Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Inventaris van de fundatie van der zanden/van der Sande[n] opgericht anno 1799

Dovnload 11.81 Kb.

Inventaris van de fundatie van der zanden/van der Sande[n] opgericht anno 1799Datum31.07.2017
Grootte11.81 Kb.

Dovnload 11.81 Kb.


INVENTARIS van de FUNDATIE VAN DER ZANDEN/van der Sande[n]

opgericht anno 1799
De archiefstukken van deze fundatie zijn overgedragen door dhr. Wim Heesakkers aan de heemkundekring in januari 2007. Door ondergetekende is een chronologisch rubrieksgewijze inventarisatie gemaakt en zijn de stukken per inventarisnummer opgeborgen in zuurvrije mappen. De betreffende archiefdoos is terug te vinden in kast 11 bij de ‘nieuwe collecties’ van de heemkundekring.
inventarisnummer 1

1799


Kopie van het testament van Hendrina van den Boogert weduwe van Jan van der Sanden gepasseerd op 13 april 1799, waarin de stichting van de fundatie een feit is geworden. [meeerdere exemplaren]
inventarisnummer 2

1896-1901

Akten waarin deurwaarder Jacobus Johannes Brak op verzoek van de provisoren van de fundatie de bewoners van de fundatiehuisjes aanzegt die te verlaten en te ontruimen.
inventarisnummer 3

1900


Uitttreksel uit het protocol van allerhande akten voor schepenen van Schijndel over de periode 1797-1799 vervaardigd door de toenmalige rijksarchivaris van Noord Brabant A. Bondam [2 ex.].

inventarisnummer 4

1909


Circulaire behorende bij het besluit van de minister van Binnenlandse Zaken dd. 26 november 1909 no. 12577 i.v.m. statistieken over het armwezen.
inventarisnummer 5

1940-2005

Dossier met opeenvolgende huur- en pachtcontracten t.b.v. de fundatie.
inventarisnummer 6

1949


Eigendomsbewijs van de fundatie van een stuk grond in de Pegstukken D 4873 gepasseerd voor notaris J.F.Baggen op 31 maart 1949.
inventarisnummer 7

1949


Notariële akte m.b.t. een door oorlogsgeweld vernietigd huis D 4740 in de Stationstraat dat eigendom is van de fundatie, gepasseerd voor notaris J.F.Baggen.
inventarisnummer 8

1949-1956

Diverse stukken betreffende eperceel D 4873 gepasseerd door J.G. van Wesenbeeck op 8 maart 1956 i.v.m. onteigening t.b.v. de wederopbouw dd. 8 maart 1956.
inventarisnummer 9

1960


Statutenwijziging van de stichting gepasseerd voor notaris J.G. van Wesenbeeck op 8 januari 1960.
inventarisnummer 10

1960


Afschrift van het testament van de weduwe van der Sande uit 1799 gepasseerd voor notaris Ch.P.G.M. van Haaren op 8 januari 1960.
inventarisnummer 11

1962-2004

Diverse stukken m.b.t. de benoeming der provisoren van de fundaties van der Zanden en van Berkel..
inventarisnummer 12

1966-1978

Bankafschriften op naam van de stichting de weduwe J. vd Sande.
inventarisnummer 13

1979-1996

Diverse stukken van allerlei aard o.a. over de liquidatie of opheffing van de oude fundatie Daniel van der Aa.
inventarisnummer 14

1983-2003

Diverse stukken afkomstig van de Kamer van Koophandel betreffende de fundatie.
inventarisnummer 15

1986-1989

Documentatie rondom ontgrondingen van percelen van de fundatie.
inventarisnummer 16

1990-2004

Diverse stukken van Interpolis en Verhoeven i.v.m. de brandverzekering van de fundatiehuisjes.
inventarisnummer 17

1991


Dossier betreffende de fundatie afkomstig van de landinrichtingscommissie in het kader van de ruilverkaveling Sint Oedenrode m.b.t. blok Schijndel.
inventarisnummer 18

1992


Schrijven van de gemenete Schijndel inzake het centrumplan + artikel onder de rubriek ‘Stille getuigen’ over de sloopdreiging van de fundatiehuisjes aan de Vicarius Aertsweg 6-12.

inventarisnummer 20

1996


Notariële akte m.b.t. de ruiling van tussen de fundatie en de gemeente Schijndel van grond resp. gelegen nabij de Eerdsebaan D 1584, 1585 en 4578 van de fundatie en E 5344 van de gemeente eveneens aan de Eerdsebaan, gepasseerd op het notariskantoor van Blaffert & van Kruijsdijk dd. 4 december 1996.
inventarisnummer 21

1997-2003

Allerlei financiële stukken zoals kasstaten, rekeningen e.d. betreffende de fundatie.

inventarisnummer 22

2001


Bezwaarschrift m.b.t. de taxatie WOZ betreffende de fundatiehuisjes aan de Vicarius Aertsweg 6, 8, 10 en 12.
inventarsinummer 23

2007


Notariële akte i.v.m. de statutenwijziging van fundatie Pieter Verhagen waar de beide fundaties te weten Jenneken Huijgen van Berkel en de weduwe Jan van de Zanden zijn ondergebracht, gepasseerd voor de notarissen van Thiel en van Rooij op 11 januari 2007 onder nr. 24984.
EINDE VAN DEZE INVENTARIS

PS

Er is per abuis geen inventarisnummer 19 geregistreerd!

  • EINDE VAN DEZE INVENTARIS

  • Dovnload 11.81 Kb.