Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Overige aandachtspunten

Dovnload 57.69 Kb.

Overige aandachtspuntenDatum13.11.2017
Grootte57.69 Kb.

Dovnload 57.69 Kb.

. Overige aandachtspunten


• Tijdens de Allerzielenviering is er bijzonde­re aandacht voor de overledenen van het afgelopen jaar. Nabestaanden ontvangen daarvoor tijdig een uitnodiging.
• De collecte tijdens de uitvaart is voor de pastorale zorg in onze parochie en voor misintenties voor de overledene.
• Uit de collecte worden standaard zes mis­intenties aangeboden, te lezen binnen één jaar. De nabestaanden kunnen de data aangeven.
• Willen nabestaanden een eigen boekje maken, dan kan dat in overleg met de priester of diaken, met de teksten van onze website. Realiseert u zich dat dit wel veel werk is.
• Tarieven worden jaarlijks vastgesteld. U vindt ze op onze website.
• Vaak is een overlijden aanleiding om voor de toekomst H. Missen tot intentie van de overledene te regelen. Het parochie-secretariaat kan u informatie geven over te stichten jaardiensten (fundaties).

Parochiesecretariaat


Voor vragen of om een uitvaart te melden kunt u contact opnemen met het parochie­secretariaat, op werkdagen bereikbaar van 09.00-12.30 uur en van 13.00-14.30uur. Buiten kantooruren wordt u doorverwezen.
Kerkstraat 25

5401 BC Uden


 (0413) 26 31 54

www.parochiesintpetrus.nl

info@parochiesintpetrus.nl

(juli 2013)
De kerkelijke uitvaart


Met deze brochure wil onze parochie u informeren over de kerkelijke uitvaart.
Het overlijden komt meestal onaangekon-digd. Men is vaak pas geneigd over de uit­vaart te praten wanneer het zover is. Binnen een paar uur moet dan een aantal belang­rijke keuzes gemaakt worden. Onder andere of men een kerkelijke uitvaart wil of niet, wanneer en hoe.
Deze brochure biedt u de gelegenheid der­gelijke vragen al eerder binnen de eigen familiekring te bespreken, zodat men kennis heeft van de eigen wensen en van de moge­lijkheden binnen onze parochies. En natuur­lijk kan deze brochure u hulp bieden als u plotseling een uitvaart moet regelen.

Een kerkelijke uitvaart


Bij een kerkelijke uitvaart neemt de familie te midden van de geloofsgemeenschap af­scheid van een gelovige. We vertrouwen onze dierbare overledene aan God toe, en troosten we elkaar met het geloof in de verrijzenis, en het vertrouwen dat God ons ook door de dood heen wil vergezellen.


Overleg met de parochie


Als u een kerkelijke uitvaart wenst voor uw overledene, dan is het wenselijk de parochie daar zo spoedig mogelijk bij te betrekken. Dat kan door (zelf of via de uitvaart­ondernemer) contact op te nemen met het parochiesecretariaat. Met de parochie worden dan data en tijden voor de kerkelijke uitvaart en de eventuele avondwake vastgelegd, en kunnen verdere afspraken gemaakt worden.


Mogelijke vormen

1 Uitvaart met eucharistieviering

De meest bekende vorm van de uitvaart is die met een eucharistieviering. De heilige mis wordt dan opgedragen voor de overleden dierbare. Deze mis kent een vaste opbouw: openingsritus, liturgie van het Woord, liturgie van de Eucharistie en laatste aanbeveling ten afscheid (‘absoute’, waarbij het lichaam van de overledene wordt gezegend met wijwater en wordt bewierookt).


2 Uitvaart met gebedsviering

In een gebedsviering komt een evangelie­lezing voor, een preek, een voorbede, een Onze Vader en een laatste aanbeveling ten afscheid (‘absoute’). Het is natuurlijk ook altijd mogelijk op een later tijdstip een mis op te laten dragen tot intentie van de overledene.
3 Absoute op het kerkhof

Wanneer de overledene wordt begraven, vindt er op het kerkhof nog een korte plech­tigheid plaats. Doorgaans is dit aansluitend aan de eucharistie- of gebedsviering, maar het kan ook zonder viering vooraf.
4 Absoute in het crematorium

Er kan ook gekozen worden voor een plechtigheid alleen in het crematorium.


Deze krijgt dan de vorm van een absoute door een priester of diaken.
Wanneer de crematie wordt voorafgegaan door een heilige mis of gebedsviering in de kerk, is de crematie, om organisatorische redenen, zonder priester of diaken.

Avondwake

Er kan gekozen worden voor een avondwake: een voorbereidende viering op de vooravond. Ze biedt troost en bemoediging. De viering wordt geleid door vrijwilligers uit de parochie. Zij gaan op bezoek bij de nabestaanden en stellen met hen deze gebedsviering samen.Vanwege het voorbereidende karakter is de avondwake alleen mogelijk als aanvulling op een kerkelijke uitvaart (dus één van de vier hiervoor genoemde vormen).

Eigen inbreng


Uiteraard kunt u altijd met ons overleggen over mogelijkheden. Nabestaanden kunnen een In memoriam uitspreken, de bijbelse Eerste Lezing verzorgen, de voorbede schrijven en uitspreken, en een persoonlijk afscheidswoord uitspreken. Bovendien kunt u liederen mee uitzoeken.

Muziek


Een uitvaart is iets voor levende mensen, die een geliefde overdragen aan God. Dat is de reden dat wij kiezen voor levende muziek; dat kan door het parochieel koor met een organist of anderszins. Een andere invulling kan met de priester of diaken worden besproken. Hoewel CD-muziek tijdens de uitvaartdienst zelf niet is toegestaan, kan in afwachting van het begin van de viering wel een nummer worden afgespeeld. Ook kan dit bij het begin en einde van de avondwake, en op het moment waarop tijdens de avondwake het gedachteniskruisje op de bestemde plek wordt aangebracht.

  • 1 Uitvaart met eucharistieviering
  • 2 Uitvaart met gebedsviering
  • 3 Absoute op het kerkhof

  • Dovnload 57.69 Kb.