kaarten (zie hoofdstuk 2.2) waarbij per kaart is vastgesteld van welke gegevens gebruik wordt gemaakt en wie die op welke manier aanlevert.

DGW, actie IPO

September 2010

Landelijke analyse

significant risicoVaststellen van regionale wateren (zonder genormeerde keringen) met significant risico en uitwerking van gegevensverzameling tbv ROR.

DGW

November 2010

Basis ORBP regionaal deel

Doelen en maatregelen op gebied van overstromingsrisicobeheer (preventie, bescherming paraatheid) uit vigerend regionaal beleid.

IPO

Juni 2011

Concept gevaren-kaarten hoofdwateren
DGW, actie IPO

april 2011


Concept risicokaarten
DGW, actie IPO

April 2011


Concept gevarenkaarten regionale waterenOktober 2011


Analyse basis ORBP-en

Inhoudelijke analyse van de basis ORBP-en tav van a) leemten tov de vereisten van de ROR en b) verdere ontwikkelingsmogelijkheden op gebied van meerlaagsveiligheid (NWP)
Januari 2011


 1. Proces

  1. Besluitvorming - bestuurlijk

   1. Nationaal

De ORBP-en worden door de bewindspersoon van Verkeer en Waterstaat ingebracht in de Ministerraad. Na vaststelling door de Ministerraad worden zij voor het inbrengen van zienswijzen ter inzage gelegd (december 2014). Na een periode van zes maanden, en het verwerken van eventuele zienswijzen worden de ORBP-en vastgesteld en in december 2015 aan de EC gezonden.


De door de bewindspersoon in te brengen ORBP-en worden voorafgaand aan de Ministerraad besproken in het NWO en de RBO’s (Regionale bestuursorganen; voor de afstemming met de KRW).
Omdat er vanuit de ROR formeel geen nieuw beleid ontwikkeld of uitonderhandeld wordt, is de bestuurlijke afstemming naar verwachting niet bijzonder gevoelig. Bestuurlijke afstemming loopt primair via het spoor van de provincie naar de RBO’s (afstemming met de KRW) en vervolgens naar het NWO. Op bestuurlijk niveau wordt het Deltaprogramma alleen geïnformeerd.
Het IPO coördineert de afstemming op het niveau van de stroomgebieden, op provinciaal en lokaal niveau. In bijlage 2 is een planning van de bijdragen vanuit de provincies opgenomen.
Het RBO vervult een functie in de afstemming tussen ROR en KRW, op stroomgebiedniveau.


   1. Internationaal

De ROR vraagt de Lidstaten om het opstellen van kaarten vooraf af te stemmen (art 6, lid 2) en zodanig te coördineren dat er een gezamenlijk plan, dan wel een geheel van afzonderlijke plannen voor het internationaal stroomgebied wordt opgesteld (art 8).
Voor de afstemming en besluitvorming tussen de Lidstaten tav de hoofdstromen worden de IRC’s en hun besluitvormingsstructuren benut. Voor de kleine grensoverschrijdende wateren worden andere, soms al bestaande, bilaterale overlegstructuren gebruikt.
Voor het internationale Rijndistrict is uitgewerkt welke wateren onder welke overlegstructuren vallen (zie bijlage 3). Binnen de andere stroomgebieden komt hier in 2010 meer duidelijkheid over.
1   2   3   4   5

 • Gemaakte keuzes t.a.v. de internationale afstemming en samenwerking
 • Producten / Rapportages aan de EU
 • Beleidsproducten product
 • Groen
 • Besluitvorming - bestuurlijk

 • Dovnload 414.53 Kb.