Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Cao 2015 2016 Stichting Fokus Exploitatie

Dovnload 0.68 Mb.

Cao 2015 2016 Stichting Fokus ExploitatiePagina1/8
Datum12.05.2017
Grootte0.68 Mb.

Dovnload 0.68 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8

fokus zwCAO 2015 - 2016
Stichting Fokus Exploitatiefebruari 2016Fokus

Postbus 6124

9702 HC Groningen
Bezoekadres: Van Iddekingeweg 33
T (050) 521 72 00

F (050) 521 72 09

E info@fokuswonen.nl

I www.fokuswonen.nl

Fokus is de organisatie die verspreid over heel Nederland mensen met een ernstige lichamelijke handicap mogelijkheden biedt om onafhankelijk en zelfstandig te leven. Zó kunnen zij – als ieder ander – deelnemen aan het maatschappelijk leven.


Fokuswoningen zijn volledig aangepaste, gelijkvloerse huurwoningen, eigendom van een woningcorporatie. Fokus verleent daar assistentie bij algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL). Het bijzondere van Fokus is dat de dienstverlening gebeurt op afroep en op aanwijzing, gedurende 24 uur per etmaal. Kwaliteit, samenwerking en klanttevredenheid staan daarbij centraal.

Inhoudsopgave
Principeakkoord CAO 2015 - 2016…………………………………………………………………………… 6

Artikel 1 Begripsbepalingen…………………………………………………………………………… 9

Artikel 2 Toepasselijkheid……………………………………………………………………………… 10

Artikel 3 Het dienstverband…………………………………………………………………………… 11

1 Aanneming en duur van het dienstverband………………………………………………….. 11 2 Beëindiging van het dienstverband…………………………………………………………… 11

3 Aanpassing arbeidsduur……………………………………………………………………….. 11

4 Doorwerken na AOW-gerechtigde leeftijd……………………………………………………. 12

Artikel 4 Functies en salarisschalen…………………………………………………………………. 13

1 Algemeen………………………………………………………………………………………… 13

2 Periodieke verhoging………………………………………………………………………....... 13

3 Interne mobiliteit naar een nieuwe functie………………………………………………….… 13

4 Plaatsing in een hogere functie door herwaardering van de functie…………………….… 13

Artikel 5 Taak en functievervulling…………………………………………………………………… 14

1 Taakinhoud………………………………………………………………………………………. 14

2 Werktijden……………………………………………………………………………………...... 14

3 Functioneringsgesprek…………………………………………………………………………. 14

4 Werkoverleg……………………………………………………………………………………... 14

5 Verplichtingen van werknemers……………………………………………………………….. 14

Artikel 6 Verband tussen werktijd en salaris………………………………………………………. 15

Artikel 7 Bijzondere beloningen………………………………………………………………………. 16

1 Algemeen………………………………………………………………………………………… 16

2 Overwerk…………………………………………………………………………………………. 16

3 Slaapuren………………………………………………………………………………………… 16

4 Inconveniënte uren……………………………………………………………………………… 16

5 Waarneming van een hogere functie…………………………………………………………. 17

6 Reisuren-, reiskosten- en onkostenvergoeding……………………………………………… 17

7 Bereikbaarheidsdienst………………………………………………………………………….. 17

8 Extra taken ADL-assistent……………………………………………………………………... 17

Artikel 8 Vakantietoeslag en eindejaarsuitkering………………………………………………… 19

Artikel 9 Salarisbetaling………………………………………………………………………………… 20

Artikel 10 Arbeidsduur en werktijden………………………………………………………………….. 21

1 Algemeen………………………………………………………………………………………… 21

2 Arbeidsduur……………………………………………………………………………………… 21

3 Werktijdenregeling……………………………………………………………………………… 21

4 Pauze…………………………………………………………………………………………….. 21

5 Vrije dagen en weekenden…………………………………………………………………….. 21

6 Nachtdiensten…………………………………………………………………………………… 21

7 Verschoven diensten…………………………………………………………………………… 22

Artikel 11 Arbeidsongeschiktheid……………………………………………………………………… 23

1 Algemene verplichtingen van het personeel bij arbeidsongeschiktheid…………………... 23

2 Uitkeringen tijdens arbeidsongeschiktheid…………………………………………………… 23

3 Aanvullende afspraken tijdens arbeidsongeschiktheid……………………………………... 23

4 Weigeren of opschorten loondoorbetaling of aanvullingen…………………………………. 23

5 Medewerking vordering tot schadevergoeding………………………………………………. 24

6 Geneeskundig onderzoek……………………………………………………………………… 24

Artikel 12 Verlof wegens persoonlijke omstandigheden………………………………………… 25

Artikel 13 Ouderschapsverlof…………………………………………………………………………… 27

Artikel 14 Onbetaald Verlof……………………………………………………………………………… 28

Artikel 15 Levensloopregeling………………………………………………………………………… 29

Artikel 16 Vakantie………………………………………………………………………………………… 30

1 Algemeen………………………………………………………………………………………… 30

2 Aantal jaarlijkse vakantie-uren………………………………………………………………… 30

3 Tijdstip en duur van de vakantie………………………………………………………………. 30

4 Snipperdagen……………………………………………………………………………………. 30

5 Niet tijdig opgenomen vakantie-uren…………………………………………………………. 30

6 Het niet verwerven van vakantierechten gedurende onderbreking van het werk………... 30

7 Vakantie bij ontslag……………………………………………………………………………... 31

8 Vakantierechten over extra gewerkte uren…………………………………………………... 31

Artikel 17 Leeftijdbewust personeelsbeleid………………………………………………………….. 32

1 Algemeen………………………………………………………………………………………… 32

Artikel 18 Mededelingen aan werknemers……………………………………………………………. 33

Artikel 19 Diverse wederzijdse verplichtingen, samenhangend met het dienstverband…… 34

1 Werkgelegenheid……………………………………………………………………………….. 34

2 Geheimhouding en publicaties………………………………………………………………… 34

3 Uitvindingen en ideeën…………………………………………………………………………. 34

4 Veiligheid, gezondheid en welzijn……………………………………………………………... 34

5 Aansprakelijkheid……………………………………………………………………………….. 35

6 Zorg voor de bedrijfsmiddelen…………………………………………………………………. 35

7 Borstvoedingsregeling………………………………………………………………………….. 35

8 Persoonlijke gegevens…………………………………………………………………………. 35

9 Deelneming aan leveranties/geschenken……………………………………………………. 35

10 Bedrijfskleding en -schoeisel/persoonlijke beschermingsmiddelen……………………… 36

11 Nevenbetrekkingen……………………………………………………………………………. 36

12 Schorsing………………………………………………………………………………………. 36

13 Op non-actief-stelling…………………………………………………………………………. 36

Artikel 20 Jubileumtoelage……………………………………………………………………………… 37

Artikel 21 Meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden……………………………………………….. 38

Artikel 22 Ziektekostenverzekering…………………………………………………………………… 39

Artikel 23 Wachtgeld……………………………………………………………………………………… 40

Artikel 24 Uitkering na overlijden……………………………………………………………………… 41

Artikel 25 Pensioenregeling…………………………………………………………………………….. 42

Artikel 26 Ingeleende werknemers…………………………………………………………………….. 43

Artikel 27 Geschillenregeling…………………………………………………………………………… 44

Artikel 28 Vakbondsfaciliteiten………………………………………………………………………… 45

Artikel 29 Stagiaires…………………………………………………………………………………………. 46

Artikel 30 Tussentijds overleg……………………………………………………………………………... 47

Artikel 31 Looptijd…………………………………………………………………………………………. 48

Artikel 32 Overgangs- en slotbepalingen…………………………………………………………….. 49
Bijlagen
Bijlage I Salarisregeling………………………………………………………………………………… 50

Artikel 1 Salarisbepalende regelingen…………………………………………………………………. 50

Artikel 2 Overzichtslijst van functies en salarisgroepen…………………………………………….. 52

Artikel 3 Overzicht salarisbedragen per maand………………………………………………………. 55
Bijlage II Onkostenvergoedingen………………………………………………………………………. 56

Artikel 1 Thuiswerkplekken……………………………………………………………………………….. 56

Artikel 2 Telefoonkosten………………………………………………………………………………….. 56

Artikel 3 Reis- en verblijfkosten in verband met dienstreizen……………………………………….. 56

Artikel 4 Reiskosten woon-werkverkeer………………………………………………………………… 57
Bijlage III Studieregeling………………………………………………………………………………… 58

Artikel 1 Informatie………………………………………………………………………………………….. 58

Artikel 2 Werkwijze…………………………………………………………………………………………..58

Artikel 3 Algemene voorwaarden…………………………………………………………………………. 58

Artikel 4 Studiekosten………………………………………………………………………………………. 58

Artikel 5 Vergoeding en betaling………………………………………………………………………….. 59

Artikel 6 Terugvordering……………………………………………………………………………………. 59

Artikel 7 Aanvraagprocedure………………………………………………………………………………. 59
Bijlage IV Uitvoeringsregeling wachtgeld…………………………………………………………….. 60

Artikel 1 Wachtgeld………………………………………………………………………………………… 60

Artikel 2 Duur van het wachtgeld………………………………………………………………………… 60

Artikel 3 Hoogte van het wachtgeld……………………………………………………………………… 61

Artikel 4 Wachtgeld en pensioen…………………………………………………………………………. 61

Artikel 5 Verplichtingen van de werknemer/wachtgeldgerechtigde………………………………….. 61

Artikel 6 Vermindering van het wachtgeld………………………………………………………………. 61

Artikel 7 Verval van het wachtgeld……………………………………………………………………….. 62

Artikel 8 Uitkering bij overlijden…………………………………………………………………………… 62
Bijlage V Reglement Commissie van Geschillen…………………………………………………….. 63
Bijlage VI Meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden………………………………………………….. 65
Bijlage VII Reglement Levensloopregeling……………………………………………………………… 66

Artikel 1 Definities…………………………………………………………………………………………… 66

Artikel 2 Doel………………………………………………………………………………………………… 66

Artikel 3 Deelname………………………………………………………………………………………….. 66

Artikel 4 Inleg………………………………………………………………………………………………… 67

Artikel 5 Wijze van sparen…………………………………………………………………………………. 67

Artikel 6 Opname van tegoed……………………………………………………………………………… 68

Artikel 7 Afkoop……………………………………………………………………………………………… 68

Artikel 8 Verlof……………………………………………………………………………………………….. 68

Artikel 9 Looptijd levensloopregeling en slotbepalingen……………………………………………… 68
Bijlage VIII Protocol…………………………………………………………………………………………… 69

 1. Onderzoek jaarurensystematiek en flexibiliteit……………………………………………….. 69

 2. Ontzie- en leeftijdsgebonden maatregelen …………………………………………………… 69

 3. 3e WW jaar ……………………………………………………………………........................... 69

 4. Wachtgeld - Garantieregeling………………………………………………………………….. 69

 5. Functiewaardering(ORBA)…………………………………………………………………… 69

 6. Eenmalige uitkering……………………………………………………………………………....69

 7. ORT/vakantie ……………………………………………………………………………………..69

 8. Extra taken…………………………………………………………………………………………69


Bijlage IX Arbeidstijdenwet………………………………………………………………………………… 70Principeakkoord CAO 2015-2016 Stichting Fokus Exploitatie

Fokus en de vakorganisaties FNV en CNV Connectief hebben op 7 december constructief overleg gevoerd om tot een nieuwe CAO te komen. Dit overleg heeft geleid tot een principeakkoord


In de Adviesaanvraag Herontwerp Fokus 2015 is een financieel meerjarenperspectief opgenomen. Bij dit financieel meerjarenperspectief is uitgegaan van een bepaalde financiering vanuit VWS.

De inmiddels verschenen subsidieregeling lijkt aan te sluiten bij de verwachte financiering vanuit VWS, al kan dit nog niet met 100% zekerheid worden vastgesteld. Echter, hiervan uitgaand zien CAO-partijen voldoende toekomstperspectief voor Fokus.


In dit licht bezien, zijn Fokus en de vakorganisaties het volgende principeakkoord overeengekomen:

1. Looptijd

De looptijd van de CAO is 2 jaar, te weten van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2016.


2. Structurele salarisverbetering

Met ingang van 1 januari 2016 wordt het tabelsalaris structureel verhoogd met 1,4%.


3. Eindejaarsuitkering

De eindejaarsuitkering wordt in 2016 met 0,3% verhoogd van 6,2% naar 6,5% van het verdiende bruto jaarsalaris.


4. Eenmalige uitkering

In december 2015 ontvangen alle werknemers die in december 2015 in dienst zijn een eenmalige uitkering als compensatie voor het uitblijven van een CAO-stijging in 2015 ter hoogte van netto € 250,= per werknemer. Werkgever zal de resterende vrije ruimte in de werkkostenregeling (WKR) benutten.


5. Werkgeversbijdrage collectieve ziektekostenverzekering VGZ

Fokus zal ook in 2016 de premie van het extra en verplichte aanvullende pakket (MIX-pakket) op brutobasis vergoeden voor Fokus-medewerkers die zich hebben aangesloten bij het collectieve contract met VGZ. De vergoeding voor 2016 is € 12,84 bruto per maand.


6. ORT/vakantie

Er zijn gerechtelijke uitspraken over doorbetaling van ORT tijdens vakantie bekend. De exacte reikwijdte van deze uitspraken is voor Fokus nog niet bekend. Echter, om duidelijkheid in deze te scheppen, zijn CAO-partijen overeengekomen dat per 1 januari 2016 over opgenomen vakantie-uren de ORT, conform de cao-bepalingen, wordt vergoed op basis van de geregistreerde diensttijd in het rooster.


7. Vergoeding extra taken vervalt

De vergoeding voor extra taken zoals benoemd onder artikel 7 lid 8 cao komt per 1 januari 2016 te vervallen. De daaruit vrijvallende loonruimte is verwerkt in de loonsverhoging voor 2016.

Als gevolg van het herontwerp worden taken binnen het team verdeeld over alle teamleden en is een specifieke extra beloning voor bepaalde taken, zoals roosteren of mentorschap, niet meer op zijn plaats.

Het wegvallen van deze vergoeding wordt in 2016 eenmalig gecompenseerd. De ADL-assistenten die over 2015 een declarartie voor de vergoeding van extra taken indienden, krijgen in februari 2016 100 % van de gedeclareerde vergoeding voor extra taken over 2015 eenmalig bruto uitgekeerd.

Artikel 7 lid 8 wordt per 1 januari 2016 verwijderd uit de CAO.
8. Bereikbaarheidsdienst managers ADL-assistentie

Artikel 7.7 van de CAO wordt per 1 januari 2016 aangepast op de situatie zoals die gaat gelden voor managers ADL-assistentie. Dit betekent een bereikbaarheidsdienst op weekbasis t.b.v. telefonisch overleg in verband met eventuele calamiteiten in alle werkgebieden (heel Nederland). De vergoeding voor deze bereikbaarheidsdienst op weekbasis bedraagt 10 uren. Indien de betreffende manager ADL-assistentie als gevolg van de bereikbaarheidsdienst zelf werkzaamheden dient te gaan uitvoeren heeft hij voor deze uren recht op het van toepassing zijnde uurloon. De procedure van artikel 7 lid 6 sub b van de CAO is hierbij (zowel voor wat betreft de vergoeding van 10 uren als de daadwerkelijke werkzaamheden) van toepassing.


9. Lunchvergoeding defintief geschrapt

De lunchvergoeding zoals die is weergegeven in Bijlage II artikel 3 lid 1 van de CAO wordt per 1 januari 2016 geschrapt.


10. Reistijd i.v.m. scholing

De tekst van Bijlage III artikel 2 lid 1 van de CAO wordt per 1 januari 2016 vervangen door de volgende nieuwe tekst:

“Indien de studie plaatsvindt in opdracht van Fokus, worden de studiekosten en de daarvoor nodige reis- en verblijfskosten, vergoed conform de geldende regelingen. Ook de tijd nodig voor deelname aan studiebijeenkomsten, in de voor de betrokken werknemer geldende werktijd, wordt door Fokus vergoed conform de geldende regelingen, zoals die met instemming van de OR zijn overeengekomen.”
11. Protocol (bijlage VIII)

De volgende protocolafspraken worden, al dan niet geactualiseerd, gecontinueerd dan wel opgenomen:
 1. Onderzoek jaarurensystematiek en flexibiliteit

Partijen gaan gedurende de looptijd van deze CAO voorbereidend onderzoek doen naar inhoud en proces teneinde per 1 januari 2017 een jaarurensystematiek in te voeren.

Tevens doen partijen gedurende de looptijd van deze CAO onderzoek naar de noodzakelijke en gewenste flexibiliteit van de inzet van personeel, o.a. in contractomvang. Hierbij worden de jaarurensystematiek en de week/maandcontracten betrokken.


2 Ontzie- en leeftijdsgebonden maatregelen

Partijen zullen bij mogelijke strijdigheid van bepalingen van de CAO Fokus met de wet Gelijke Behandeling, overleg voeren. Doel van het overleg is de strijdigheid op te heffen, mede rekening houdend met de actuele inzichten van onder meer de Commissie Gelijke Behandeling.


3 3e WW jaar

CAO-partijen spreken af dat de duur en de opbouw van de WW en de loongerelateerde WGA worden gerepareerd conform de afspraken die hierover in het Sociaal Akkoord van april 2013 en in de brieven van de Stichting van de Arbeid van 24 december 2013, 11 juli 2014 en 24 november 2015 zijn gemaakt. CAO-partijen schatten in dat de uitvoeringskosten van de private aanvullende WW/WGA in 2016 en 2017 0,2% van het SV-loon kost. Werknemers nemen de volledige premie inclusief uitvoeringskosten van de private aanvullende WW/WGA voor hun rekening, middels een inhouding op het netto-loon.

CAO-partijen spreken af zich aan te sluiten bij de op te richten nationale private uitvoerder voor de aanvullende private WW/WGA, zodra deze bekend is. De nationale uitvoerder zal een uniforme regeling voor alle werknemers introduceren en voorleggen aan decentrale CAO-partijen. Deze regeling nemen CAO-partijen één op één over.

De beoogde looptijd van deze afspraak bedraagt 5 jaar.

4 Wachtgeld - Garantieregeling

Op initiatief van Gokus studeren partijen gedurende de looptijd van deze CAO op de wachtgeldregeling met het doel om in de volgende CAO per 1-1-2017 een toekomstbestendige en eenvoudig uitvoerbare regeling te introduceren, waarbij samenloop tussen wachtgeld en transitievergoeding wordt voorkomen. Bij de studie worden ook een aantal uitvoeringsproblemen met betrekking tot de huidige wachtgelregeling betrokken.


5 Functiewaardering (ORBA)

Eind 2016 zal Fokus de geactualiseerde functiebeschrijving van ADL-assistent bespreken met ADL-assistenten; dit in verband met het feit dat er dan enige tijd in de nieuwe organisatie-inrichting is gewerkt.

Vakorganisaties zullen dit principeakkoord positief aan hun leden voorleggen.

Groningen, 7 december 2015

Stichting Fokus Exploitatie FNV CNV Connectief

Tussen de ondergetekenden
 • Stichting Fokus Exploitatie te Groningen

als partij ter ene zijde
en


 • FNV,

 • CNV Connectief,

elk als partij ter andere zijde.
Artikel 1 Begripsbepalingen
In deze CAO wordt verstaan onder:

 • Fokus de Stichting Fokus Exploitatie

 • vakorganisaties FNV, CNV Connectief,

hetzij afzonderlijk, hetzij gezamenlijk;

 • bestuur het statutaire bestuur van Fokus;

 • werknemer ieder, die met Fokus een arbeidsovereenkomst als bedoeld in artikel 610

van het Burgerlijk Wetboek heeft aangegaan met uitzondering van vakantiewerkers;

 • CAO deze Collectieve Arbeidsovereenkomst;

 • ondernemings- de ingevolge de Wet op de ondernemingsraden bij Fokus ingestelde

raad ondernemingsraad;

 • ADL-assistentie assistentie bij algemene dagelijkse levensverrichtingen, voor zover nodig aan cliënten

te verlenen en beschikbaar gedurende alle uren van de dag en alle dagen van de

week, waardoor een situatie bestaat, die voor de betrokken werknemers veelal zogenaamde zwevende pauzes met zich meebrengt; • ADL-assistent werknemers met een dienstverband van ten minste 20 uur per maand;

 • cliënt bewoner van een Fokus-woning die diensten van Fokus ontvangt, respectievelijk de persoon die diensten van Fokus afneemt, maar geen bewoner is van een Fokus-

woning;

 • maand kalendermaand;

- week kalenderweek lopend van zondag 00.00 tot zaterdag 24.00 uur;

 • dag kalenderdag;

 • normale ADL-assistentie of wachttijden van minstens 8 en voor de nachtdienst maximaal 9,
  ADL-dienst aaneengesloten uren, onderbroken door rusttijd(en);

 • dagdiensten vroege en late diensten tussen 07.00 en 24.00 uur;

- nachtdienst dienst met meer dan 1 uur werken tussen 00.00 en 06.00 uur;

- weekend een blok waarin zaterdag en zondag vallen van tenminste 58 uur;

- gebroken dienst dienst binnen welke de werktijd wordt onderbroken gedurende ten minste 1 uur en ten hoogste 3 uren;

- verschoven dienst het verplaatsen van een aantal aaneengesloten uren waarop de werknemer volgens rooster arbeid zou moeten verrichten, naar enig ander moment, waarop de werknemer volgens rooster geen arbeid zou dienen te verrichten,

- rooster een door Fokus vastgestelde regeling, die aangeeft, op welke tijdstippen de
werknemer gewoonlijk c.q. periodiek de werkzaamheden begint,

onderbreekt en beëindigt; • feest- en gedenk- nieuwjaarsdag, de beide paasdagen, de door de overheid aangewezen dag ter

dagen viering van Koningsdag alsmede hemelvaartsdag, de beide pinksterdagen, de

beide kerstdagen en 5 mei, verder oudejaarsavond en de avond voor Kerstmis tussen

18 en 24 uur;


 • maandsalaris het salaris als bedoeld in Bijlage I of volgens de individuele arbeidsovereenkomst,

waarbij het salaris in Bijlage I naar rato van de overeengekomen arbeidsduur wordt
berekend;

- overwerk de mate waarin, in opdracht van Fokus, arbeid wordt verricht waardoor de normale dienst wordt verlengd dan wel de 36-urige werkweek wordt overschreden; • extra gewerkte gewerkte uren boven het aantal uren dat in de arbeidsovereenkomst is opgenomen;

uren

 • vakantiewerkers werknemers die op grond van een vakantiecontract zijn aangesteld

gedurende de normale vakantieperiodes;

 • volledig dienst- dienstverband voor 36 uur per week;

verband

 • deeltijdarbeid van deeltijdarbeid is sprake als een werknemer een dienstverband heeft

voor minder dan 36 uur per week;

- partner de wettelijke echtgeno(o)t(e), de geregistreerde partner of de partner met wie de werknemer blijkens een schriftelijke verklaring uit de gemeentelijke basisadministratie duurzaam samenleeft op eenzelfde adres; deze schriftelijke verklaring maakt deel uit van het personeelsdossier van de betrokkene; • BW Burgerlijk Wetboek (boek 7, titel 10).
  1   2   3   4   5   6   7   8


Dovnload 0.68 Mb.