Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Internationale vergelijking lokale voorzieningen voor actieve cultuurparticipatie

Dovnload 385.54 Kb.

Internationale vergelijking lokale voorzieningen voor actieve cultuurparticipatiePagina1/13
Datum05.06.2017
Grootte385.54 Kb.

Dovnload 385.54 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Internationale vergelijking lokale

voorzieningen voor actieve cultuurparticipatie

Een quick scan ten behoeve van de Raad voor Cultuur

Meintje de Roest

Utrecht, 6 januari 2014

Inhoud1Inleiding 5

2Welke verantwoordelijkheid zien overheden voor zichzelf, voor ‘de markt’ en het particulier initiatief (inclusief beroepsorganisaties) weggelegd als het gaat om het bevorderen van actieve cultuurparticipatie? 5

3Welke lokale en regionale voorzieningen voor actieve cultuurparticipatie dienen volgens overheden en belangrijke spelers in het veld minimaal beschikbaar te zijn, voor wie? En aan welke eisen moeten die voorzieningen voldoen? 5

4Welke interessante nieuwe organisatie- en financieringsvormen en -modellen worden vandaag de dag door verschillende spelers in het veld van de actieve cultuurparticipatie ontwikkeld, al dan niet ten gevolge van of in reactie op veranderingen in de vraag naar activiteiten en voorzieningen, in de culturele behoeften en praktijk van burgers en in de rol van overheden? 5

5Welke concrete ondersteuning (mogelijk als ‘best practice’) bieden overheden en andere partijen voor nieuwe initiatieven, organisatievormen en financieringsmodellen vanuit het veld? Welke middelen zetten zij daar voor in? Wordt daarin gedifferentieerd naar lokale ambities, doelgroepen en cultuuruitingen? 5

5.1Hoe zijn de landelijke stelstels voor actieve cultuurparticipatie? Welke regelgeving en organisatievormen gebruikt men? 5

5.2Hoe zien de lokale stelsels er uit, wat is het aanbod voor de gebruikers? 5

5.3Welk nieuw aanbod wordt ontwikkeld? Wat zijn de best practices? Welke verantwoordelijkheid neemt de overheid in dit nieuwe aanbod? 5

6Landelijke stelsels 9

6.1Inrichting overheden 9

6.2Het stelsel in Vlaanderen 10

6.3Het stelsel in Engeland 137 The leadership and workforce in the arts, museums and libraries are diverse and appropriately skilled. 14

8 Every child and young person has the opportunity to experience the richness of the arts, museums and libraries. 14

8.1Het stelsel in Nordrhein-Westfalen 18

8.2Organisaties betrokken bij actieve cultuurparticipatie 21

9Lokale stelsels 23

9.1Vraag en aanbod 23

9.2Deelname aan actieve cultuurparticipatie 23

9.3Het aanbod in Vlaanderen 24

9.4Het aanbod in Engeland 25

9.5Het aanbod in Nordrhein-Westfalen 2710Nieuwe vormen: een aantal casussen 29

10.1Samenwerking tussen amateurkunsten en het DKO in Vlaanderen 31

10.2De Centrale – Intercultureel Centrum te Gent 31

10.3Music Education Hubs 31

10.4Z-Arts Manchester 32

10.5Creative People and Places Swale & Medway 32

10.6Jedem Kind ein Instrument NRW 33

10.7Kulturrucksack Dortmund 33

10.8Kultur in der Provinz Hiddenhausen 34

11Overheid-burger-markt: de stelsels naast elkaar 35

12Bjjlage 38
1Inleiding


Het stelsel van lokale voorzieningen voor actieve cultuurparticipatie staat in Nederland onder druk. Rijk, gemeenten en provincies bezuinigen op de culturele infrastructuur en de voorkeuren van beoefenaars veranderen. In deze quick scan maken we een internationale vergelijking van de beleidsstelsels en voorzieningen voor actieve cultuurparticipatie in Vlaanderen, Engeland en Nordrhein-Westfalen. Dit is gedaan door middel van literatuuronderzoek en een aantal gesprekken met deskundigen in de desbetreffende landen.
In de offerte voor deze quick scan zijn vier vragen geformuleerd:
2Welke verantwoordelijkheid zien overheden voor zichzelf, voor ‘de markt’ en het particulier initiatief (inclusief beroepsorganisaties) weggelegd als het gaat om het bevorderen van actieve cultuurparticipatie?
3Welke lokale en regionale voorzieningen voor actieve cultuurparticipatie dienen volgens overheden en belangrijke spelers in het veld minimaal beschikbaar te zijn, voor wie? En aan welke eisen moeten die voorzieningen voldoen?
4Welke interessante nieuwe organisatie- en financieringsvormen en -modellen worden vandaag de dag door verschillende spelers in het veld van de actieve cultuurparticipatie ontwikkeld, al dan niet ten gevolge van of in reactie op veranderingen in de vraag naar activiteiten en voorzieningen, in de culturele behoeften en praktijk van burgers en in de rol van overheden?
5Welke concrete ondersteuning (mogelijk als ‘best practice’) bieden overheden en andere partijen voor nieuwe initiatieven, organisatievormen en financieringsmodellen vanuit het veld? Welke middelen zetten zij daar voor in? Wordt daarin gedifferentieerd naar lokale ambities, doelgroepen en cultuuruitingen?
Deze vragen zijn erg op de Nederlandse situatie gericht. Om tot een betere vergelijking tussen de landen te komen, is gezocht naar een model waarin we de drie landen op eenvoudige wijze kunnen vergelijken. Het rapport start vanuit de invalshoek van de overheid en andere betrokken organisaties. Vervolgens gaan we naar de actieve cultuurparticipant en het lokale aanbod. Tenslotte worden een aantal interessante casussen beschreven.
Dit leidt tot de volgende vragen:
5.1Hoe zijn de landelijke stelstels voor actieve cultuurparticipatie? Welke regelgeving en organisatievormen gebruikt men?

5.2Hoe zien de lokale stelsels er uit, wat is het aanbod voor de gebruikers?

5.3Welk nieuw aanbod wordt ontwikkeld? Wat zijn de best practices? Welke verantwoordelijkheid neemt de overheid in dit nieuwe aanbod?

Het rapport wordt afgesloten met een conclusie. Wat is te zien als de stelsels naast elkaar worden gelegd? Waar springt elk land er in positief/negatief opzicht uit? Wat kunnen we hiervan meenemen naar Nederland?


Vooraf nog enkele algemene opmerkingen.
De infrastructuur voor actieve cultuurparticipatie in Nederland en de drie buurlanden is complex. Het is een beleidsterrein waarin burgers, markt en overheid samen actief zijn. De voortdurende wisselwerking tussen deze drie terreinen en de grote invloed van structuren uit het verleden, maken de infrastructuur een onoverzichtelijke lappendeken. Niet eenvoudig samen te vatten in een quick scan. Dit rapport is dus verre van volledig. Belangrijker dan volledigheid zijn echter de structuren en trends.
Opvallend is dat men het verbazend goed eens is over de waarde van actieve cultuurparticipatie. Enerzijds wordt de invloed op het individu benadrukt, mensen kunnen zich ontplooien en ontdekken nieuwe dingen. Anderzijds zijn de sociale aspecten groot, mensen ontmoeten elkaar, creëren samen, leggen nieuwe vriendschappen. Tenslotte ziet men in alle landen de waarde voor het lokale (culturele) leven, waar de kracht voor kansengroepen een belangrijk aandachtspunt is. Actieve cultuurparticipatie lijkt een oplossing voor vele maatschappelijke problemen1.
Op het terrein van cultuureducatie is het lastig om een helder onderscheid te maken tussen binnen- en buitenschoolse educatie. Net als we in Nederland zien is in de drie regio’s een steeds grotere nadruk op actieve cultuurparticipatie binnen het formele onderwijs. Voor een specifieke quick scan van de systemen voor cultuureducatie in Engeland en Duitsland verwijzen we naar het project Arts Education Monitoring System van Educult in Oostenrijk2.
De keuze voor Vlaanderen, Engeland en Nordrhein-Westfalen lichten we in hoofdstuk twee kort toe. De regio’s worden telkens in deze volgorde gepresenteerd. Het aantal mensen dat wordt bediend door de betrokken overheden en organisaties blijkt nogal te verschillen (tabel 1). Gemeenten in Vlaanderen zijn relatief klein en het aantal inwoners in Vlaanderen is laag. In Engeland, waar een stuk meer mensen wonen dan in beide andere regio’s, is het systeem van regionale overheden zo complex, dat het niet is vast te stellen wat de gemiddelde gemeente grootte is3. Nordrhein-Westfalen is het meest vergelijkbaar met Nederland waar een gemeente gemiddeld 41.000 inwoners heeft.

Tabel 1 Inwonersaantallen (afgerond op duizendtallen)


Inwoners

Gemiddeld per gemeente

Vlaanderen

6.351.000

(België 11.100.000)21.000

Engeland

53.012.000

(Verenigd Koninkrijk 63.396.000)Niet te bepalen

Nordrhein-Westfalen

17.554.000

(Duitsland 81.147.000)44.000

Tenslotte, voor dit rapport is een aantal gesprekken gevoerd met deskundigen in Vlaanderen en Engeland. In Vlaanderen is gesproken met Elke Verhaeghe (Forum voor Amateurkunsten) en Miek de Kepper (Locus). Robin Simpson (Voluntary Arts) en Leila Jancovich (Leeds Metropolitan University) hebben ondersteund bij het beeld van Engeland.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

  • Inhoud 1Inleiding 5
  • 5.1Hoe zijn de landelijke stelstels voor actieve cultuurparticipatie Welke regelgeving en organisatievormen gebruikt men 5
  • 7 The leadership and workforce in the arts, museums and libraries are diverse and appropriately skilled. 14
  • 9Lokale stelsels 23
  • 11Overheid-burger-markt: de stelsels naast elkaar 35 12Bjjlage 38

  • Dovnload 385.54 Kb.