Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Conceptverslag van een notaoverleg

Dovnload 332.65 Kb.

Conceptverslag van een notaoverlegPagina1/11
Datum01.08.2017
Grootte332.65 Kb.

Dovnload 332.65 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


CONCEPTVERSLAG VAN EEN NOTAOVERLEG

De vaste commissie voor Europese Zaken heeft op 7 december 2015 overleg gevoerd met de heer Koenders, minister van Buitenlandse Zaken en de heer Rutte, minister-president, minister van Algemene Zaken over de Staat van de Europese Unie.

Van dit overleg brengt de commissie bijgaand geredigeerd woordelijk verslag uit.

De voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken,


Azmani

De griffier van de vaste commissie voor Europese Zaken,


Van Keulen

Voorzitter: Van Miltenburg


Griffier: Van Keulen

Aanwezig zijn elf leden der Kamer, te weten: Beertema, Bisschop, Van Bommel, Bontes, Grashoff, Maij, Omtzigt, Thieme, Verhoeven, Voordewind en Van 't Wout,

en de heer Koenders, minister van Buitenlandse Zaken, en de heer Rutte, minister-president, minister van Algemene Zaken,

alsmede de heer De Jong, lid EP, mevrouw De Lange, lid EP, mevrouw Hazekamp, lid EP, mevrouw Sargentini, lid EP, de heer Tang, lid EP, de heer Van Baalen, lid EP en de heer Van Dalen, Lid EP.

Aanvang 12.25 uur.

De voorzitter:


Een moment. Ik schors de vergadering voor enkele ogenblikken.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.


Staat van de Unie


Aan de orde is de behandeling van:

  • de brief van de minister van Buitenlandse Zaken d.d. 16 november 2015 inzake de Staat van de Europese Unie 2015 (34166, nr. 22) (34166, nr. 22);

  • de brief van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) te Den Haag d.d. 8 oktober 2015 inzake de aanbieding publicatie "Nederland in Europees perspectief" (2015Z18827);

  • de brief van de minister van Buitenlandse Zaken d.d. 24 november 2015 inzake verslag van de Raad Algemene Zaken van 17 november 2015 (21501-02, nr. 1556).

De voorzitter:


Wij voeren vandaag een notaoverleg. Het voelt als een plenair debat, het debat wordt ook gehouden in de plenaire zaal, maar het gaat de boeken in als een notaoverleg. De leden hebben in de commissievergadering met elkaar afgesproken wat de spreektijden zijn.

Vanmorgen hebben de leden van het Europees Parlement en de Tweede Kamerleden onderling met elkaar gesproken. Voor dit debat hebben zich negentien sprekers gemeld.

Overigens, voordat ik verderga: ik heet de minister-president en de minister van Buitenlandse Zaken van harte welkom.

Nu kom ik weer terug op de procedure. Er zijn negentien sprekers. De minister-president en de minister van Buitenlandse Zaken hebben voor dit debat de hele middag vrijgemaakt, maar zij hebben afspraken voor de avond. De vergadering kan dus niet erg ver uitlopen. Dat betekent dat heel beperkt kan worden geïnterrumpeerd. Omdat de leden onderling hebben overlegd, ga ik het Reglement van Orde streng toepassen. Dat betekent dat Tweede Kamerleden elkaar mogen interrumperen. Ik zou zeggen: in de eerste termijn vier interrupties per fractie. Daarna gaan wij verder met de termijn van de regering. Dan zullen wij bekijken hoe wij met de tijd uitkomen. Hoe minder u elkaar interrumpeert, hoe meer tijd u overhoudt voor een debat met de regering. Zo gaat dat.

Ik geef in dit debat als eerste het woord aan de heer Bas van 't Wout, woordvoerder voor de VVD.

De heer Van 't Wout (VVD):


Mevrouw de voorzitter. Europa staat onder enorme druk. Na de eurocrisis worden wij nu geconfronteerd met een enorme migratiecrisis, waarbij honderdduizenden mensen ongecontroleerd Europa in trekken. In november werd Europa in het hart geraakt, toen idiote islamitische barbaren veel gewone, onschuldige mensen in Parijs op brute wijze vermoordden. Ondertussen blijft het onrustig aan de oostgrens, waar de Russische beer weer als vanouds gromt. Een van onze belangrijkste partners in de Unie, het Verenigd Koninkrijk, dreigt de Europese Unie zelfs te verlaten. Als wij naar de hele wereld kijken, zien wij dat met name de opkomst van Azië ervoor zorgt dat de positie van Europa in de wereld kleiner wordt. Onder dit heel ingewikkelde gesternte zal Nederland vanaf 1 januari voorzitter van de Europese Unie zijn. Voor de VVD-fractie is de Europese Unie geen doel op zichzelf. Het is een middel, zoals dat soms de gemeente, soms de provincie en soms de nationale overheid is. De VVD wil een nuchtere en praktische houding richting Europa. Het is onzinnig om te denken dat we de uitdagingen en kansen in de wereld aankunnen zonder internationale samenwerking. Het is even onzinnig om Europa als panacee voor alle problemen te zien. Europa moet daar waar het meerwaarde heeft zijn bijdrage leveren aan een veilig en welvarend leven voor Nederlanders. De Unie is voor de VVD-fractie niet geslaagd wanneer mensen tranen in de ogen krijgen bij de negende symfonie van Beethoven, maar wanneer zij resultaten boekt voor gewone, hardwerkende Nederlanders.

De vragen waarvoor wij staan, zijn te groot en complex om altijd weer langs dezelfde vertrouwde lijnen aan te pakken. De Unie zelf is groter en complexer geworden. 28 lidstaten moeten overeenstemming zien te bereiken en dat gaat vaak moeizaam en traag. Wanneer afspraken worden gemaakt, zijn het te vaak alleen maar afspraken op papier. Wat de VVD-fractie betreft, gaat Nederland meer en vaker bekijken hoe we in nieuwe, alternatieve verbanden binnen en misschien soms zelfs buiten de Europese Unie het Nederlandse belang kunnen dienen. Neem bijvoorbeeld de interne en de digitale markt: een van de belangrijkste redenen om de Unie te hebben en voor de VVD-fractie ook een van de belangrijkste redenen om voor de Europese samenwerking te zijn. Maar voor een groot deel van de interne markt geldt helaas: dat zou een goed idee zijn. De voltooiing gaat te langzaam. Berekeningen laten zien dat we door die onvoltooide interne markt in Europa jaarlijks ruim een biljoen euro laten liggen; een één met twaalf nullen. Dat bedrag zouden wij als Europeanen meer in onze portemonnee kunnen krijgen wanneer wij de interne markt vervolmaken.

Onlangs verscheen een rapport van de AIV dat breed ingaat op het Europa van meerdere snelheden en aanraadt het concept te omarmen als nieuwe politieke realiteit. De VVD-fractie heeft dat vaker bepleit. Soms kun je dan vooroplopen, als het in ons belang is, soms doen we misschien ook niet mee. De VVD-fractie is er namelijk ook bezorgd over hoe het bijna sluipenderwijs met name in de plannen rond de eurozone te snel een kant opgaat die wij niet willen. Wij krijgen nog een kabinetsreactie op het rapport van de AIV en wij zullen het hier vast nog bespreken. De VVD-fractie roept het kabinet op om daar met een welwillende blik naar te kijken en vooral te beschrijven hoe wij het Nederlandse belang via dat model kunnen dienen.

Het niet-nakomen van afspraken is een hardnekkige Europese ziekte, of het nu gaat om begrotingsdiscipline, het bewaken van je grenzen of het opnemen van jouw eerlijke aandeel van vluchtelingen in de migratiecrisis. De VVD-fractie roept het kabinet op om hiervoor tijdens het voorzitterschap een remedie te vinden. Wij hebben begrepen dat er op dit moment wordt nagedacht over bijvoorbeeld een rol van de Raad Algemene Zaken hierin. Daarover zou ik graag meer horen. Dat klinkt als een interessant idee.

Wanneer landen structureel weigeren hun aandeel in een probleem te nemen, zoals wij nu zien in de vluchtelingencrisis, moeten daar uiteindelijk ook sancties tegenover kunnen staan. Het kan niet zo zijn dat wij de hele infrastructuur in Oost-Europa zo'n beetje hebben gefinancierd, met onder meer Nederlands belastinggeld, en dat vervolgens het opvangen van de vluchtelingen ook alleen op Nederlandse schouders terechtkomt. Wij willen graag dat de minister van Buitenlandse Zaken mogelijkheden gaat bekijken om bijvoorbeeld te korten op cohesiefondsen of structuurfondsen wanneer landen niet voldoen aan hun afspraken.

De huidige ongecontroleerde migratiestroom is een bedreiging voor onze manier van leven en onze verzorgingsstaat. De aantallen zijn te groot en de instroom is chaotisch. Iedereen weet dat dit nog maar het begin is. Als het de komende jaren al lukt — dat hopen wij natuurlijk allemaal — om het conflict in Syrië in te dammen, zullen er ongetwijfeld elders weer brandhaarden ontstaan. De demografische ontwikkelingen in Afrika zijn een tikkende tijdbom voor de stabiliteit van ons continent. De tijd van makkelijke oplossingen is allang voorbij. Waar het voorheen not done was om te spreken over Fort Europa, moeten wij dat nu met zijn allen heel snel opbouwen, want open binnengrenzen gaan niet samen met poreuze buitengrenzen.

Onlangs sloot de Europese Unie een deal met Turkije om de grote stroom vluchtelingen en migranten vanuit dat land — tot nu toe 580.000 — op te laten drogen. De VVD steunt dat, maar wel onder belangrijke voorwaarden. Ten eerste, no cure no pay. Er moet resultaat geboekt worden en pas daarna keer je geld uit. Ten tweede, geen twee migratiestromen. Turkije zal zo snel mogelijk mensen die via dat land hiernaartoe komen, moeten terugnemen en we gaan over tot hervestigen zodra de stroom substantieel is opgedroogd. Ten derde, geen gerommel met criteria, of het nu gaat om het visatraject of om de gesprekken over de hoofdstukken in het toetredingsproces tot de Unie.

De heer Verhoeven (D66):


Dat is gestaalde VVD-taal van de heer Van 't Wout. Die was anderhalf jaar geleden ook te horen. Toen zei de voorganger van de heer Van 't Wout, de heer Verheijen: stop maar met de toetredingssteun voor Turkije. Hij heeft toen een heleboel andere dingen gezegd over de omgang met Turkije en de manier waarop de VVD naar Turkije keek. Er is nu toch ineens een verandering opgetreden in die houding. Wij hebben afgelopen weken een paar keer geprobeerd om een debat te voeren met de premier over de deal die met Turkije gesloten is, en de VVD zei elke keer: wij vinden dat debat niet nodig, wij doen dat wel even bij de Staat van de Unie. Nu zegt de heer Van 't Wout: wij vinden die deal eigenlijk wel goed.

Wat is er nu eigenlijk gebeurd met de VVD in de afgelopen anderhalf jaar? Waarom kan het nu ineens allemaal wel?

De heer Van 't Wout (VVD):
Ik bestrijd dat wij er niet over willen debatteren. Zelfs op mijn initiatief is de spreektijd voor dit debat uitgebreid, zodat wij het hier over de Turkijedeal kunnen hebben. Dat wil ik wel graag even genoteerd hebben.

Ik heb net drie belangrijke voorwaarden genoemd voor de deal met Turkije. Wat is er veranderd? Er zijn inmiddels 580.00 mensen ongecontroleerd Europa binnengekomen. En ja, Turkije is geen leuk land en Erdogan is geen leuke man. Maar als je alleen maar met plezierige landjes wil samenwerken, dan wens ik je veel plezier met België, Luxemburg, Duitsland en nog een paar landen, maar daar zitten de problemen natuurlijk helemaal niet en daar lossen we zeker die migratiestroom niet mee op.

De heer Verhoeven (D66):
Volgens mij koersen we een beetje af op een botsing. De premier zegt elke keer in de Kamer dat we niet gaan morrelen aan de toetredingscriteria. Dat herhaalt de heer Van 't Wout nu ook. Dat is een heel helder standpunt. Tegelijkertijd wordt er natuurlijk wel steeds meegegaan in de wens van de Turken om te zeggen: we gaan nieuwe energie in de onderhandelingen steken, we gaan nieuwe snelheid op het proces zetten. Op een gegeven moment zal er toch een keer een rem moeten komen als klopt wat de heer Van 't Wout zegt, namelijk dat Turkije geen leuk land is en nog niet aan de eisen voldoet. Hoe ziet de VVD die aanstaande botsing? Of blijft de VVD iedereen voor de gek houden met dit soort stoere taal die uiteindelijk toch weer niet waargemaakt wordt?

De heer Van 't Wout (VVD):


Wat ons betreft, rommelen wij niet met de criteria. Dat proces is weer gaan lopen omdat de blokkades op hoofdstukken zijn verdwenen. Ik noem in dit verband hoofdstuk 17. Daarvan zeggen wij nu: goed, daar kun je over gaan praten met de Turken. Er zijn ook mensen die zeggen: juist een dialoog met Turkije zou kunnen helpen om de mensenrechtensituatie te verbeteren. Misschien valt daar wat voor te zeggen. Voor mij staat overeind dat je niet gaat rommelen met de criteria. Ik vermoed dat u en ik, hoewel ik hoop dat we nog lang collega's zijn, überhaupt niet gaan meemaken dat het besluit voor een lidmaatschap van Turkije voorligt. Men kachelt immers achteruit op de belangrijkste zaken. Als ik tegen die tijd mijn opvolgers zou mogen adviseren, zou ik zeggen: stem niet in met een lidmaatschap van Turkije.

De heer Voordewind (ChristenUnie):


Toch staat in de teksten dat dat versneld zal gebeuren. Als je niet gaat morrelen aan de criteria, wat betekent die versnelling dan? Die vraag blijft boven het debat hangen. Mijn vraag gaat over de visumliberalisatie. Blijkbaar hebben de Turken de vlag uitgehangen. Volgend jaar oktober gaat het gebeuren. Kan de heer Van 't Wout nu eens uitleggen wat de logischere situatie van het opvangen van de vluchtelingen en daar 3 miljard voor betalen, te maken heeft met een visumliberalisatie voor de Turken die naar Europa willen?

De heer Van 't Wout (VVD):


Dat is heel logisch, want in dat hele pakket van de visumliberalisatie zitten ook alle eisen rondom grensbewaking en de terugkeer en overname van mensen die wij terug kunnen sturen naar Turkije. Dat is een compleet pakket van maatregelen die bij elkaar horen, dat hier ook gewoon Kamerbreed is aangenomen. Daarvan zegt men nu: daar gaan we sneller naar kijken. Dat is op zich goed, omdat er belangrijke elementen in zitten die je nodig hebt om die vluchtelingenstroom in te dammen. Het gaat in dat hele pakket immers niet alleen om de visa. En verder geldt voor die visa dat Turkije aan allerlei eisen moet voldoen. Daar gaan we niet aan morrelen. Als het kan per oktober 2016, dan kan het. Maar het is, wat mij betreft, een open proces, want als ze er niet aan voldoen, gaan we ook niet doen.

De heer Voordewind (ChristenUnie):


"Als ze er niet aan voldoen …" Het is dan wel frappant dat de Turken er nu al van uitgaan dat ze oktober volgend jaar deze kant op kunnen reizen. Ik heb een vraag over de harde criteria van de VVD bij die deal. Op dit moment zitten er 130 vluchtelingen in de gevangenis die teruggestuurd dreigen te worden naar onveilige landen. Moet dit soort zaken niet eerst stoppen voordat er überhaupt één cent naar Turkije wordt overgemaakt? Laat ik een open vraag stellen: welke voorwaarden moeten er volgens de VVD aan Turkije gesteld worden voordat er ook maar één cent wordt overgemaakt?

De heer Van 't Wout (VVD):


Dat heb ik net gezegd. Ik heb drie belangrijke voorwaarden. Niet rommelen met de criteria is de eerste. Ik blijf het herhalen, want daaraan zullen wij continu alles toetsen. De tweede is no cure, no pay en de derde is dat we niet naast de ongecontroleerde stroom een nieuwe stroom gaan introduceren, zodat we twee migratiestromen hebben. Als we dat zouden doen, dan zouden we natuurlijk die hele deal niet hoeven te sluiten.

De heer Omtzigt (CDA):


De VVD heeft vorig jaar inderdaad de motie-Segers gesteund om de toetredingssteun stop te zetten omdat Turkije niet voldeed aan de voorwaarden. Nu zegt de heer Van 't Wout dat Turkije achteruitkachelt. Dat wil zeggen dat men het nog slechter is gaan doen en nog minder aan de voorwaarden voldoet. En dat zou het uitgelezen moment zijn voor de VVD om akkoord te gaan met het overmaken van 3 miljard euro en het openen van hoofdstuk 23 en 24 over democratie en rechtsstaat, hoofdstuk 26 over onderwijs en cultuur en zelfs hoofdstuk 31 over gemeenschappelijk buitenlands beleid. Kan de VVD uitleggen hoe je aan de ene kant kunt zeggen dat Turkije achteruitgaat en aan de andere kant Turkije op zo'n grote wijze kunt belonen?

De heer Van 't Wout (VVD):


Het is geen beloning, want die 3 miljard gaat niet naar de girorekening van de heer Erdogan maar naar projecten om de omstandigheden van de vluchtelingen in de kampen en de leefomstandigheden van vluchtelingen die buiten die kampen leven te verbeteren. Het verbaast mij dat ik het CDA daarbij niet aan mijn zijde vindt. Het is dus geen geld dat naar de Turkse overheid gaat. Wij houden vast aan het punt over de preaccessiegelden, want die gaan wel naar de Turkse regering. We hebben de minister daarover dit jaar vaker bevraagd. We weten ook dat dat moeilijk loopt in Europa. Het zijn dus twee verschillende geldstromen, waarvan er een naar de Turkse regering gaat en de ander nadrukkelijk niet.

Ik heb verder nu al een paar gezegd dat, hoe niet leuk je Turkije ook vindt, wij deze migratiecrisis niet gaan oplossen als we alleen maar zaken willen doen met allerlei leuke lieve landjes.

De heer Omtzigt (CDA):
Mij valt op dat ik maar op één vraag antwoord krijg, namelijk op mijn vraag over het geld. De VVD zegt nog steeds dat zij die miljard euro die wel naar de Turkse regering gaat, niet wil. Ik krijg op mijn tweede vraag geen antwoord, namelijk mijn vraag over het openen van toetredingsonderhandelingen over democratie en rechtsstaat, onderwijs en cultuur, en hoofdstuk 31, het gemeenschappelijk veiligheids- en buitenlands beleid. Nou, u weet ook wat Turkije dit weekend aan het doen is. Mijn vraag aan de VVD is of zij de lidmaatschapsonderhandelingen nu definitief heeft gekoppeld aan de problemen met de vluchtelingencrisis. Heeft de VVD verder ingestemd met het belonen van de regering-Erdogan voor — over de vraag of dat gaat lukken hebben we het nog wel — het zoeken van oplossingen voor de vluchtelingencrisis door met zevenmijlslaarzen door het toetredingsproces te gaan zodat Turkije snel lid kan worden?

De heer Van 't Wout (VVD):


Je kunt niet met zevenmijlslaarzen door het toetredingsproces gaan als je vasthoudt aan alle criteria. De Commissie is alleen maar bezig met de voorbereidingen om hoofdstukken te openen. Er lag wat Nederland betreft nergens een blokkade op. Er wordt nu een proces doorgezet, omdat op hoofdstuk 17 de blokkade is opgeheven. De Commissie is nu technische voorbereidingen aan het treffen voor het openen van andere hoofdstukken, waarop een blokkade ligt van in ieder geval Cyprus. We moeten dus nog maar zien hoever men daarmee komt. Veel belangrijker is de vraag of we hoofdstukken ooit gaan sluiten en wat we besluiten op het moment dat Turkije daadwerkelijk lid wil worden. Daarover zeg ik: ik kan me voorstellen dat mijn opvolgers daar nee tegen kunnen zeggen. Hoezeer die vluchtelingenstroom ook opdroogt, dat doet helemaal niets af aan de criteria in de gesprekken met Turkije. Dat is glashelder.

De voorzitter:


Ik wilde zeggen "gaat u verder met uw betoog", maar ik moet zeggen "wacht nog even", want mijnheer Grashoff wil u ook nog een vraag stellen.

De heer Grashoff (GroenLinks):


Ik heb een vraag over een iets ander aspect. Ik hoor de VVD heel stoer "no cure, no pay" zeggen, maar is de VVD het met mij eens dat je op hetzelfde moment dat je een illegale ongecontroleerde migrantenstroom zou willen indammen, ook zou moeten zorgen voor een fatsoenlijke legale mogelijkheid voor vluchtelingen om Europa binnen te komen? Zo niet, dan is het a. in strijd met allerlei verdragen en zou het b. geen enkele zin hebben, omdat er hoe dan ook altijd een grote illegale vluchtelingenstroom naar Europa zal blijven komen. Is de VVD het met mij eens dat die twee dingen ten minste gelijktijdig zouden moeten worden geregeld?

De heer Van 't Wout (VVD):


Nee, de VVD is niet voor het uitschrijven voor een blanco cheque aan Turkije.

De heer Grashoff (GroenLinks):


Dat is wel een heel wonderlijk antwoord op mijn vraag, want ik heb het niet over blanco cheques en al helemaal niet voor Turkije. Ik vraag of de VVD bereid zou zijn om gelijktijdig voorstellen aan elkaar te koppelen over het toelaten van een substantiële stroom vluchtelingen langs legale weg als zij een substantiële stroom langs illegale weg zou willen tegengaan.

De heer Van 't Wout (VVD):


Die hele Turkije-deal is een belangrijke stap in de uitvoering van het plan-Azmani. In dat plan staat al heel lang dat je ook moet kijken naar een beleid tot hervestiging op uitnodiging als wij die stroom ingedamd hebben. Dat vindt de VVD allang. Ik zeg alleen dat we bij de deal met Turkije niet naast de illegale en ongecontroleerde stroom die we nu hebben nog een tweede stroom moeten creëren. Die moet je oplossen. Daarna kun je gaan kijken naar het hervestigen van mensen als de druk op de kampen te groot wordt.

Turkije zal waarschijnlijk niet het laatste land zijn waar we afspraken mee zullen moeten maken. Een grote kanshebber is Egypte, ook geen fijn en leuk land. Wat de VVD betreft, wordt in al die deals niet alleen de wortel maar ook de stok gebruikt. Europa mag zelfbewust optreden. Wij zijn de grootste economie ter wereld en wij zijn een grote donor aan ontwikkelingssamenwerking. Hoe gaat het kabinet vormgeven aan de eerder zelf uitgesproken ambitie dat het bij dit soort afspraken niet alleen moet gaan om more for more, maar ook om less for less?

Voor de toekomst van Europa en onze positie in de EU vindt de VVD het van het grootste belang dat de Britten lid blijven van de Europese Unie. Het referendum zal Cameron zelf moeten winnen, maar wij kunnen helpen door in ieder geval een goed pakket aan hervormingen te realiseren. Als het Nederland lukt om een deal met de Britten te sluiten tijdens het voorzitterschap, lijkt mij dat een enorm groot succes.

Veel van wat Cameron vraagt, komt overeen met wat de VVD wil. Wat ons betreft omarmt Nederland dat pakket dan ook, bijvoorbeeld ook waar het gaat om de sociale zekerheid voor arbeidsmigranten vanuit de EU. Dat is een ambitie uit het regeerakkoord van onze twee partijen die niet gerealiseerd kan worden. Dit kan momentum geven om daar wel wat aan te gaan doen.

Ik zei het al eerder, dit Nederlands voorzitterschap vindt plaats middenin in een storm die door Europa raast. Dat is een grote uitdaging. Wij weten ook allemaal dat het voorzitterschap veel minder invloedrijk is dan vroeger. Maar de ogen van de wereld zullen op Nederland gericht zijn om problemen op te lossen. Het kabinet spreekt daarbij van een dienend voorzitterschap. Dat kan, maar wat de VVD betreft, betekent dit niet dat het Nederlands belang niet gediend wordt. Graag krijg ik daar een reactie van de minister-president op.

Wat wel het Nederlands belang kan dienen, is de hervorming van de Europese begroting, waar in de systematiek en in de verdeling van gelden van alles niet deugt. We zijn blij dat het kabinet gehoor heeft gegeven aan de oproep van de Kamer om hier tijdens het voorzitterschap echt een stap in te gaan zetten.

De VVD is niet voor of tegen de Europese Unie, zoals zij ook niet voor of tegen de nationale overheid is. Wij willen een Europa dat levert daar waar het een meerwaarde heeft, een Nederlands kabinet dat zich inzet om concrete resultaten te boeken voor ons land en onze belastingbetalers en een Europa dat niet zichtbaar is door propagandacampagnes, maar dat in het dagelijkse leven bijdraagt aan welvaart en veiligheid. Het gaat niet om het instituut, het gaat om het leven van al die gewone Nederlanders die echt wel snappen dat we Europa soms keihard nodig hebben en soms ook helemaal niet.

De voorzitter:


Voordat u gaat zitten, wil de heer Verhoeven nog een vraag stellen.

De heer Verhoeven (D66):


Ik heb nog een vraag over PNR, de uitwisseling van passagiersgegevens. Daarover is een deal aanstaande. Het is in ieder geval zo dat de Europese Raad, dus ook Nederland — daar is echter geen duidelijkheid over — heeft ingestemd met het plan dat nu voorligt, terwijl nog geen jaar geleden de VVD en de Partij van de Arbeid samen een voorstel van het kabinet hebben geblokkeerd. Hoe zit dat nu? Weet de heer Van 't Wout dat het kabinet daarmee akkoord is gegaan en dat de VVD ermee akkoord is gegaan dat het kabinet ermee akkoord is gegaan? Kortom: het is een beetje schimmig verlopen en we willen graag weten hoe dat zit.

De heer Van 't Wout (VVD):


Volgens mij is het niet schimmig. Er is hierover een brief naar de Kamer gestuurd. En de VVD steunt de kabinetsinzet zoals verwoord in die brief.

De heer Verhoeven (D66):


Dus vorig jaar was de VVD tegen deze aanpak van het uitwisselen van passagiersgegevens en nu is de VVD daar voorstander van?

De heer Van 't Wout (VVD):

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

  • Staat van de Unie

  • Dovnload 332.65 Kb.