Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Modelovereenkomst agrarische werkzaamheden; geen werkgeversgezag

Dovnload 48.65 Kb.

Modelovereenkomst agrarische werkzaamheden; geen werkgeversgezagDatum16.02.2019
Grootte48.65 Kb.

Dovnload 48.65 Kb.

Modelovereenkomst agrarische werkzaamheden; geen werkgeversgezag
Deze overeenkomst is gebaseerd op de door de Belastingdienst op 4 mei 2016 onder nummer 9041634635 beoordeelde overeenkomst. De in die overeenkomst gemarkeerde bepalingen zijn in deze overeenkomst ongewijzigd overgenomen. Voor zover in deze overeenkomst aanpassingen hebben plaatsgevonden, zijn partijen van mening dat deze aanpassingen geen afbreuk doen aan de in de model- of voorbeeldovereenkomst gemarkeerde bepalingen.
OVEREENKOMST VAN OPDRACHT – GEEN WERKGEVERSGEZAG
De partijen:


 1. [NAAM OPDRACHTGEVER], gevestigd te [POSTCODE EN PLAATS] en zaakdoende aan [ADRES], rechtsgeldig vertegenwoordigd door [NAAM];

en


 1. [NAAM OPDRACHTNEMER], gevestigd te [PLAATS EN POSTCODE] en zaakdoende aan [ADRES] en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer [KVK-NUMMER],overwegende dat


 1. Opdrachtgever werkzaam is in de agrarische sector;

 2. Opdrachtgever in het kader van dit doel behoefte heeft aan [OMSCHRIJVING WERKZAAMHEDEN];

 3. Opdrachtnemer zich voor eigen rekening en risico bezig houdt met [OMSCHRIJVING WERKZAAMHEDEN VAN DE OPDRACHTNEMER];

 4. Opdrachtnemer in staat en bereid is deze werkzaamheden uit te voeren;

 5. Partijen hun afspraken over de werkzaamheden en de onderlinge rechtsverhouding in deze Overeenkomst (hierna: “Overeenkomst”) wensen vast te leggen; Deze Overeenkomst is een Overeenkomst van opdracht als bedoeld in artikel 7:400 en verder van het Burgerlijk Wetboek.

 6. Opdrachtgever en Opdrachtnemer deze Overeenkomst opstellen en ondertekenen voordat uit­be­taling plaats vindt;

 7. Het uitdrukkelijk niet de bedoeling van Opdrachtgever en Opdrachtnemer is om een arbeids­overeen­komst te sluiten overeenkomstig de artikelen 7:610 e.v. van het Burgerlijk Wetboek.

 8. Partijen ervoor kiezen om in voorkomende gevallen de fictieve dienstbetrekking van thuiswerkers of gelijkgestelden zoals bedoeld in de artikelen 2b en 2c Uitvoeringsbesluit Loonbelasting 1965 en de artikelen 1 en 5 van het Besluit aanwijzing gevallen waarin arbeidsverhouding als dienstbetrekking wordt beschouwd (Besluit van 24 december 1986, Stb. 1986, 655), buiten toepassing te laten en daartoe deze overeenkomst opstellen en ondertekenen voordat uit­be­taling plaats vindt;

 9. Deze overeenkomst gelijkluidend is aan de door de Belastingdienst op 4 mei 2016 onder nummer 9041634635 beoordeelde modelovereenkomst.


Partijen komen het volgende overeen:

Artikel 1: De opdracht en de uitvoering daarvan

1.1 Opdrachtgever geeft opdracht aan Opdrachtnemer, die deze opdracht aanvaardt, om de hierna omschreven werkzaamheden op de juiste wijze uit te voeren. De opdracht is als volgt omschreven: [OMSCHRIJVING OPDRACHT].
Artikel 2: De uitvoering van de opdracht

2.1 De Opdrachtnemer deelt zijn werkzaamheden zelfstandig in. Wel vindt, voor zover dat voor de uitvoering van de opdracht nodig is, afstemming met de Opdrachtgever plaats indien met anderen wordt samengewerkt. Indien noodzakelijk richt de Opdrachtnemer zich naar de arbeidstijden bij de Opdrachtgever. De Opdrachtnemer is bij het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden geheel zelfstandig. Hij/zij verricht de overeengekomen werkzaamheden naar eigen inzicht en zonder toezicht of leiding van de Opdrachtgever. De Opdrachtgever kan wel aanwijzingen en instructies geven omtrent het resultaat van de opdracht.
2.2 De genoemde werkzaamheden zullen door de Opdrachtnemer worden uitgevoerd. Indien de Opdrachtnemer op enig moment voorziet dat hij de verplichtingen in verband met een geaccepteerde opdracht, niet, niet tijdig of niet naar behoren kan nakomen, dan dient de Opdrachtnemer de Opdrachtgever hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen. In dat geval treden Opdrachtgever en Opdrachtnemer in overleg om te bepalen of en hoe de opdracht wordt voortgezet.


Artikel 3: Vergoeding, facturering en betaling

3.1 Opdrachtnemer ontvangt van Opdrachtgever een vergoeding van € [BEDRAG] per [tijdseenheid] of een vergoeding van € [BEDRAG] voor het hele project exclusief BTW voor het verrichten van de werkzaamheden. Dit bedrag is inclusief de door Opdrachtnemer in redelijkheid gemaakte onkosten voor de uitvoering van de hiervoor beschreven werkzaamheden.


3.2 Voor zover de fiscale status voor de Omzetbelasting van de Opdrachtnemer dat vereist, wordt over de vergoeding tevens Omzetbelasting door de Opdrachtnemer in rekening gebracht. Opdrachtnemer zal voor de verrichte werkzaamheden aan Opdrachtgever een factuur zenden die voldoet aan de wettelijke eisen1.
3.3 De factuur zal door Opdrachtgever binnen [AANTAL] dagen na ontvangst worden voldaan.


Artikel 4: Duur, omvang en beëindiging van de opdracht

4.1 De opdracht vangt aan op [STARTDATUM] en eindigt op [EINDDATUM] zonder dat opzegging noodzakelijk is tenzij anders schriftelijk wordt overeengekomen.


4.2 De Overeenkomst kan door ieder der partijen tussentijds en zonder enige verplichting tot schadevergoeding van de opzeggende partij schriftelijk worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van [OPZEGTERMIJN].
4.3 In afwijking van het in artikel 4.2 bepaalde kan ieder der partijen deze Overeenkomst te allen tijde opzeggen met onmiddellijke ingang op grond van gewichtige redenen als bedoeld in artikel 7:408 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek. Partijen komen hierbij overeen dat als gewichtige redenen, die een onmiddellijke opzegging door Opdrachtgever zonder haar schadeplichtig maken rechtvaardigen, in ieder geval worden beschouwd:

 • overtreding door Opdrachtnemer van de in de Overeenkomst genoemde verplichtingen;

 • een toerekenbare tekortkoming van Opdrachtnemer in de nakoming van de opdracht;

 • faillissement of surséance van betaling van Opdrachtnemer of enige andere situatie waarin Opdrachtnemer heeft opgehouden te betalen;

4.4 Opdrachtgever verklaart zich er uitdrukkelijk mee akkoord dat Opdrachtnemer ook ten behoeve van andere opdrachtgevers werkzaamheden verricht.
Artikel 5: Geheimhouding5.1 Zowel tijdens als na beëindiging van deze Overeenkomst zal Opdrachtnemer strikte geheimhouding (in de ruimste zin van het woord) betrachten omtrent alle vertrouwelijke informatie, die hij uit hoofde van en/of tijdens de (uitvoering van) deze Overeenkomst op welke wijze en in welke vorm dan ook heeft verkregen omtrent Opdrachtgever en de aan haar Gelieerde Ondernemingen. Opdrachtnemer staat er voor in en garandeert dat de door hem bij de uitvoering van deze Overeenkomst ingeschakelde (rechts)personen deze geheimhoudingsplicht overeenkomstig in acht nemen.
5.2 Opdrachtnemer verbeurt bij elke overtreding door Opdrachtnemer zelf, dan wel door een van de door Opdrachtnemer bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde (rechts)personen van de in deze Overeenkomst opgenomen geheimhoudingsplicht, tijdens of na afloop van deze Overeenkomst, ten gunste van opdrachtgeefster, dan wel een door haar aan te wijzen gelieerde Onderneming een zonder rechterlijke tussenkomst direct opeisbare boete van € [BEDRAG], vermeerderd met een bedrag van € [BEDRAG] voor elke dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van Opdrachtgever en/of de aan haar gelieerde Ondernemingen om van Opdrachtnemer in plaats van de boete volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 6: Verhaalsrecht
6.1 Partijen hebben uitdrukkelijk niet de intentie om een arbeidsovereenkomst aan te gaan in de zin van artikel 7:610 e.v. van het Burgerlijk Wetboek. Om die reden zal Opdrachtgever geen loonbelasting, geen premies voor de volksverzekeringen, geen premies voor de werknemersverzekeringen noch de inkomensafhankelijke bijdrage voor de zorgverzekeringswet afdragen over de in artikel 3.1 genoemde vergoeding, behoudens voor het geval de Belastingdienst zou oordelen dat Opdrachtgever daartoe wel gehouden is of voor het geval er een gerede kans bestaat dat de Belastingdienst tot dat oordeel zal komen. Indien onverhoopt belasting en/of premies verschuldigd zou(den) zijn is opdrachtgever niet tot betaling aan Opdrachtnemer van enige compenserende vergoeding verplicht in aanvulling op de in artikel 3 genoemde vergoeding.
6.2 Mocht de Belastingdienst bij Opdrachtgever een naheffingsaanslag loonheffingen of een correctieverplichting opleggen ter zake van de aan de Opdrachtnemer betaalde vergoeding, dan zal Opdrachtgever – in overleg met alle betrokkenen – hiertegen rechtsmaatregelen treffen. De kosten van deze rechtsmaatregelen, inclusief de belastingrente komen ieder voor een gelijk deel ten laste van alle betrokkenen.
6.3 Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever en stelt deze schadeloos voor eventuele aanspraken van de Belastingdienst voor loonbelasting en de premies volksverzekeringen met betrekking tot de aan Opdrachtnemer uitbetaalde vergoeding.
6.4 In geval van naheffing van loonheffingen, hetzij bij Opdrachtgever hetzij bij Opdrachtnemer, zal de ene partij de andere partij binnen één week na ontvangst van de betreffende aanslag middels een aangetekende brief informeren, opdat beide partijen hun financiële belang bij het indienen van een bezwaarschrift zoveel mogelijk kunnen borgen. Zij zullen hun handelwijze in dat verband zoveel mogelijk onderling afstemmen.


Artikel 7: Aansprakelijkheid/schade
7.1 Opdrachtnemer is aansprakelijk voor alle schade die door hemzelf of door hem ingeschakelde derden wordt toegebracht aan Opdrachtgever of aan derden bij de uitvoering van de werkzaamheden van deze Overeenkomst. Opdrachtnemer is eveneens aansprakelijk voor alle schade van Opdrachtgever die het gevolg is van het feit dat Opdrachtnemer zijn verplichtingen in verband met de Overeenkomst niet of niet voldoende is nagekomen.
7.2 De Opdrachtgever aanvaardt geen aansprakelijkheid voor, en de Opdrachtnemer zal de Opdrachtgever vrijwaren tegen, elke vordering of eis, die tegen de Opdrachtgever mocht worden ingesteld ter zake van ziekte, letsel en/of overlijden van de door de Opdrachtnemer ingeschakelde derde(n) en/of verlies en/of schade aan de eigendommen van de door de Opdrachtnemer ingeschakelde derde(n) dan wel van de Opdrachtnemer zelf, behoudens situaties waarbij de vordering of eis het gevolg is van het handelen van de Opdrachtgever zelf.
7.3 De Opdrachtgever moet de Opdrachtnemer alle niet aan de Opdrachtnemer toe te rekenen schade vergoeden die deze in verband met de uitvoering van de opdracht lijdt ten gevolge van de verwezenlijking van het aan de opdracht verbonden bijzonder gevaar dat de risico’s, welke de uitoefening van het beroep van Opdrachtnemer naar zijn aard meebrengt, te buiten gaan.
7.4 Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever voor alle aanspraken van derden, verband houdend met en voortvloeiend uit de uitvoering door Opdrachtnemer dan wel door de vervanger van Opdrachtnemer van de werkzaamheden van deze Overeenkomst.
7.5 Bij de aansprakelijkheidsverdeling tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer dienen de normen van redelijkheid en billijkheid en de in de branche gebruikelijke beperkingen van aansprakelijkheid in acht te worden genomen.

Artikel 8: Verzekering
8.1 Opdrachtnemer zal zich voldoende verzekeren ter zake zijn aansprakelijkheden in gevolge deze Overeenkomst en ingevolge zijn overeenkomsten met derden ter uitvoering van deze Overeenkomst. Opdrachtgever is gerechtigd tot inzage van de betreffende verzekeringspolissen en –voorwaarden. Opdrachtnemer zal deze op eerste verzoek van Opdrachtgever aanpassen, indien dit in redelijkheid door Opdrachtgever verzocht kan worden.


Artikel 9: Rechts- en forumkeuze

9.1 Op deze Overeenkomst en al hetgeen daarmee verband houdt, is Nederlands recht van toepassing. Geschillen met betrekking tot deze Overeenkomst of met betrekking tot al hetgeen daarmee verband houdt of daaruit voortvloeit, zullen aan de bevoegde rechter in Nederland worden voorgelegd.
Artikel 10: Wijziging van de Overeenkomst

10.1 Wijzigingen van en aanvullingen op deze Overeenkomst zijn slechts geldig voor zover deze schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.

In tweevoud getekend,
Te [PLAATS], op [DATUM]: Te [PLAATS], op [DATUM]:

………………………… …………………………Opdrachtgever Opdrachtnemer


1 Indien Omzetbelasting in rekening wordt gebracht kan voor bepaalde diensten het verlaagde tarief (post B13 uit Tabel I bij de Wet op de Omzetbelasting 1968) van toepassing zijn. Zie Besluit 4 september 2014, nr. BLKB2014/123M (Omzetbelasting, Toelichting Tabel I). • Artikel 1: De opdracht en de uitvoering daarvan
 • Artikel 2: De uitvoering van de opdracht
 • Artikel 3: Vergoeding, facturering en betaling
 • Artikel 4: Duur, omvang en beëindiging van de opdracht
 • Artikel 5: Geheimhouding
 • Artikel 9: Rechts- en forumkeuze
 • Artikel 10: Wijziging van de Overeenkomst

 • Dovnload 48.65 Kb.