Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Inhoud van deze schoolgids: blz

Dovnload 442.45 Kb.

Inhoud van deze schoolgids: blzPagina1/6
Datum04.05.2017
Grootte442.45 Kb.

Dovnload 442.45 Kb.
  1   2   3   4   5   6

SCHOOLGIDS

Schooljaar

2013-2014
logo definitief

Gouverneur Houbenstraat 55

5861 CC Wanssum

0478-531714

www.depeddepoel.nl

info@depeddepoel.nlInhoud van deze schoolgids: BLZ
Een woord vooraf 2
1. De school 5

Naam, richting, situering, schoolgrootte, aanmelden

Voor het eerst naar school, surveillance, geloofsovertuiging, medische beperking, brede school
2. Waar de school voor staat 8

Uitgangspunten, zelfstandig werken, adaptief onderwijs, klimaat3. Organisatie van het onderwijs 13

Groepsgrootte, zorg voor leerlingen met specifieke behoefte

Activiteiten, vakgebieden

Gymrooster, zwemmen, computers

Internetgebruik, schoolreisje, kamp, verjaardagen

Huiswerk


4. De zorg voor kinderen 20

Opvang nieuwe kinderen, LGF

Leerlingvolgsystemen

Rapportage, kinderen met specifieke behoeften

Dyslexie

Doubleren, versnellen, verwijzingen andere school

Leerlingdossier, ziek en toch onderwijs, ontwikkelingsvoorsprong

Voortgezet onderwijs, cito-eindtoets,

Extra activiteiten binnen en buiten school

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Centrum Jeugd en gezin

Cultuureducatie


5. De leraren 33
6. De betrokkenheid van ouders 34

Informatie, inspraak, oudervereniging,

MR, ouderactiviteiten, ouderbijdrage, overblijven,

Klachtenregeling, hoofdluis, machtsmisbruik

Informatievoorziening gescheiden ouders
7. De ontwikkeling van het onderwijs in de school 50

Voornemens uit het schoolplan


8. De resultaten van ons onderwijs 51 Scores eindtoets, schoolkeuzen, cijfers specifieke zorg

Kwaliteitszorg, beleidsvoornemens dit schooljaar


9. Regeling school- en vakantietijden 53

Schooltijden, vakanties en vrije dagen, verlofregeling,

Schorsen van leerlingen
10. Namen en adressen 57

Teamleden, schoolbestuur, OV en MR, inspectie,

BCO, schoolarts

Een woord vooraf
Beste ouders/ verzorgers,
Met trots presenteren wij de schoolgids voor 2013-2014. Net zoals ieder jaar vindt u in deze gids alle belangrijke informatie. Informatie die door het jaar heen naar u wordt gebracht gebeurt zoveel mogelijk via ISY-school. De link hiernaar kunt u ook vinden op de site www.depeddepoel.nl.
Van 2012-2013 naar 2013-2014

We hebben een mooi schooljaar achter de rug.

Er is hard gewerkt, zowel door de kinderen als door het personeel.

Afgelopen schooljaar hebben we voor het eerst in combinatiegroepen gewerkt. Tijdens een scholingstraject met BCO-onderwijsadvies hebben we ons onderwijs ingericht op het werken in combinatiegroepen. Juist de kansen hiervan zijn zo waardevol voor alle leerlingen. Vandaar de naam van de scholing: kansrijke combinatiegroepen.

We hebben gemerkt dat door juist organiseren een combinatiegroep kansen biedt voor verbinding van kennis, aanbod van leerstof en leren van en met elkaar.
Groot ontwikkelonderwerp was dit schooljaar ook het begrijpend lezen. We hebben gewerkt aan een nog effectievere inzet van onze methode nieuwsbegrip XL waarbij de leesstrategieën een belangrijke rol spelen.

In schooljaar 2013-2014 gaan we verder met de invoering van groepsplannen, we voeren een nieuwe volgsysteem sociaal emotionele ontwikkeling in en we gaan passend onderwijs concretere vormen geven i.s.m. collega-scholen binnen Dynamiek Scholengroep.


Bij alle veranderingen en nieuwe initiatieven blijft één ding onveranderd. Wij willen een school zijn waar uw kind met veel plezier naar toe gaat om te spelen en te leren!
We vragen van u een positief kritische blik op ons werk. De Peddepoel staat open voor gevraagde en ongevraagde adviezen en we willen voor u, ouders/verzorgers, laagdrempelig zijn. De deur staat (bijna) altijd open.

Alle kinderen, ouders, verzorgers en teamleden een fijn en leergierig schooljaar toegewenst!


Jos van Gerven

logo definitief
Waarom een schoolgids voor ouders?

Scholen verschillen onderling steeds meer, in sfeer en in wat de kinderen er leren.

Deze gids geeft aan waar onze school voor staat.

We hopen dat we met deze informatie duidelijk kunnen maken hoe wij op onze school vorm geven aan goed basisonderwijs in Wanssum.


Wat staat er in deze schoolgids?

U vindt in deze schoolgids o.a. informatie over: • team, bestuur, medezeggenschapsraad en oudervereniging; wie doet wat

 • de ontwikkeling van het onderwijs, hoe wij werken aan verbetering van ons onderwijs

 • de opzet van ons onderwijs

 • jaarlijks terugkerende toetsen en hoe we omgaan met de resultaten

 • zorgverbreding, meer aandacht voor het individuele kind en verschillen tussen kinderen

 • school- en vakantietijden


Wie hebben aan de schoolgids gewerkt?

Deze schoolgids is samengesteld door het team. Verschillende geledingen hadden daarbij een inbreng. Het concept van de gids is voorgelegd aan de medezeggenschapsraad en de oudervereniging. Daarna zijn opmerkingen en verbeteringen opgenomen. De gids wordt jaarlijks aangepast. Wij willen de nieuwe schoolgids jaarlijks direct na de zomervakantie uitgeven. De ouders kunnen dan bij het begin van het nieuwe schooljaar lezen wat ze van onze school kunnen verwachten. Op het einde of begin? Hebben we nl nog niet gehad. van het schooljaar ontvangen de kinderen een jaarkalender met daarop info over eventueel veranderde school- en gymtijden.


Drempel

Ouders hebben vaak allerlei vragen over school. Ze zeggen soms: “Wat ik altijd al heb willen weten....” Als we dan vragen waarom ze deze vragen niet eerder stelden, horen we vaak “Och, ik wilde niemand lastig vallen.” Dat is jammer. Denk niet te snel dat u iemand lastig valt. Indien u vragen hebt, stel ze dan. Blijf niet wachten op het trottoir voor de school, maar stap over die lage drempel naar binnen. Ons team zal proberen antwoord te geven op uw vragen.


Bereikbaarheid directeur

Jos van Gerven is in principe op maandag, woensdagmiddag en donderdag op school. Dan kunt u hem op school bellen. Ook kunt u hem altijd een email sturen: j.vangerven@depeddepoel.nl . Voor dringende zaken kunt U bellen op 0478850312/ 06238889039. Aangezien hij ook directeur is van BS Megelsheim te Meerlo kan het soms voorkomen dat U hem niet kunt bereiken. U kunt dan terecht bij de plaatsvervangend directeur Paulien Zanders, 0617886111 of een boodschap achterlaten bij een van de leerkrachten.


Reacties

Indien u vragen hebt over één van de onderwerpen in deze gids, kunt u vanzelfsprekend altijd contact opnemen met de school.Wanssum, september 2013

1. De school


  1. De naam

Aan de omgeving van de school kun je zien dat het er vroeger nogal drassig was. Een ideale leefomgeving voor kikkers en padden. Van oudsher heette de buurt waar de school is gebouwd, "Peddepoel". De naam voor onze school lag dus voor de hand: Basisschool "De Peddepoel".


  1. Richting

Ons onderwijs gaat uit van een katholieke levensovertuiging. Wij geven echter les aan kinderen die afkomstig zijn uit een gemengde samenleving. Hier wordt dan ook terdege rekening mee gehouden. Een van de uitgangspunten van ons katholieke geloof is immers "alle mensen zijn gelijk".


  1. Situering van de school

Een aantal jaren geleden lag onze school aan de rand van het dorp. Inmiddels is Wanssum zo hard gegroeid, dat een nieuwe woonwijk - zeer gunstig gelegen - naast de school ontstaan is. De meeste kinderen wonen op loopafstand van onze school. Omdat de parkeerplaats naast de speelplaats slechts beperkt ruimte biedt voor het stallen van fietsen, verzoeken wij u:

laat het kind alleen op de fiets komen als de afstand tussen huis en school te ver is om te lopen. Mocht u om een reden van dit verzoek willen afwijken dan kunt u dit overleggen met de leerkracht van uw kind.

Zorg voor een goedgekeurd slot op de fiets. De school is NIET aansprakelijk voor gestolen fietsen en vernielingen.

I.v.m. de verkeersveiligheid rondom de school is de Gouv. Houbenstraat voor een deel eenrichtingsstraat. De rijrichting is vanuit het dorp naar beneden ( richting Geijsteren ) en via ’t Zandt weer terug.

Er is een “ kiss and ride “ strook voor het brengen en ophalen van de kinderen. Deze is aan de rechterkant van de Gouv. Houbenstraat gezien vanuit het dorp.

Er zijn speciale pictogrammen van een fiets en een voetganger aangebracht. Deze geven de plaats aan waar ouders op hun kinderen kunnen wachten. Het verkeer op straat wordt dan niet door wachtende ouders belemmerd. Dit alles om veiligheid te creëren voor de kinderen wanneer ze naar school komen en naar huis gaan.

Voor de lessen lichamelijke opvoeding maken we gebruik van het gemeenschapsgebouw "De Zandhoek", ongeveer 5 minuten lopen van school. Verder maken we bij mooi weer gebruik van een trapveld annex speelweitje in de buurt van de school.
1.4 Schoolgrootte

De komende jaren verwachten we een lichte daling in leerlingaantallen. De grootte van de school wordt ongeveer 160 kinderen aan het begin van het schooljaar.


1.5 Aanmelden van leerlingen

Elk jaar is er in de gemeente Venray een gelegenheid om kinderen aan te melden voor de basisschool. Deze datum die in de hele gemeente geldt wordt tijdig bekend gemaakt in het Wanssums Nieuws, via ISY en op de peuterspeelzaal. Tussentijds kunt u uw kind aanmelden bij de directie. U krijgt bericht wanneer uw kind naar school kan komen. Wij verzoeken u veranderingen van (email)adres of telefoonnummer, huisarts en opvang door te geven.


1.6 Voor het eerst naar school

Kleuters mogen de dag nadat ze 4 jaar zijn geworden naar de basisschool.

Een maand voor hun verjaardag neemt de leerkracht waarbij uw kind in de klas komt, telefonisch contact met u op. U wordt dan uitgenodigd om samen een dagdeel kennis te komen maken met de leerkracht en de klasgenootjes. Vervolgens mag uw zoon/ dochter een dagdeel alleen komen.

Belangrijke informatie over uw kind wordt genoteerd op een zogenaamd “entreeformulier”.

De aantekeningen op dit formulier worden gebruikt om zo goed mogelijk met de behoeften van uw kind rekening te kunnen houden.
Wij vinden het prima dat u uw kind van groep 1 in het begin naar binnen brengt. Het is altijd spannend als uw kind net naar school gaat. En dan samen even in de klas kijken, waar gaat uw kind zitten en wie is er allemaal al. Het geeft een rustig gevoel. Sommige kinderen hebben dit wat langer nodig als anderen. Probeer het afscheid zo kort mogelijk te houden, zodat we om 8.30 uur en om 13.15 uur kunnen beginnen. Na 1 á 2 weken kan de weg van het naar binnen brengen ook verkort worden: tot aan de kapstok, buitendeur, stoep. Dit i.v.m. de drukte in de gangen. Maar ook om het zelfstandigheidgevoel van uw kind te vergroten.

Wij gaan uit van het vergroten van het gevoel van competent zijn. Steeds meer zelf iets kunnen vergroot het zelfvertrouwen. Dat begint bij het zelf naar binnen gaan.

Sommige kinderen hebben het nodig dat papa of mama nog wat langer mee naar binnen gaat. Uiteraard is dat per kind verschillend.

De leerlingen van groep 3 en 4 zijn oud en zelfstandig genoeg om helemaal alleen naar binnen te komen.

Om 8.25 uur en 13.10 uur gaat de eerste bel de kinderen mogen dan naar binnen. Bij de tweede bel om 8.30 uur en 13.15 uur verwachten we alle kinderen binnen. Als de leerkracht van uw kind aan het surveilleren is dan gaan de kinderen samen met de leerkracht naar binnen. 

Mocht u nog iets willen doorgeven aan de leerkracht dan kan dat in de 5 minuten inlooptijd.


Wij willen u dan ook vriendelijk vragen, indien u uw kind na afloop van de lessen binnen in de groep op wilt halen, buiten het schoolplein te wachten tot de zoemer gegaan is. Als u tijdens de lessen op het schoolplein aanwezig bent kunnen er kinderen afgeleid worden. Ook de ruimtes, buiten de groepslokalen, worden namelijk tot het einde van de lestijd optimaal benut door de leerlingen.
1.7 Surveillance voor school

De school begint ‘s morgens om 8.30 uur en ’s middags om 13.15 uur. Er is surveillance op het schoolplein vanaf 10 minuten voor de aanvang van de lessen. Wij vragen u er zoveel mogelijk op toe te zien dat uw kind (eren) niet veel eerder op school aanwezig is (zijn). Een uitzondering is natuurlijk een afspraak met een leerkracht.

Vanaf 8.25 en 13.10 mogen kinderen en ouders al naar binnen. Dit zorgt voor een rustige start en weinig tijdverlies. Om aan te geven dat het 5 minuten voor aanvang van de start van de lessen is wordt er een belsignaal gegeven.

Zie voor de juiste schooltijden ook hoofdstuk 9.1.1.8 Leerlingen met geen/een andere geloofsovertuiging of medische beperkingen

Leerlingen met een andere of geen geloofsovertuiging zijn ook van harte welkom op “De Peddepoel”. Deze leerlingen volgen het gewone lesprogramma, inclusief de godsdienstlessen. Mochten medische redenen en/of religieuze overtuiging dit onmogelijk maken, dan treden de ouders in overleg met de directie. Het bevoegd gezag bepaalt of, en welke vervangende activiteiten, op die momenten worden aangeboden.1.9 Brede school.

Dit is een samenwerkingsverband tussen scholen en instellingen die zich inzetten voor kind, ouder en gemeenschap. Voor de Peddepoel betekent dit de samenwerking met bibliotheek en de vormgeving van het kindcentrum met SPRING kinderopvang.

Inhoudelijke samenwerking tussen de instellingen ontstaat niet vanzelf. De basis van samenwerken is elkaar kennen en weten wat je aan elkaar kan hebben. Inmiddels is de inhoudelijke samenwerking flink van start gegaan. Aan de hand van het samenstellen van een pedagogisch handboek wordt nagedacht over doorgaande lijnen en goede informatie overdracht.

Voor ouders is dat fijn. Als zij ’s ochtends hun kinderen wegbrengen, hoeven ze niet naar verschillende locaties en dat bespaart tijd. Een ander voordeel van de gezamenlijke huisvesting is dat peuters, die naar de basisschool gaan, eerder gewend zijn aan de nieuwe situatie omdat ze op dezelfde locatie kunnen blijven. Door de nauwere samenwerking tussen de peuterspeelzaal en het basisonderwijs is de overstap “naar de grote school” voor de kinderen dus niet groot meer.

In onze basisschool is een gemeenschappelijke ruimte waarin het bibliotheekservicepunt is ondergebracht.

Regelmatig worden activiteiten georganiseerd waarbij alle instellingen betrokken zijn.2. Waar de school voor staat
Hierboven staat een titel van vijf woorden. Je kunt natuurlijk niet zomaar even uitleggen hoe wij met kinderen omgaan en hoe wij de lessen en alles wat ermee samenhangt, organiseren.

We hebben hieronder een aantal aspecten bij elkaar gezet die steeds onze aandacht krijgen.
Ons onderwijs gaat uit van een op katholieke grondslagen gebaseerde levensovertuiging. Wij geven echter les aan kinderen die afkomstig zijn uit een gemengde samenleving. Hier wordt dan ook rekening mee gehouden. Een van de uitgangspunten van ons katholieke geloof is immers "alle mensen zijn gelijk".

Onze school laat zich leiden door centrale waarden die gebaseerd zijn op christelijke tradities en verankerd zijn in de westerse cultuur. Kernbegrippen hierin zijn: rechtvaardigheid, respect voor medemens en omgeving, solidariteit en tolerantie.


Onze school wil goed onderwijs van deze tijd realiseren, bij de tijd en gericht op een optimale ontwikkeling van het kind. Hierbij wordt vooral uitgegaan van de individuele mogelijkheden van het kind en er wordt rekening gehouden met de verschillen tussen kinderen. Het kind moet zich competent voelen en zelf sturing kunnen geven aan zijn ontwikkelingsproces.

Om dit te leren heeft elk kind ook steun en richting nodig om de gevolgen van zijn gedrag te leren overzien. Pas dan wordt het voor hem of voor haar mogelijk om weloverwogen beslissingen te kunnen nemen. Structuur, leiding en respect horen evenzeer bij eigentijds onderwijs als autonomie, zelfreflectie en leerstrategie.

Goede schoolprestaties gaan voor ons hand in hand met een evenwichtige sociaal-emotionele ontwikkeling.
Wij willen dat de leerlingen zich op onze school op hun gemak voelen en er met plezier willen werken. Er heerst op onze school een sfeer van openheid. Kinderen voelen zich veilig bij ons en ieder telt mee op zijn of haar niveau.

Ons onderwijs is ingebed in een klimaat waarin kinderen, ouders en medewerkers zich veilig voelen en worden uitgedaagd tot actieve betrokkenheid. De school onderhoudt een dialoog met de ouders over de onderwijsbehoeften voor hun kinderen. In de vormgeving van ons onderwijs willen wij met de opbrengsten van deze dialoog rekening houden.

We willen onderzoeken in hoeverre we van het grotendeels klassikale programma van nu verder op weg kunnen gaan naar minder klassikale instructie en meer begeleiding van leerlingen individueel of in kleinere groepen.

Zelfstandig werken van leerlingen die dat kunnen, toetsen die de ontwikkeling van leerlingen bewaken en stimuleren, geregeld klassenoverstijgend werken, rekening houden met verschillende leerstijlen en systematisch coöperatieve werkvormen zijn thema’s die hierbij horen.

Naast de methodes wordt gebruik gemaakt van andere leerbronnen zoals media, internet en bibliotheek.
Kortom, we willen een moderne school zijn met behoud van traditionele normen en waarden als "prestaties leveren" en "respect houden" voor de ander. De goede leerprestaties dienen hand in hand te gaan met een evenwichtige sociaal-emotionele ontwikkeling Bij het beoordelen van prestaties wordt rekening gehouden met vooruitgang op het eigen niveau van de kinderen.
2.1 Uitgangspunten en prioriteiten
2.1.1 Plezier

Het belangrijkste uitgangspunt is voor ons dat alle kinderen met plezier naar onze school komen. We gaan er vanuit dat een kind pas optimaal kan presteren als het zich veilig en prettig voelt in zijn omgeving.

We laten ruimte voor eigen initiatief en eigen inbreng van kinderen.
2.1.2 Sociale vaardigheden

Wij vinden het belangrijk dat kinderen leren hoe zij nu en in de toekomst kunnen deelnemen aan de samenleving. Daarom besteden we aandacht aan het begeleiden van gedrag van kinderen. Aandachtspunten daarbij zijn het overdenken en vastleggen van schoolregels en afspraken, een positieve benadering van het gedrag van leerlingen, een daarbij passende inrichting van de school en het invoeren van een methode om kinderen met elkaar en met volwassenen te leren omgaan.

Een aantal leerkrachten heeft een training gevolgd over de methode ’Leefstijl’. Wij werken met deze methode omdat we bewust aandacht willen besteden aan sociaal- emotionele vaardigheden. Niet alleen om probleemgedrag te bestrijden en ongewenst gedrag te voorkomen. Ook voor het optimaal functioneren van kinderen en het ontwikkelen van hun talenten zijn vaardigheden onmisbaar zoals luisteren, samen delen, vragen of je met de ander mag spelen, op je beurt wachten, weten waar je goed in bent, ruzies oplossen en voor jezelf opkomen.

Om dit omgaan met elkaar te stimuleren, werken de kinderen alleen of in groepsverband, geheel zelfstandig of via geleide opdrachten.


2.1.3 Het individuele kind

We proberen zoveel mogelijk rekening te houden met de kwaliteiten van het individuele kind.

Kwaliteiten zowel op leergebied, maar ook met betrekking tot gedrag. Kinderen die problemen hebben, proberen we zoveel mogelijk binnen onze eigen school te begeleiden.

De teamleden worden via nascholingscursussen en tijdens thematische vergaderingen voortdurend op de hoogte gehouden van de laatste nieuwe ontwikkelingen op dit gebied.


2.1.4 Verschillende werkvormen

In het hedendaagse onderwijs kunnen we niet meer spreken van één gehanteerde werkvorm. Ieder vak, ieder aandachtspunt, vereist een andere aanpak, en dus vaak een andere werkvorm. Zo kunnen we bijvoorbeeld conflicten tussen kinderen onderling bespreken in een kringgesprek, een taalles maken in klassikaal verband, een groepje leerlingen laten werken met de computer, een project over een onderwerp zelfstandig verwerken, of een werkstuk maken met een klein groepje leerlingen.

Het toepassen van verschillende groeperings– en werkvormen maakt het voor de leerkrachten mogelijk om beter te kunnen omgaan met verschillen tussen kinderen.
2.1.5 Zelfstandig werken en leren in onder- en bovenbouw.

We zien Zelfstandig Werken als middel om te komen tot zorgverbreding en bevordering van zelfstandigheid (autonomie).

Adaptief onderwijs is onderwijs dat zich (binnen bepaalde grenzen) aanpast aan de behoeften van onze leerlingen. Bij adaptief onderwijs gaat het erom dat de leerkracht het voorkomen van verschillende individuele mogelijkheden en behoeften van leerlingen vanzelfsprekend vindt en er naar streeft het onderwijsleerproces op deze mogelijkheden en behoeften af te stemmen.

Om rekening te houden met verschillende behoeften van kinderen is het belangrijk dat ze uitgedaagd worden om actief te zijn, om hun eigen grenzen te verkennen en ook om die samen met de leerkracht te verleggen. Nieuwsgierig te worden naar wat ze nog niet kunnen en weten. Stimulerend onderwijs is onderwijs dat uit kinderen haalt wat er in zit. Enige richtpunten hierbij zijn: • Betekenisvol spelen en leren. Kinderen die de betekenis van lees – en schrijfactiviteiten eerst verkend hebben in “doen – alsof “ situaties zullen gemotiveerd zijn om te leren lezen en schrijven. Een effectief aanbod kan dus bestaan uit vooral spelactiviteiten.

 • De leerkracht zorgt samen met de kinderen voor een zone van naaste ontwikkeling. Sturing aanbrengen is een kwestie van bemiddelen tussen mogelijkheden en behoeften van de kinderen enerzijds en gerichte ontwikkelingsstimulering anderzijds.

 • Een ondersteunende inzet van materialen enerzijds en middelen anderzijds. Materialen en middelen moeten ook “functioneel “ zijn.

We kiezen bewust voor heterogene groepen in de kleutergroepen zodat de kinderen van en met elkaar kunnen leren.

Om rekening te houden met verschillende behoeften van leerlingen maakt de leerkracht gebruik van uiteenlopende materialen, kiest hij of zij afhankelijk van de behoeften van de leerlingen instructieprincipes en leerroutes. Het doel hiervan is dat de leerling de basisvaardigheden (lezen, taal, rekenen) beheerst en dat hij steeds meer zelf verantwoordelijkheid neemt voor de planning, uitvoering en evaluatie van zijn eigen kunnen.

Bij adaptief onderwijs is de groepsleerkracht verantwoordelijk voor het leren van alle leerlingen. Adaptief onderwijs betekent dus 'goed' en 'effectief’ onderwijs voor alle leerlingen, maar in het bijzonder voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.

Adaptief onderwijs gaat ervan uit dat verschillende behoeften vanzelfsprekend zijn. Adaptief onderwijs daagt de leerkracht uit om daaraan tegemoet te komen. Leerlingen mogen verschillend zijn. De leerkracht verwacht ook niet anders. Dat vraagt van hem dat hij in zowel pedagogisch, didactisch als organisatorisch opzicht zijn onderwijs aanpast.


Samengevat, een verantwoorde opvang van leerlingen vraagt van de groepsleerkracht dat hij onderwijs geeft dat is toegesneden op hun onderwijsbehoeften. Dat houdt in dat hij zowel in pedagogisch als in didactisch opzicht moet kunnen differentiëren Om dat te kunnen bereiken moet hij in staat zijn het onderwijs in de groep effectief te organiseren. De leerkracht is verantwoordelijk voor de leerlingenzorg in de groep. Dat is niet altijd een gemakkelijk opgave.
Wat betekent zelfstandig werken voor de kinderen?

Het betekent dat het kind meer moeite moet doen om zelf oplossingen te bedenken. Ook betekent het dat de kinderen elkaar meer nodig hebben. De leerkracht is niet de enige bij wie het kind terecht kan en bovendien niet op alle momenten van de dag.

Het zelfstandig werken is iets waar de kinderen langzaam aan moeten wennen. In het begin zal het soms moeilijk zijn, maar na enige tijd geeft het veel meer voldoening. Het kind is trots op het eigen werk.
Wat betekent zelfstandigheid voor de kinderen thuis?

Wanneer de zelfstandigheid van de kinderen binnen school wordt aangemoedigd is de kans groot dat ze zich ook buiten de school zelfstandiger gaan gedragen. Omgekeerd: wanneer een kind thuis gewend is zelf problemen op te lossen en de zelfstandigheid aangemoedigd wordt, zal dit kind ook zelfstandiger gedrag vertonen op school. Een kind dat thuis nooit geleerd heeft het speelgoed op te ruimen, zal ook op school niet opruimen. Een kind dat op school leert om bepaalde materialen zelf te pakken uit de kast, maar dat thuis niet mag, kan in de problemen komen.

Het is duidelijk dat ouders en leerkrachten met elkaar contact moeten hebben en zoveel mogelijk een lijn moeten trekken. Het is belangrijk dat er in de opvoeding niet te grote verschillen voor de kinderen zijn.
Wat betekent het zelfstandig werken voor de leerkracht?

Allereerst is het van belang dat de leerkracht het kind de ruimte geeft om te groeien in zelfstandigheid. Dit vereist een aantal vaardigheden, maar vooral vereist het een bepaalde houding.

In de praktijk blijken veel opvoeders (ouders en leerkrachten) vaak te gehaast, te ongeduldig ("Het duurt soms zo lang als kinderen zelf iets moeten doen”). Vooral in het begin. Soms vinden opvoeders het een te groot risico om verantwoordelijkheid aan kinderen te geven. Er is angst voor chaos of voor het kapotgaan van materiaal. Veel opvoeders willen dit voorkomen en doen dan allerlei dingen voor de kinderen. Door dit soort hulp worden kinderen vaak klein gehouden en blijven ze onzelfstandig. Vaak zijn ouders en leerkrachten ongeduldig en daardoor geneigd om te snel te reageren op kinderen. Kinderen krijgen dan geen kans om te leren problemen op te lossen.

Het opvoeden tot zelfstandigheid heeft vaak veel te maken met de rol- en taakopvatting van de leerkracht. Als een leerkracht zichzelf ziet als de centrale figuur die alles moet oplossen, zal hij daarmee vaak de eigen initiatieven van de kinderen terugdringen. Het gaat erom dat hij af zij in staat is om het juiste midden te vinden tussen regels stellen (structuur bieden) en vrijheid geven aan de kinderen.


Wat betekent het zelfstandig werken voor de praktijk in de klas?

Leerkrachten kunnen het zelfstandig werken bevorderen door: • De leerlingen de tijd en ruimte geven om zelf na te denken over allerlei problemen en zelf activiteiten uit te voeren.

 • Te anticiperen op allerlei problemen die zich kunnen voordoen via gesprekken over probleemsituaties.

 • De kinderen zoveel mogelijk zelf oplossingen te laten bedenken.

 • Duidelijke afspraken met de kinderen te maken. Het is belangrijk dat kinderen weten en begrijpen waarom die afspraken er zijn.

 • De kinderen elkaar te laten helpen. Dit draagt mede bij tot de bevordering van het verantwoordelijkheidsbesef, ook voor de ander.

 • Materialen en hulpmiddelen een duidelijke en vaste plaats te geven. Daarbij kunnen we kleuren en symbolen als herkenningstekens gebruiken.

 • Het geven van duidelijke werkopdrachten, welke dusdanig van aard zijn dat de kinderen gedurende een bepaalde tijd door kunnen werken.

Groep 1 en 2:

De leerkrachten trachten de leerlingen aan te sturen op zelfstandigheid en zelfverantwoordelijkheid door onder meer het gebruik van een weektaak en een kiesbord.

Groep 3 t/m 8:

In deze groepen werken de kinderen met weektaakformulieren.  1   2   3   4   5   6

 • Inhoud van deze schoolgids: BLZ Een woord vooraf 2 1. De school
 • Van 2012-2013 naar 2013-2014
 • Waarom een schoolgids voor ouders
 • Wat staat er in deze schoolgids
 • Wie hebben aan de schoolgids gewerkt
 • Bereikbaarheid directeur
 • Reacties
 • 1.5 Aanmelden van leerlingen
 • 1.6 Voor het eerst naar school
 • Probeer
 • 1.7 Surveillance voor school
 • 2. Waar de school voor staat
 • 2.1 Uitgangspunten en prioriteiten 2.1.1 Plezier
 • 2.1.2 Sociale vaardigheden
 • 2.1.3 Het individuele kind
 • 2.1.4 Verschillende werkvormen
 • 2.1.5 Zelfstandig werken en leren in onder- en bovenbouw.
 • Wat betekent zelfstandig werken voor de kinderen
 • Wat betekent zelfstandigheid voor de kinderen thuis
 • Wat betekent het zelfstandig werken voor de leerkracht
 • Wat betekent het zelfstandig werken voor de praktijk in de klas

 • Dovnload 442.45 Kb.