Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Ao maatschappelijke Opvang en Zwerfjongeren 17 december 2014

Dovnload 10.5 Kb.

Ao maatschappelijke Opvang en Zwerfjongeren 17 december 2014Datum30.01.2019
Grootte10.5 Kb.

Dovnload 10.5 Kb.

AO Maatschappelijke Opvang en Zwerfjongeren 17 december 2014

Op 17 december 2014 vond een Algemeen Overleg plaats over Maatschappelijke Opvang en Zwerfjongeren. Op de agenda stonden:

- de evaluatie van het Plan van Aanpak Maatschappelijke Opvang (rapport Trimbos Instituut),

- de VWS voortgangsrapportage Maatschappelijke Opvang (inclusief quick scan huisuitzettingen door Panteia Research)

De FO had een brief gestuurd, evenals Stichting Zwerfjongeren Nederland. De SP had een telefonische ronde langs opvanginstellingen gedaan om een idee van de stand van zaken te krijgen. Aan het debat deden vier partijen mee: de PvdA, VVD, CDA en SP.

Kamerlid Tjitske Siderius (SP) stelde vragen over de oorzaken van de toename van dakloosheid, de eigen bijdragen in de MO, de relatie tussen bezuinigingen in de ggz en de toename van dakloze psychiatrische patiënten, en over wachtlijsten voor opvang. Ook vroeg zij of staatssecretaris van Rijn iets kan doen aan de boetes die mensen krijgen omdat zij buiten op straat slapen.

Kamerlid Ybeltje Berckmoes-Duindam (VVD) stelde vragen over de toegang, doorstroom en preventie in de maatschappelijke opvang. Mevrouw Berckmoes vroeg specifiek hoe het zit met de postadressenregelingen omdat veel dakloze mensen moeite hebben om zich weer in de Basisregistratie van gemeenten in te schrijven. Verder vroeg zij naar maatregelen op het gebied van huisvesting om doorstroom te bevorderen. Ze verzocht staatssecretaris van Rijn om overleg met minister Blok van Wonen over voldoende goedkope huisvesting en de afspraken hierover met gemeenten.

Kamerlid Agnes Wolbert (PvdA, vervangt Otwin van Dijk wegens ziekteverlof) vroeg de staatssecretaris naar de situatie van mensen die in de problemen raken doordat veel overheidsregels met elkaar in tegenspraak zijn. De PvdA vroeg om een toezegging van een ‘doorbraakgroep’ die elkaar tegensprekende regels, bijvoorbeeld op het gebied van toeslagen, incasso en schulden, gaat aanpakken. Een interdepartementale werkgroep die dat soort regels in kaart brengt en aanpakt. Ook vroeg ze naar maatregelen die vroeg-signalering van schulden mogelijk maken om dakloosheid te voorkomen. Mevrouw Wolbert gaf verder aan dat geen goed zicht bestaat op het volume aan huisvesting dat nodig is vanwege de ambulantisering van ggz patiënten. Gemeenten moeten zicht krijgen op het aantal woningen dat nodig is voor doorstroom van ggz en MO cliënten. Verder vroeg zij aandacht voor Housing First voor jongeren en voor de financiering van de zorg die Straatdokters leveren aan dakloze mensen.

Kamerlid Mona Keijzer (CDA) vroeg aandacht voor de belemmeringen bij het uitvoeren van de postadressenregeling, voor de effecten van de beddenreductie in de ggz op de toename van het aantal dakloze mensen en voor het mogelijk maken van de subsidieregeling ‘Veilig werken in de zorg’ voor instellingen voor maatschappelijke opvang. Verder vroeg ze ook of staatssecretaris van Rijn met minister Blok wil overleggen over een noodzakelijke impuls voor meer goedkope woningen voor uitstroom uit de opvang.

In zijn reactie op de vragen en opmerkingen van de vaste Kamercommissie gaf de staatssecretaris eerst aan welke resultaten de laatste acht jaar zijn bereikt. Het Plan van Aanpak MO en de Stedelijke Kompassen hebben hun waarde bewezen. De centrumgemeenten hebben veel tot stand gebracht. Hij kondigt aan dat de centrumgemeenten in 2015 ook regionale beleidsplannen Beschermd Wonen en Opvang gaan maken, in navolging van de Stedelijke Kompassen.

De landelijke toegang is nog steeds niet goed geregeld in de praktijk geeft de staatssecretaris aan. Daarom zullen de 43 wethouders van de centrumgemeenten een convenant ondertekenen waarin ze afspreken hoe zij samen de landelijke toegang waarborgen. Hij zal dat in 2015 controleren door een nieuw onderzoek van het Trimbos Instituut met mystery guests.

De staatssecretaris geeft verder aan dat hij samen met de VNG en Federatie Opvang een kwaliteitskader voor de maatschappelijke opvang wil ontwikkelen. Het convenant en het kwaliteitskader vormen randvoorwaarden voor het uitoefenen van de taken voor de centrumgemeenten. De decentralisaties zijn bedoeld om gemeenten de beleidsruimte te geven om lokale en regionale oplossingen te bedenken. Juist voor doelgroepen die een integrale aanpak van problemen nodig hebben, opent dat nieuwe mogelijkheden. De centrumgemeenten krijgen meer mogelijkheden voor maatwerk en de staatssecretaris zal hen daarbij ondersteunen. Hij wil daarbij ook tot een nieuwe agenda komen: kennisontwikkeling, bekostiging, kwaliteit, effectiviteit e.d.

Op de vraag van de PvdA om een interdepartementale doorbraakgroep inzake contraproductieve regelgeving zegt hij toe die te zullen instellen. Ook gaat hij een Aanjaagprogramma Housing First ondersteunen waarin VNG, Federatie Opvang en Radboud Universiteit Nijmegen deelnemen. Hij zegt ook dat het Trimbos Instituut in kaart gaat brengen hoe gemeenten omgaan met de wettelijke taak om aansluitende zorg voor 18min en 18plus jongeren te organiseren die de jeugdzorg verlaten.

Op de vraag van de PvdA over de effecten van de ambulantisering van de ggz geeft de staatssecretaris aan dat inhoudelijke afspraken gemaakt moeten worden in het kader van de regionale beleidsplannen voor beschermd wonen en opvang. Ook het monitoren van wachtlijsten moet daar onderdeel van zijn.

Hij zal met minister Blok bespreken in het kader van het wetsvoorstel Herziening Woningmarkt wat er gedaan kan worden voor specifieke groepen aan de onderkant van de woningmarkt zoals MO en GGZ doelgroepen.

Over het schrappen van boetes voor buitenslapen en over het lotingsysteem voor bedden in de nachtopvang zegt de staatssecretaris dat hij dit gaat bespreken met de gemeenten. Hij zal in de volgende voortgangsrapportage (zomer/ na de zomer) melden wat dit heeft opgeleverd.

Over de problemen met de Belastingdienst en de beslagvrije voet geeft de staatssecretaris aan dat hierover een brief in antwoord op Kamervragen aan staatssecretaris Klijnsma van SZW aan de Kamer wordt gezonden. De Tweede Kamer ontvangt ook een brief van SZW wanneer de kostendelersnorm van toepassing is op mensen in opvangvoorzieningen. Over de postadressenregeling zei hij dat er veel informatie online beschikbaar is, bij gemeenten en bij de Nederlandse Vereniging van Burgerzaken. Dat lijkt hem afdoende, er hoeft geen nieuwe handreiking te komen hoe het zit met inschrijving in de Basisregistratie Personen voor dakloze mensen.

De staatssecretaris laat uitzoeken hoe het zit met de subsidieregeling Veilig Werken in de Zorg die nu niet voor opvanginstellingen open staat. Hij komt ook nog terug op de vraag hoe de financiering van de zorg die Straatdokters leveren, is geregeld.Aan het slot van het debat vraagt mevrouw Berckmoes wat er nu concreet gedaan gaat worden aan de verstopping van de onderkant van de woningmarkt. Daar komt geen concreet antwoord op. Mevrouw Berckmoes vraagt daarop een Voortgezet Algemeen Overleg (VAO) aan om een motie in te dienen. Dat VAO zal 18 december plaats vinden.


Dovnload 10.5 Kb.