Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Aegon koopt eigen aandelen in tegen verwatering door stock dividend

Dovnload 17.63 Kb.

Aegon koopt eigen aandelen in tegen verwatering door stock dividendDatum06.04.2017
Grootte17.63 Kb.

Dovnload 17.63 Kb.

Den Haag, 17 juni 2014

Aegon koopt eigen aandelen in tegen verwatering door stock dividend

Aegon maakt bekend dat de onderneming 14.488.648 eigen aandelen zal inkopen om de verwatering tegen te gaan van het in aandelen uitbetaalde slotdividend 2013.

Aandeelhouders konden in de periode van vrijdag 30 mei tot en met vrijdag 13 juni 2014 kiezen of zij het slotdividend 2013 van EUR 0,11 in contanten of in aandelen wilden ontvangen. 40% van de aandeelhouders heeft gekozen voor een dividend in aandelen. De resterende 60% gaf de voorkeur aan een dividend in contanten. Als gevolg daarvan zullen er 14.488.648 nieuwe gewone aandelen worden uitgegeven op 20 juni 2014. Het aantal uitstaande gewone aandelen verandert echter niet, omdat Aegon heeft besloten een gelijk aantal aandelen in te kopen.

Aandeelhouders die hebben gekozen voor een dividend in aandelen ontvangen één nieuw gewoon Aegon aandeel per 59 gewone aandelen. De aandelenfractie is bepaald aan de hand van de gemiddelde aandelenkoers (op basis van de hoogte en de laagste koers per dag) op Euronext Amsterdam in de periode van 9 tot en met 13 juni 2014. De waarde van het dividend in aandelen is ongeveer gelijk aan het dividend in contanten.

Aegon heeft een derde partij ingeschakeld om de inkoop van de eigen aandelen uit te voeren. De transacties beginnen op 20 juni 2014 en worden naar verwachting vóór of op 18 juli 2014 afgerond. De gewone aandelen zullen worden ingekocht tegen het maximum van de dagelijkse naar volume gewogen gemiddelde prijs. Aegon zal wekelijks over de voortgang van de transacties berichten op aegon.com/sharebuyback.

Voor het officiële Engelstalige persbericht verwijzen wij naar de corporate website aegon.com.

DISCLAIMERS

Belangrijke noot met betrekking tot toekomstgerichte verklaringen

De in dit document opgenomen mededelingen, voor zover geen historische feiten, zijn ‘toekomstgerichte verklaringen’ als bedoeld in de Amerikaanse Private Securities Litigation Reform Act uit 1995. De volgende woorden duiden op dergelijke toekomstgerichte verklaringen: nastreven, geloven, schatten, beogen, van plan zijn, kunnen, verwachten, voorspellen, ramen, rekenen op, voornemen, voortzetten, willen, voorzien, zou moeten, zal kunnen, is overtuigd, zullen en soortgelijke uitdrukkingen, voor zover betrekking hebbend op Aegon. Deze mededelingen zijn geen garanties voor toekomstige resultaten en omvatten risico’s, onzekerheden en aannames die moeilijk zijn te voorspellen. Aegon acht zich niet gehouden om enige toekomstgerichte verklaring publiekelijk te herzien of bij te stellen. Lezers dienen niet te zeer te vertrouwen op dergelijke toekomstgerichte verklaringen, die slechts verwachtingen ten tijde van het samenstellen van dit bericht weergeven. De werkelijk behaalde resultaten kunnen materieel verschillen van de in de toekomstgerichte verklaringen uitgesproken verwachtingen als gevolg van verschillende risico’s en onzekerheden, zoals onder meer: • wijzigingen van de algemene economische omstandigheden, met name in de Verenigde Staten, Nederland en het Verenigd Koninkrijk;

 • veranderingen op de financiële markten, waaronder begrepen de opkomende markten, bijvoorbeeld met betrekking tot:

  • de frequentie en omvang van wanbetaling in Aegon’s vastrentende beleggingsportefeuilles;

  • het effect op de financiële markten van faillissementen en/of bijstelling van gerapporteerde resultaten in het bedrijfsleven en de daarmee verband houdende waardedaling van aandelen en schuldpapieren; en

  • het effect van dalende kredietwaardigheid in bepaalde beleggingen uitgegeven door de private sector en de daarmee verband houdende waardedaling van aangehouden beleggingen in de private sector.

 • veranderingen in Aegon’s beleggingsportefeuille en door dalende kredietwaardigheidsratings van zijn tegenpartijen;

 • gevolgen van het eventueel (partieel) openbreken van de eurozone of een mogelijke onafhankelijkheid van Schotland van het Verenigd Koninkrijk;

 • de frequentie en omvang van verzekerde schadegevallen;

 • veranderingen die van invloed zijn op het langlevenrisico, kortlevenrisisico, invaliditeitsrisico, verval en andere factoren die de winstgevendheid van Aegon’s verzekeringsproducten kunnen beïnvloeden;

 • het effect van herverzekeraars waar Aegon significante risico’s heeft ondergebracht die niet kunnen voldoen aan hun betalingsverplichtingen;

 • veranderingen die de rentestanden beïnvloeden en aanhoudende lage rentestanden of snel veranderende rentestanden;

 • veranderingen die invloed hebben op de wisselkoersen, in het bijzonder de EUR/USD en EUR/GBP wisselkoersen;

 • veranderingen in de beschikbaarheid van, en de kosten gemoeid met, bronnen van liquiditeit zoals krediet van banken en de kapitaalmarkten, alsmede de omstandigheden op de kredietmarkten in het algemeen, zoals veranderingen in de kredietwaardigheid van tegenpartijen;

 • toenemende concurrentie in de Verenigde Staten, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en de opkomende markten;

 • veranderingen in wet- en regelgeving, met name die welke Aegon’s activiteiten, het vermogen om medewerkers op sleutelposities aan te nemen en aan te houden, het productaanbod en de aantrekkelijkheid van bepaalde producten voor klanten kunnen beïnvloeden;

 • veranderingen van het toezichtregime met betrekking tot de verzekeringsbedrijfstak in de markten waarin Aegon actief is;

 • veranderingen in het gedrag van klanten en de publieke opinie in het algemeen met betrekking tot, onder meer, het soort producten dat ook Aegon verkoopt, daaronder begrepen in wet- en regelgeving of de commerciële noodzaak om te voldoen aan veranderende verwachtingen van klanten;

 • overmacht, terrorisme, oorlogshandelingen en pandemieën;

 • veranderingen in het beleid van centrale banken en/of overheden;

 • verlaging van een of meer ratings van Aegon door een kredietbeoordelingsbureau en het eventuele negatieve effect daarvan op de mogelijkheden kapitaal op te halen, op Aegon’s liquiditeit en financiële situatie;

 • verlaging van de beoordeling van de solvabiliteit van een van Aegon’s verzekeringsdochters en het eventuele negatieve effect daarvan op geschreven premies, polisverlenging en winstgevendheid en liquiditeit van Aegon’s verzekeringsdochters;

 • het effect van Solvency II vereisten en van andere regelgeving in andere jurisdicties met betrekking tot kapitaalvereisten;

 • rechtszaken en maatregelen van toezichthouders waardoor Aegon verplicht wordt substantiële schadebetalingen te doen of Aegon’s werkwijze te veranderen;

 • vanwege complexe transacties binnen Aegon’s bedrijfsvoering welke sterk afhankelijk zijn van een correcte werking van informatietechnologie, kan uitval van een computersysteem of een bedreiging van de informatiesystemen invloed hebben op de bedrijfsvoering, de reputatie en daarmee verband houdend een negatief effect op Aegon’s cash flows en bedrijfsresultaten hebben;

 • het succes van nieuwe producten en distributiekanalen;

 • veranderingen op het gebied van concurrentie, wetgeving, toezicht of belastingwetgeving die de winstgevendheid en kosten voor distributie van of vraag naar Aegon’s producten beïnvloeden;

 • veranderingen in regelgeving op het gebied van verslaggeving of een verandering door Aegon in het toepassen van dergelijke regelgeving, vrijwillig of anderszins, welke invloed kunnen hebben op Aegon’s gerapporteerde resultaten en eigen vermogen;

 • het effect van overnames en desinvesteringen, herstructureringen, beëindiging van producten en andere eenmalige gebeurtenissen, zoals het succes van de integratie van overnames en het behalen van verwachte resultaten en synergieën van overnames;

 • catastrofes, veroorzaakt door natuur of door de mens, die resulteren in significante verliezen en die Aegon’s bedrijfsvoering significant kunnen ondermijnen; en

 • Aegon’s onvermogen om uitgesproken resultaatsverwachtingen, efficiencyverbeteringen of andere initiatieven waar te maken om kosten te besparen, en het kapitaaloverschot en de verhouding vreemd vermogen / eigen vermogen te managen.

Nadere details over mogelijke risico’s en onzekerheden die de vennootschap aangaan, zijn beschreven in de documenten die bij de Autoriteit Financiële Markten en de Securities and Exchange Commission zijn ingediend, waaronder het Annual Report. Deze toekomstgerichte verklaringen betreffen de periode vanaf de datum van dit document. Tenzij dat vereist is onder geldende wet- of regelgeving, is de onderneming niet gehouden om enige nieuwe of gewijzigde inzichten bekend te maken ten aanzien van de hierin gebruikte toekomstgerichte verklaringen of ten aanzien van de feiten of omstandigheden die aanleiding geven tot dergelijke verklaringen.Media relations

Investor relations

Robin Boon

Willem van den Berg

070 344 8956

070 3448305

gcc@aegon.com

ir@aegon.com


Aegon’s geschiedenis gaat ruim 150 jaar terug – tot de eerste helft van de negentiende eeuw. Inmiddels is Aegon uitgegroeid tot een internationale onderneming met activiteiten in meer dan 25 landen in Noord- en Zuid-Amerika, Europa en Azië. Als aanbieder van levensverzekeringen, pensioenen en vermogensbeheer behoort het bedrijf nu tot de toonaangevende financiële dienstverleners ter wereld. Aegon heeft een duidelijke doelstelling: klanten helpen verantwoordelijkheid te nemen voor hun financiële toekomst. Meer informatie: aegon.com.

 • DISCLAIMERS Belangrijke noot met betrekking tot toekomstgerichte verklaringen

 • Dovnload 17.63 Kb.