Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Internationale vergelijking lokale voorzieningen voor actieve cultuurparticipatie

Dovnload 385.54 Kb.

Internationale vergelijking lokale voorzieningen voor actieve cultuurparticipatiePagina3/13
Datum05.06.2017
Grootte385.54 Kb.

Dovnload 385.54 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

6.3Het stelsel in Engeland


In Engeland valt actieve cultuurparticipatie buiten school vooral onder het beleidsdomein cultuur, media en sport. Op het terrein van cultuureducatie is er een groeiende samenwerking tussen dit domein en dat van onderwijs te zien. Volwassenen volgen regelmatig cursussen in het systeem van ‘adult education’, wat valt onder ‘Business, Innovation and Skills’.
Cultuur

De kunsten kunnen individuen en gemeenschappen helpen door mensen samen te brengen en sociale barrières te verwijderen. Jonge mensen betrokken maken in de kunsten verhoogt hun academische vaardigheden, moedigt creativiteit aan en ondersteunt talent. Daarom vindt de Britse overheid het belangrijk dat iedereen kan ervaren en deelnemen in kunst en culturele activiteiten, welke sociale of economische achtergrond zij ook hebben20.


Beslissingen over welke culturele organisaties en projecten publiek geld ontvangen worden onafhankelijk van de regering (at ’s arm’s lenght) gemaakt. Financiering gebeurt via the Arts Council of England. Daarnaast wordt een gemengde financiering aangemoedigd , zodat naast publiek geld bijvoorbeeld door privé donaties en onafhankelijke fondsenwerving financiering wordt binnengehaald.
Het departement DCMS heeft onder de nieuwe coalition government te maken gehad met grote bezuinigingen en daling in prestige. Hierdoor is er momenteel weinig betrokkenheid bij cultuureducatie21.
Arts Council of England (ACE)

ACE is verantwoordelijk voor het uitgeven van publiek geld van de regering en van de National Lottery aan kunst en cultuur. Het aandeel van de National Lottery is afgelopen jaren gegroeid van 16,67% naar 20%, het aandeel publiek geld is geslonken. ACE heeft recent te maken gehad met grote bezuinigingen en heeft een kostenbesparing doorgevoerd op met name de administratieve lasten. Een aantal regionale kantoren is gesloten en er zijn 21% minder mensen in dienst.


De missie van ACE:

  1. Excellence is thriving ad celebrated in the arts, museums and libraries.

  2. Everyone has the opportunity to experience and to be inspired by the arts, museums and libraries.

  3. The arts, museums and libraries are resilient and environmentally sustainable.

7 The leadership and workforce in the arts, museums and libraries are diverse and appropriately skilled.

8 Every child and young person has the opportunity to experience the richness of the arts, museums and libraries.


De doelen zijn met name toepasbaar op de professionele kunsten. Kunsteducatie komt terug in de aandacht voor jeugd. Weinig focus ligt op de amateurkunsten. Bij het tweede doel lezen we ‘We will champion the value of the commercial, amateur and voluntary arts sectors in encouraging people to take part in the arts’, Daarnaast zien we de amateurkunsten terug bij het denken over gemeenschappen. ‘Publiek beleid is steeds meer gericht op het voldoen van behoeften van gemeenschappen op lokaal niveau. Er zijn grote kansen voor de kunst om nog meer een integraal onderdeel te worden van het lokale leven. Er zijn langdurige voordelen voor de betrokken gemeenschappen, hetzij als leden van het publiek, amateurs, professionals of vrijwilligers’22.
In een recent nieuw programma, Creative People and Places, is te zien dat het geld van ACE met dit programma op een veel breder gebied wordt ingezet dan in vaak het geval is23. Voor Creative People and Places is een 37 miljoen pond beschikbaar, een groot bedrag. Een consortium in een bepaald gebied kan geld voor dit programma aanvragen. De lokale gemeente mag wel medeaanvrager zijn, maar niet de hoofdaanvrager. Het is uniek dat geld van de landelijke overheid via het ACE wordt ingezet voor initiatieven vanuit de lokale gemeenschap.
National Lottery

In 1994 werd gestart met de National Lottery. Van het geld dat binnenkomt door de verkoop van loten wordt 50% besteed aan de uit te keren prijzen. 28% wordt besteed aan goede doelen, bepaald door het parlement. Kunst is één van deze goede doelen en krijgt 20% van de middelen voor goede doelen. De overige goede doelen zijn erfgoed (20%), sport (20%) en ‘Health, Education, Environment and Charitable Causes’ (40%)24.


Het budget voor kunst wordt verdeeld door the Arts Council of Engaland. Geld voor actieve cultuurparticipatie kan daarnaast verkregen worden via the Big Lottery Fund, een fonds dat geld van de National Lottery besteed aan ‘community groups and projects’ die gezondheid, onderwijs en de omgeving verbeteren. Voor erfgoed bestaat the Heritage Lottery Fund25.
Fondsen en stichtingen, charities

In Engeland bestaan bijna 8000 fondsen en stichtingen. Er is nooit onderzoek gedaan naar alle fondsen en stichtingen die bijdragen leveren aan actieve cultuurparticipatie en cultuureducatie. Op de site van the Arts Council of England staat een opsomming van de grootste en belangrijkste fondsen26. Voorbeelden zijn de Foyle Foundation, een onafhankelijk fonds dat geld verleent aan projecten die kunst bereikbaar maken voor meer mensen, de Baring Foundation, welke speciale programma’s ondersteunt welke te maken hebben met vrijwilligers, kunst en internationale ontwikkeling en de Paul Hamlyn Foundation, waarvan het kunstenprogramma nieuwe manieren burgers in aanraking te laten komen met kunst ondersteunt.


Naast de fondsen en stichtingen is een groot aantal charities, goede doelen, actief in de sector. Te denken valt aan ‘the National Youth Agency’, ‘the Cultural Learning Consortium’ en ‘The Arts Foundation’27. Ook Voluntary Arts Network, welke later wordt toegelicht, staat geregistreerd als charity.
Onderwijs

In Engeland bestaat geen systeem als het deeltijds kunstonderwijs in Vlaanderen. Voor binnenschoolse cultuureducatie wordt samengewerkt met het domein cultuur ‘Contact with culture has been believed to be part of education, especially in regards to agendas around life chances, attainment, and social cohesion’28.


Veel curssussen in ‘arts and crafts’ vallen in Engeland onder ‘Informal and community learning’ voor volwassenen. Het Department for Business Innovation and Skills (BIS) ondersteunt dit volwassenen onderwijs.
Cultural education en music education– Cultuur en onderwijs samen

De afgelopen jaren zijn twee invloedrijke onafhankelijke rapporten geschreven, Cultural Education in England (2012) en Music Education in England (2011), beiden door Darren Henley, Managing Director bij Classic FM29. Op het terrein van cultural education is in Engeland een verschuiving te zien in de terminologie, van arts education naar creative education (New Labour) naar cultural education (Coalition Government). Het onderscheid tussen cultuureducatie binnen en buiten school is niet eenvoudig. De meeste aandacht wordt aan binnenschoolse educatie gegeven.


Uit de review over music education blijkt dat veel kinderen in Engeland excellent muziekonderwijs krijgen, maar dat dit niet evenwichtig verdeeld is over de kinderen en over de regio’s. Volgens Henley is het muziekonderwijs op zijn best wanneer er wordt samengewerkt. Na de review van Henley is een nationaal plan muziekonderwijs uitgebracht (The Importance of Music)30. Centraal in de voorstellen uit het plan staan de music education hubs die vanaf september 2012 worden opgericht. Hier gaat het meeste geld voor muziekonderwijs naar toe. De budgetten van DfE (Department for Education) voor muziekonderwijs gaan wel omlaag: £77m/£65m/£60m is beschikbaar in de drie jaren vanaf april 2012. Later in het rapport bekijken we zo’n music education hub in detail.
Het verschijnen van twee rapporten lijkt aan te geven dat de regering cultuureducatie hoog op agenda heeft staan. Dit wordt tegensproken in het rapport van Bob Consulting over cultuureducatie in Engeland31. De huidge regering heeft de volgende wijzigingen op het gebied van cultuureducatie doorgevoerd:
Budgetten zijn naar beneden of verdwenen.

Rationalisering van de sector om het begrijpelijker te maken, in werkelijkheid wordt dit vooral bereikt door bezuiningingen.

Stimuleren van non-instrumentele vormen van kunsteducatie (terug naar ‘arts for art’s sake).

Hernieuwde focus op muziekonderwijs.

Het antwoord op ‘Cultural Education in England’ is mager.

Introductie van ‘Bridge Organisations’. Zij krijgen een fooi in vergelijking met het programma Creative Partnerships32.


Lokale verankering

Lokale organisaties voor bijvoorbeeld amateurkunst en buitenschoolse kunsteducatie worden in Engeland mondjesmaat gefinancierd en alleen door de lokale overheid. De structuur en de focus hiervan zijn erg verschillend per gemeente.


De huidige economische tijden maken dat lokale overheden duidelijkere keuzes moeten maken. Zo schrijft de vakbond voor musici in 2011 dat veel music services in crisis verkeren, doordat lokale overheden minder tot niet meer financieren33.
Amateurgezelschappen34

De amateurgezelschappen in Engeland zijn opgericht door mensen in een lokale gemeenschap omdat ze graag willen zingen, dansen, acteren, etc. Het zijn grassroots (particulier initiatief), in een gemeenschap verankerde organisaties. De meesten krijgen weinig tot geen publiek geld.


Vanaf ongeveer 1880 zijn de amateurgezelschappen op zoek gegaan naar vergelijkbare groepen door het land en zijn ze overkoepelende organisaties gaan oprichten. Dit proces heeft zich bottom-up voltrokken. Vandaag de dag bestaan er bijna 200 specialistische nationale koepelorganisaties (bijvoorbeeld de Britse Federatie van Brass Bands, de Nationale Associatie van Koren, the Nationale Organisatie voor Opera en Drama, etc.). Het merendeel van deze organisaties zijn kleine clubs, zonder extra financiering van bijvoorbeeld overheid of fondsen. Enkele grote koepelorganisaties krijgen subsidie via ACE. Recent is er enorm bezuinigd op deze subsidies. Zo heeft Making Music 50% van haar subsidie moeten inleveren.
In 1991 hebben een aantal grote koepelorganisaties The Voluntary Arts Network opgericht. Hiermee is er één stem voor de amateurkunsten in het Verenigd Koninkrijk en Engeland. Veel van het werk van VAN bestaat uit het beter gebruik maken van de bestaande middelen door bestaande organisaties aan elkaar te koppelen, zoals het helpen van de plaatselijke vrijwillige kunstengroepen met toegang tot financiering, opleiding, advies en ondersteuning. Inmiddels ontvangt VAN financiering van ACE.
Trends in Engeland

De nieuwe regering en de economische crisis hebben een groot effect gehad op de publieke budgetten voor kunst en cultuur. Binnen de amateurkunsten wordt dit vooral gevoeld bij de grotere koepelorganisaties. Daarnaast zijn er minder financiële middelen beschikbaar voor Community Projects. Gemeenten werken steeds zakelijker waardoor repetitieruimtes duurder worden, muziekscholen minder tot geen subsidie krijgen van de gemeente en het moeilijker is voor amateurkunstenorganisaties om subsidie te krijgen.


Een andere trend is de verschuiving van landelijke budgetten van gemeenten naar allerlei vormen van partnerships. De landelijke overheid stelt subsidie beschikbaar voor music education hubs, creative people and places en bridge organisations. Dit maakt de invloed van de gemeente kleiner. In Engeland is momenteel een vrij grote spanning voelbaar tussen de lokale en landelijke overheid vanwege de verschuiving van geld van de publieke sector naar private organisaties.
Een derde verschuiving is het zien in het volwassenen onderwijs. Daar worden eindtermen en eindexamens steeds belangrijker. Men kan zich niet meer jaar in jaar uit voor dezelfde cursus inschrijven. De overheid wil dat haar subsidie steeds bij andere mensen terecht komt.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


Dovnload 385.54 Kb.