Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Meerjaren beleidsplan recreanten commissie altis

Dovnload 18.42 Kb.

Meerjaren beleidsplan recreanten commissie altisDatum19.05.2017
Grootte18.42 Kb.

Dovnload 18.42 Kb.

MEERJAREN BELEIDSPLAN RECREANTEN COMMISSIE ALTIS

2014 - 2016


De recreantencommissie, hierna te noemen RC, behartigt de belangen van alle recreanten en hun trainers. De voorzitter van de RC is lid van het bestuur van Altis, zodat ook binnen het bestuur de belangen van de recreanten worden gehoord.
Trainingen, trainers en lopers

De RC heeft als doel aan alle recreatieve lopers van AV Altis kwalitatief hoogwaardige trainingen te bieden. Daaronder verstaat de RC:  • Een training op het niveau passend bij de deelnemer

  • Een training met bij het niveau passende en gevarieerde trainingsvormen

  • Een training met een groepsgrootte van maximaal 23 lopers.

  • Een training o.l.v. een gekwalificeerde trainer én een gekwalificeerde assistent-trainer

Daarnaast organiseert de RC door het jaar heen diverse activiteiten, die – naast de sportieve uitdaging – de sociale cohesie binnen de recreantengroep versterken.
De RC wil het doel voor kwalitatief hoogwaardige trainingen op de volgende manieren bereiken:

  1. Het opleiden, motiveren en naar behoefte werven van trainers;

  2. het werven en behouden van zoveel mogelijk recreatieve lopers, sportief wandelaars en Nordic walkers;

  3. het beperken van uitval van de lopers als gevolg van blessures.


Ad 1

Het uitgangspunt is, dat alle trainers van AV Altis gekwalificeerde, opgeleide trainers zijn en dat ook de assistent-trainers voldoende zijn opgeleid. Zij hebben een bij hun functie passende opleiding van de AtletiekUnie afgerond.

Eén RC-lid is portefeuillehouder “opleidingen”. Dit commissielid houdt nauwkeurig bij welke (assistent)trainer welke opleiding heeft gevolgd en beoordeelt ook welke cursus of opleiding gevolgd zou moeten worden. Een trainer die een opleiding of cursus wil volgen, kan een verzoek hiertoe indienen bij de RC. Dit RC-lid brengt het opleidingsaanbod ook actief onder de aandacht bij de trainers.

De RC biedt zoveel mogelijk opleidingen en cursussen intern aan, maar het is ook mogelijk dat er een cursus bij derden wordt gevolgd. De RC streeft er naar om jaarlijks ten minste twee workshops te organiseren voor de trainers en assistent-trainers met wisselende thema’s.


Het op peil houden van het trainersbestand is een belangrijke taak van de RC. Indien nodig worden nieuwe trainers geworven en opgeleid, maar het zo lang mogelijk behouden van trainers is ook een speerpunt. Daarom wordt geprobeerd voldoende uitdaging en ondersteuning aan de (assistent) trainers te bieden. Twee keer per jaar is er een trainersoverleg, waar voor trainers en RC gelegenheid is om informatie uit te wisselen en evaringen te delen.
In oktober 2012 is een nieuwe groepsindeling ingevoerd. Kern van deze nieuwe indeling is dat het niveau van de lopers onderling meer bij elkaar past. De duur en intensiteit van de training is binnen een bepaalde bandbreedte omschreven. Het is expliciet de bedoeling dat de groep als geheel binnen die bandbreedte blijft. Als lopers nog niet of niet meer bij de groep passen, worden ze naar een andere groep doorverwezen. Op deze manier is voor alle lopers – ook voor beginnende lopers of herintreders – duidelijk bij welke groep zij het beste op hun plek zijn.

Van trainers wordt een belangrijke, actieve rol verwacht in het optimaal laten functioneren van deze groepsindeling. Met een goed functionerende groepsindeling valt of staat het kunnen geven van kwalitatief goede trainingen, die aansluiten bij het niveau van de lopers. Trainers moeten zich dus aan het programma houden en zij moeten de lopers zo nodig actief doorverwijzen. Bij het optimaal functioneren hoort ook het overleg met de trainers van de parallel- groep. Dat wil bijvoorbeeld zeggen dat de trainers van de maandagavond, donderdagavond en zaterdagmorgen van niveau 4 met elkaar afstemmen wat het jaarprogramma wordt.

Ook hebben trainers de “verplichting” hun assistenten te betrekken bij het geven van trainingen, zodat deze assistenten hun vaardigheden op peil houden, ervaring opdoen en in voorkomende gevallen makkelijker doorstromen naar trainer.
De trainers worden voorzien van een kledingpakket, dat bestaat uit diverse kledingstukken voor zomer en winter, voorzien van een opdruk waaruit blijkt dat de drager trainer bij Altis is. De trainer is gehouden items uit dit pakket te dragen tijdens het geven van training en niet tijdens privé-activiteiten. Na drie jaar training geven worden de kledingstukken eigendom van de trainer.
Eén RC-lid is belast met het kledingbeheer. Hij/zij houdt bij wie wat gekregen heeft, bestelt nieuwe kledingstukken en onderzoekt op verzoek de mogelijkheid om de kledingpakketten uit te breiden.
Idealiter wordt jaarlijks een functioneringsgesprek gevoerd met alle trainers over hun ervaringen en wensen. De RC wil hiermee de motivatie van trainers stimuleren en hun kennis en deskundigheid kunnen peilen. Gezien de (grote) omvang van het trainerscorps en de (beperkte) omvang van de RC is dit echter niet haalbaar.
In plaats daarvan zal de RC jaarlijks in het najaar, vanaf najaar 2013, een mail sturen aan alle trainers, waarin hun verzocht wordt een aantal vragen, gericht op evaluatie, ervaringen en wensen, te beantwoorden.
Ad 2

Om onze recreatieve lopers te behouden is het het streven van de RC om een zo breed mogelijk pallet aan trainingen aan te bieden, op zo veel mogelijk verschillende tijdstippen.

In deze trainingen wordt – naast het lopen – ook veel aandacht besteed aan het verbeteren van de looptechniek. Een goede looptechniek voorkomt blessures en verhoogt de efficiency in het lopen. De drie belangrijkste kenmerken in de trainingen zijn: kwaliteit, plezier en passie. Daarnaast is er uiteraard ook ruimte en aandacht voor prestatie.

Naast het geven van trainingen organiseert de RC ook diverse evenementen voor de lopers, zoals de Happy New Year Fun Run, de Lentecross en de Anton van Tol Estafettebrunch en ook niet loop-gebonden evenementen, zoals de kerstviering. Bij deze evenementen staat gezelligheid en het versterken van de sociale band voorop.

Daarnaast wil de RC twee keer per jaar een thema-avond organiseren voor alle recreanten (dus ook de trainers) over een breed onderwerp, zoals bijvoorbeeld voeding, ademhalen, kleding en schoeisel of wat dan ook. De RC staat open voor suggesties van de leden voor onderwerpen.
De RC behartigt niet alleen de belangen van de recreatieve “hardlopers”, maar ook van de sportief wandelaars en de Nordic Walkers. Er is iedere zaterdagochtend een training van anderhalf uur voor de Nordic Walkers. De trainers zijn gediplomeerde NW-trainers en de training is gericht op het aanleren van techniek, het vergroten van de basisconditie en vooral het met plezier lopen. Als er op een gegeven moment tamelijk veel “ nieuwe” lopers zijn, kan er een korte extra cursus “NW techniek” gegeven worden.

De NW-groep is al jaren een behoorlijk stabiele groep van rond de dertig deelnemers, waarin vele vriendschappen zijn ontstaan. Gezelligheid en nevenactiviteiten staan dan ook hoog aangeschreven. Er worden regelmatig gezamenlijk dagwandelingen gemaakt, georganiseerd door leden van de groep.

Het beleid van de RC inzake Nordic Walking is consolidatie van het bestaande; het uitbreiden van het aantal trainingen is op dit moment niet aan de orde. Wel is het trainersbestand smal en dus kwetsbaar; de RC houdt wat dat betreft de vinger aan de pols.
Voor de sportief wandelaars is drie keer per week de gelegenheid te trainen onder begeleiding van in totaal zes gediplomeerde trainers. De trainingen zijn gericht op loophouding en –techniek en het vergroten van basisconditie en uithoudingsvermogen. En natuurlijk op het met plezier lopen in gezelschap en de mooie natuur.

De groep sportief wandelaars is ingedeeld op twee niveaus, gebaseerd op de snelheid waarop een testparcours is afgelegd. Door deze indeling kan gegarandeerd worden dat iedereen zo veel mogelijk op het eigen niveau traint en dat de lopers niet (te) ver boven of onder hun kunnen lopen. In verband met de veiligheid is het natuurlijk nooit verstandig dat de lopers van een groep te ver uit elkaar gaan lopen; door de twee niveaus wordt getracht dat te voorkómen.

Ook bij de sportief wandelaars staat gezelligheid hoog in het vaandel. Vanzelfsprekend zijn er mensen die zowel sportief wandelen als Nordic Walken. En ook de “hardlopende” recreanten stromen regelmatig tijdelijk in, bijvoorbeeld in de herstelperiode tijdens of na een blessure.

De sportief wandelaars doen ook mee aan de activiteiten die de RC organiseert, zoals de testlopen, de Happy New Year Run of de Anton van Tol Estafettebrunch. Daarnaast organiseert de groep eigen wandeldagen.

Het beleid van de RC inzake sportief wandelen is vasthouden wat er is en goed de vinger aan de pols houden als het gaat om het opleiden van nieuwe trainers.
Ad 3

Al geruime tijd blijkt dat veel recreatieve lopers uitvallen en dientengevolge soms hun lidmaatschap opzeggen als gevolg van blessures.

De RC streeft ernaar om, in samenwerking met de medische commissie, veel te doen aan voorlichting over preventie van blessures. Ook van de trainers zal gevraagd worden hier aandacht aan te besteden door het geven van voorlichting en informatie en het geven van specifieke oefenvormen, gericht op het voorkomen van blessures. Mocht er dan toch een blessure ontstaan, dan kan door tijdig advies van de medische commissie geprobeerd worden de klacht zo snel mogelijk te verhelpen. Het vroegtijdig constateren en benoemen van klachten met een bijbehorend advies moet ervoor zorgen dat er minder lopers afhaken door blessureleed.

De RC nodigt de medische commissie regelmatig uit om een presentatie te houden bij het trainers-overleg over onderwerpen die voor de trainers van belang zijn.


De RC treedt in overleg met de ledenadministratie over het nieuwe ledenadministratiesysteem.

Ambitie is een vorm van ‘recreanten-volg-systeem’’ op te zetten. Met als doel, onder andere, meer en betere communicatie met de recreanten en het tijdig signaleren van uitval als gevolg van blessures.
De commissie

De RC faciliteert dus de trainingen voor lopers en de opleidingen en kleding voor (assistent)trainers. Daarnaast organiseert de RC activiteiten binnen Altis, zoals de halfjaarlijkse testlopen, de Anton van Tol Estafettebrunch, de Happy New Year Run en de kerstviering. Dat wil de RC ook de komende jaren blijven doen.


Om dat alles daadwerkelijk te kunnen realiseren, heeft de RC menskracht nodig. Een van de doelen van de RC is dan ook het op peil houden van de eigen bezetting. Met een commissie die voldoende bezet is, is het mogelijk om de ambities in de komende jaren daadwerkelijk te realiseren. Een ambitie is sowieso om de communicatie met trainers en lopers goed te houden. Dat doet de RC onder andere door het regelmatig versturen van een informatiebrief voor trainers en/of recreanten met daarin berichten die specifiek voor de groep recreanten van belang is.

De RC heeft in 2013 voor alle functies binnen de commissie een functiebeschrijving gemaakt. Hierdoor is duidelijk welke taken er binnen de commissie door wie worden uitgevoerd, zodat een aspirant-lid weet wat van hem/haar wordt verwacht.


Dit alles moet ertoe leiden, dat de afdeling recreanten van AV Altis een grote bloeiende, inspirerende afdeling is en blijft.
In haar beleid is de RC natuurlijk volgend aan het beleid dat door het bestuur van Altis voor de vereniging als geheel wordt uitgezet. Dit komt bijvoorbeeld duidelijk naar voren bij het punt “aangepast sporten”, dus het geven van trainingen aan kinderen en volwassenen die op de een of andere manier extra begeleiding nodig hebben.

Op dit moment (november 2013) zijn er enkele mensen opgeleid als buddy om met visueel gehandicapte mensen mee te kunnen lopen tijdens trainingen of wedstrijden. Voor kinderen met een rugzakje (autisme, visuele beperkingen e.d.) zijn er trainingen waar extra veel begeleiders zijn. Aangepast sporten beperkt zich dus niet alleen tot de recreantengroep, en daarom kan de RC hierin niet solistisch optreden.

De RC is van harte bereid om mee te werken om sporten voor velerlei mensen mogelijk te maken, maar is van mening dat een goed beleid op dit gebied gedragen moet worden door de hele vereniging en dus vanuit het bestuur aan de vereniging moet worden voorgelegd. Vanzelfsprekend moet beleid ook uitgevoerd en dus gefaciliteerd worden.

Op het punt van aangepast sporten wacht de RC op dit moment de richtlijnen vanuit het bestuur af, die hierin worden geadviseerd door de overall beleidscommissie.
mjb RC Altis definitief 2014-2016 van

  • Trainingen, trainers en lopers
  • De commissie

  • Dovnload 18.42 Kb.